Oppland ornitologene

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hjem Småstykker Styremøte 15.08.2019. Referat

Styremøte 15.08.2019. Referat

Styremøte 15.08.2019. Referat


Til stede:

Jon Opheim, Geir Høitomt, Anne Gri Stenbråten Henriksen, Ragnar Ødegård, Annbjørg Backer og Per Bådshaug.


Saksliste:

55/19 Referatsaker.

  • Referat fra forrige styremøte hos Anne Gri på Gran 16.05.

  • Referat fra styremøte i Forum for natur og friluftsliv (FNF) Oppland 25.04.

  • Referat fra styremøte i Forum for natur og friluftsliv (FNF) Oppland 12.06.


56/19 Innkommen post.

  • Brev fra Fylkesmannen i Innlandet. Forvaltningsplan for Falken naturreservat - oppstartsmelding. Frist for innspill 01.08.

  • Sembshagen masseuttak, Gjøvik. Forslag om endring av detaljregulering. Høringsfrist 03.06.

  • Amsrud masseuttak, Gjøvik. Kunngjøring av vedtak.


57/19 Brev fra Fylkesmannen i Innlandet. Høring av forslag om vern (naturreservat) av Skjønsbergaksla i Øyer (656 dekar) og utvidelse av Budeiberget naturreservat i Nordre Land (ca. 240 dekar). Uttalelse sendt 10.08. For Skjønsbergaksla har vi bl.a. påpekt behov for restriksjoner/forbud mot luftsportsaktiviteter av hensyn til hekkende rovfugl.


58/19 Ny 66 kV ledning Harpefoss - Ringebu. Vi har uttalt oss til to framlagte alternativer. Begge berører viktige fugleområder. Alternativ 2 - med trase som går et stykke oppe i lisida på vestsida av dalføret - er å foretrekke, forutsatt justering av traseen forbi hekkeplass til hønsehauk. Alternativ 1 krysser Lågen på flere steder og kommer i konflikt med både viktige våtmarksområder og innlandets største rasteplass for trane under trekket. Ettersendt e-post vedrørende koordinater for reirlokalitet, unntatt offentlighet.


59/19 Henvendelse fra Nortømmer vedr. planlagt hogst i et hekkeområde for hønsehauk i Skardsmoen, Øyer. Vi har hatt telefonsamtale om hogstplanene og oversendt informasjon om beliggenhet av de 3 kjente reirene i området. Jon har befart området og vi har også hatt kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling om den planlagte hogsten.


60/19 Befaring 02.07. med representanter fra Mjøsen Skog og grunneier vedr. planlagt hogst i et hekkeområde for hønsehauk i Ås skog på Vestre Toten. Vi var representert ved Stein Roger Nybakke og Geir Høitomt.


61/19 Forespørsel om innspill til Odnes Hotell, Søndre Land. Norsk Turistutvikling gjennomfører på vegne av bedriften en undersøkelse for å teste markedet for overnattingsstedet, og de ulike konseptene de ønsker å tilby.


62/19 Friluftslivets uke 31.08. - 08.09. FNF Oppland har sendt forespørsel om hvilke turer og aktiviteter som er aktuelle å ha med i en fellesannonsering. Vi kan høre om dette er aktuelt for lokallagene. FNF vil bl.a. bruke tildelte midler til å synliggjøre aktivitetene til medlemsorganisasjonene. Vi har også mottatt invitasjon til fagseminar 30.08. om Friluftslivets uke, hvor Geir trolig vil delta.


64/19 Nasjonal ramme for vindkraft med høringsfrist 01.10. Som kjent ble ingen områder i vårt fylke med i den nasjonale vindkraftrammen. Likevel ble et av våre to områder i Gudbrandsdalen «nesten» valgt ut. Gjennom informasjon fra OED har vi fått vite at slike «nestenområder» kan tas inn i planene dersom utbygger og kommunestyrer spiller inn ønske om vindkraftutbygging her. FNF Oppland har derfor anbefalt natur- og friluftsorganisasjoner til å sende høringsinnspill. Dette berører områder som er viktige for blant annet kongeørn og jaktfalk. Styreleder kontakter FNF Oppland med tanke på å utforme innspill til en felles uttalelse.


