Oppland ornitologene

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hjem Småstykker Referat styremøte 11-12-2019

Referat styremøte 11-12-2019

Styremøte på Biri onsdag 11.12.2019.


Til stede: Jon Opheim, Geir Høitomt, Annbjørg Backer, Anne Gri Henriksen, Per Bådshaug, Trond Øigarden og Ragnar Ødegård.


Saksliste:


112/19 Referatsaker.

  • Referat fra forrige styremøte på Dokka 22.10.

  • Vi har støttet NOF Gjøvik, Toten og Land lokallag med kr. 5000,- i driftsstøtte.

  • Prosjekt storspove og lerkefalk. Vi har fått utsatt frist for rapportering til 15.02.20.

  • Geir har deltatt på befaring i Hundorp naturreservat for å se på fjerning av trær rundt det planlagte fugletårnet.

  • Jon har på oppdrag fra SNO sett på mulighetene for å legge tilbake en del stein i elva i Trettenstykene fuglefredningsområde. Bakgrunnen er at elva ble påført inngrep i forbindelse med utvidelse av E-6 og brubygging i ca. 2011. Det ble laget et kort notat om mulig restaureringsarbeid.

  • Naturvernseminar 23. og 24.11. i Trondheim. Annbjørg og Jon deltok.


113/19 Reguleringsplan E6. Firefelts motorvei Storhove - Øyer. Vi har levert felles uttalelse med

Naturvernforbundet i Oppland, der vi har påpekt store naturinngrep. Ikke minst store mengder tunnelmasse som er tenkt plassert i Mjøskanten for vegbygging, gang- og sykkelveg.


114/19 Arbeidet med å få flyttet plassering av DNT hytte ved Strålvatnet i Nord-Fron pågår med uforminsket styrke. Motstanden er meget stor og det har bl.a. kommet skriftlige reaksjoner fra mange lag og foreninger, grunneiere, nabokommunene Vågå og Sel, Vågå fjellstyre og Vågå Tamreinlag. Avisa GD har hatt mange store oppslag om saken. Alle innkomne klager ble senest behandlet i kommunen (miljø, landbruk og areal) 03.12. Klagene ble avist, bl.a. med grunnlag i for seint innkomne klager. Det var likevel ikke rent flertall for dette (2 fra Senterpartiet stemte mot). Klagefristen på vedtaket er 21 dager. NOF er med i ei «arbeidsgruppe» som vil utforme en ny klage. For øvrig har ikke NOF fått tilbakemeldinger på sin uttalelse som ble oversendt sentrale personer i DNT 26.11.


115/19 Høring om navnsetting av Norsk Ornitologisk Forening. Sentralstyret i NOF har sendt et forslag på høring om navnebytte til BirdLife Norge. Det er gitt en lengre begrunnelse for dette. Frist for tilbakemelding er 1. februar. Avhengig av tilbakemeldingene vurderes det å ta navneendringen opp på årsmøtet 25.04.2020.


Et samlet styre støtter forslaget til navnendring, med utgangspunkt i begrunnelsen til sentralstyret. Vi ser det som identitetsskapende å kunne benytte en felles logo. Det er ønske om å kunne tilpasse en logo for fylkeslag/lokallag tilsvarende «BirdLife Oppland».


116/19 Forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland. Vi har levert uttalelse, der vi i hovedsak har fokusert på kongeørn. Oppland fylke har et stort forvaltningsansvar for denne bestanden. Antall hekkende par har ligget i størrelsesorden 8 - 26 par de seneste årene. Lav ungeproduksjon, sviktende tilgang på byttedyr, økt nedbygging av utmarka (hytter mm), blyforgiftning (blyhagl i byttedyr), og menneskelig forstyrrelse er eksempler på trusler mot kongeørnbestanden.


117/19 Kommuneplanens samfunnsdel, Lunner kommune. Høringsbrev v/FNF Oppland. Her bes bl.a. kommunen å vurdere en langsiktig marka- eller utbyggingsgrense. Det påpekes videre at framtidige utbygginger må skje ut fra et prinsipp om fortetting, at arbeidet med registrering av biologisk mangfold må styrkes og at kommunen ikke planlegger nedbygging i områder hvor truede arter og naturtyper finnes.


118/19 Kommuneplanens arealdel 2020 - 2023 (2030), Lillehammer. 2. gangs offentlig ettersyn. Høringsbrev v/FNF Oppland. Uttalelsen tar opp en rekke uheldige inngrep/utbygginger i kommunen der det ikke tas tilstrekkelig hensyn til biologisk mangfold. Eksempler på dette er at kommunen ønsker å knytte byen nærmere strandsonen, som i praksis bl.a. innebærer utfyllinger i strandsonen for gang- og sykkelveger og mye forstyrrende trafikk. I uttalelsen kommenteres også kommunens hytteutbygging, boligarealer og næringsarealer, som alle i stor grad bidrar til å forringe det biologiske mangfold.


119/19 Forsøk med kommunale beltebilløyper for catskiing. Vang er en av 6 kommuner som har blitt valgt ut til å bli med i forsøk med kommunale beltebilløyper for catskiing, dvs. transport av skiløpere med løypemaskin/beltevogn, slik at de kan kjøre ned igjen utenfor preparerte skibakker.  Etter forrige høringsrunde er det nå gjort vedtak om å sende planene ut på ny høring med konsekvensutredning. Ny frist er satt til 10.01.2020.


Valdres lokallag følger saken videre og avgir uttalelse.


120/19 Tilrettelegging for båtankomst ved Mesnasaga, Lillehammer kommune. Styret i Mesnasaga Vel har søkt om utbedring av båtanløpsmuligheter på to steder ved Mesnasaga. Høringsfrist 10.01.20120.


Den delen av vassdraget der båtanløpene er foreslått anlagt har mange inngrep fra før, og styret ser derfor ikke behov for å sende høringsuttalelse til saken.


121/19 Rovfuglmottaket til Helge Grønlien på Fåberg og samarbeid med NOF. Det har nå kommet nytt brev fra Grønlien.


Styret viser til tidligere korrespondanse og ser ikke at det har noen hensikt å komme med tilsvar til det siste brevet fra Grønlien.


122/19 Avlingsskader på Frya i Sør-Fron som følge av store ansamlinger av trane på trekk. Oppfølging.


123/19 Årsmøte i 2020. Vi bør starte forberedende arbeid og bl.a. fastsette tid og sted.


Forslag til sted og dato: torsdag 5. mars kl. 18.00 - 19.30, vertshuset på Biri. Årsmøte og påfølgende kåseri/ visning av film om vepsevåk. Enkel servering.
Referent Annbjørg Backer
 

Kommende aktiviteter

Det er fortiden ingen planlagte aktiviteter

Vis kalender

forcefetish.net jav-legend.com