Oppland ornitologene

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Hjem Småstykker Styremøte på Biri tirsdag 04.02.2020 referat.

Styremøte på Biri tirsdag 04.02.2020 referat.

Styremøte på Biri tirsdag 04.02.2020.


Til stede:

Jon Opheim, Geir Høitomt, Annbjørg Backer, Anne Gri Henriksen, Trond Øigarden og Ragnar Ødegård.


Saksliste:


1/20 Referatsaker.

 • Referat fra forrige styremøte på Biri 11.12.19.

 • Navnsetting av Norsk Ornitologisk Forening. Vi har oversendt vårt høringssvar, jf. vedtak i sak 115/19.

 • Forskrift om kommunale løyper for catskiing i Vang kommune. Kopi av høringsuttalelse fra NOF Valdres lokallag.

 • Vårprogrammet for NOF Valdres lokallag.

 • Søknad om tilskudd til friluftsaktivitet - 2020. Vi har levert søknad på kr. 15 000,-.

 • Vi har fått utsettelse til 15.02. på levering av rapporter på lerkefalk og storspove (fjorårets registreringsprosjekter).


2/20 Innkommen post.

 • Innkalling til årsmøte i FNF Hedmark og Oppland 12.03. Vertshuset v/E6 på Biri.

 • Informasjon fra Fylkesmannen i Innlandet om tilskuddsmidler innen klima og miljø i jordbruket. Søknadsfrist 15.02.


3/20 Søknad fra NOF Hadeland lokallag om årlig driftsstøtte på kr. 5000,-.

Enstemmig innvilget av styret.


4/20 Årets registreringsprosjekt på lappspurv. Vi har søkt om kr. 30 000,- til et registrerings-prosjekt på lappspurv, som er valgt til «årets fugl». Vi er interessert i registreringer over hele fylket (Oppland), men har valgt ut noen kartleggingsområder som vil bli viktige referanse-områder. Disse er: 1) Vålåflyi/Vålåvatnet, Lesja 2) Grisungvatna, Lesja og Dovre 3) Tjønnhø-tjønn/Einøvlingvatn i Dovre 4) Fokstumyra i Dovre 5) Svartknatttjønnin/ Hornsjøen/ Storr-vatnet i Dovre 6) Hornsjøen/Storrvatnet, Dovre 7) Leirungsvatna/Råkåvatnet, Skjåk 8) Refjellsvatni, Vågå 9) Hersjømyrin/Øyangen, Øystre Slidre 10) Åsdalstjønna, Ringebu 11) Fisketønnin/Rupetjønn, Øystre Slidre. Vi vil forsøke å sette opp ei liste med «rapport-ansvarlig» for hvert område. Vi håper på stor deltagelse.


5/20 Årets registreringsprosjekt på fjellender. Vi har søkt om kr. 30 000,- til et overvåkingsprosjekt på svartand, sjøorre, bergand og havelle. Dette er en oppfølging av registreringer i 2011 og 2014 og gjelder mange av de samme lokalitetene som er listet opp for lappspurv. Også her vil det bli utarbeidet ei deltakerliste med «rapportansvarlige».


6/20 Reguleringsplan E-6. Firefelts motorvei Storhove - Øyer. Vi har fått en henvendelse fra

planfirmaet Asplan Viak vedr. kryssing av Lågendeltaet naturreservat, med bl.a. spørsmål om

bruløsninger, kombinasjon bru/kraftlinjer, skadeomfang på fuglelivet mm. Jon har oversendt en del informasjon og synspunkter på dette.


7/20 Arbeidet med å få flyttet plassering av DNT hytte ved Strålvatnet i Nord-Fron pågår på flere «fronter». Vedtaket i Nord-Fron kommune v/Utvalg for miljø, landbruk og areal 03.12.2019 er påklaget fra 8 ulike hold, heriblant NOF, avd. Oppland. Klagene ble ikke tatt til følge i kommunen og klagesaken ligger nå hos Fylkesmannen i Innlandet. Parallelt med dette arbeides det med et møte i Oslo mellom arbeidsgruppa Nei til DNT hytte ved Strålvatnet, Naturvernforbundet og DNT sentralt. Jon har i denne forbindelse skrevet et notat om fuglelivet i området som vil bli delt ut/lest opp på møtet.


8/20 E-post fra NOF, avd. Buskerud v/Steinar Stueflotten vedr. Jevnaker og Lunne kommuner som nå er overført til det nye Viken fylke. Spørsmålene dreier seg både om hvordan dette skal håndteres rent organisasjonsmessig og i LRSK-sammenheng.


Hadeland lokallag uttrykker ønske om å beholde dagens utstrekning, med Gran, Jevnaker og Lunner kommuner. Styret i NOF Oppland støtter lokallagets standpunkt. Regionreformen er ventet å bli tema for årsmøte for NOF sentralt. Vi avventer årsmøtet for en nærmere avklaring på hvilke økonomisk og praktiske konsekvenser regionreformen vil medføre for fylkeslag og lokallag.


9/20 Ny 66 kV høyspentlinje Harpefoss - Ringebu. E-post fra grunneier Hans Ulberg vedr. kryssing av Ulbergåsen og hekkeplass for hønsehauk.


10/20 Nordseter Fjellpark, Lillehammer. Oppstart av planarbeid og høring av planprogram. Uttalelsesfrist 10.03.


11/20 Måråe kraftverk, Skjåk. Søknad om slukeevne. Høringsfrist 31.01.


12/20 «Fugletårn» på Hundorp i Sør-Fron. Både tillatelser finansiering er snart på plass. Bevilgning fra NOF/Oppland.


13/20 Avlingsskader på Frya i Sør-Fron som følge av store ansamlinger av trane på trekk. Oppfølging.


14/20 Årsmøte i 2020. Forberedelser, innbydelse mm.
Referent Annbjørg Backer 09.02.2020 

Kommende aktiviteter

Det er fortiden ingen planlagte aktiviteter

Vis kalender

forcefetish.net jav-legend.com