65/19 Oppstart av planarbeid for E6 Roterud - Storhove, Lillehammer. Høring av planprogram med frist 05.09. I forhold til opprinnelige planer er det bl.a. endringer i bruløsning gjennom Lågendeltaet naturreservat som vi bør kommentere. Vi holder på at det ikke skal være pilarer i elveløpet, og støtter planene om erstatningsområder ved tap av habitat. Gang- og sykkelveg bør ikke legges i vannkanten langs Mjøsa. Styreleder skriver innspill til gjennomlesning.


66/19 Vi har mottatt en henvendelse fra en privatperson bosatt på Jaren vedr. utbygging av nytt sykehjem på Sagatangen i sørenden av Jarenvannet, dvs. nær inntil natur-reservatet. Vedkommende, som først henvendte seg til NOF sentralt, har bedt om bistand for å hindre denne utbyggingen, eller i det minste ta tilstrekkelig hensyn til fuglelivet i reservatet - særlig i byggeperioden. Vi har fulgt opp saken ved å kontakte både Even Dehli i Hadeland lokallag (som tidligere har sendt uttalelse), Fylkes-mannen og FNF Oppland. I plandokumentene er det avsatt kantsoner mot reservatet som ikke skal bebygges. Vi har også fått klarhet i at vernemyndighetene kan sette vilkår om særlige hensyn til fuglelivet i byggeperioden. Selve utbyggingen av sykehjemmet på denne tomta synes å være politisk avklart. Anne Gri Stenbråten følger med på den videre prosessen lokalt.


67/19 Bioøkonomistrategi for Innlandet. FNF Oppland har oversendt informasjon som bl.a. omhandler temaet om økt verdiskapning gjennom et større tømmeruttak i Hedmark og Oppland sine skogområder. I denne forbindelse er det vedlagt et innspill fra Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets fellesorganisasjon). Dette er et høyaktuelt tema. Dagens skogsdrift er i dag av våre største trusler mot det biologiske mangfold, særlig for arter knyttet til gammelskog-miljøer.


Vi ser at det kunne være aktuelt å arrangere en fagdag om biologisk mangfold i skog med tanke på denne tematikken. Friluftslivsfestivalen «Friluftsliv for alle» på Raufoss har annonsert en debatt om dette temaet, «Den fantastiske naturen» den 30. august.


68/19 Kommuneplanens arealdel Etnedal 2019 - 2029. 2. gangs offentlig ettersyn. FNF/Oppland lager utkast til felles uttalelse innen fristen 23.08.


69/19 Revisjon av konsesjonsvilkår for Raua kraftverk, Gausdal. Felles uttalelse v/FNF Oppland er sendt.


70/19 Vannforvaltningsplan region Glomma. Felles uttalelse v/FNF Oppland, Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Sør-Trøndelag er sendt.


71/19 Vannforvaltningsplan vannregion Vest-Viken v/FNF Vestfold, Oppland, Akershus, Telemark og Buskerud er sendt.


72/19 Forvaltningsplan for verneområdene i Langsua - offentlig høring. Frist for merknader 15.10. Geir Høitomt skriver uttalelse for NOF Oppland.


73/19 Reguleringsplan for flomsikring av Frya elv, Ringebu og Sør-Fron kommuner. Merknadsfrist 19.08.


74/19 Medlemsregisteret, «velkomstbrev» til nye medlemmer, fordeling av oppgaver mm. Oppfølging av sak vi hadde oppe på forrige styremøte. Ragnar Ødegård følger opp medlemsregisteret og sender velkomstbrev til nye medlemmer. Det er behov for en oversikt over hvilke medlemmer som skal ha lokalt medlemsblad (Hujon). Sjekker Hypersys (medlemsregisteret sentralt). Behov for å justere teksten i velkomstbrevet vedr. tillegg for lokalt medlemsblad.


75/19 Forsøpling i Jarenvannet naturreservat. Oppfølging av sak fra på forrige styremøte. Geir Høitomt sjekker med Trond Øigarden vedrørende oppfølging. Det bør spesielt undersøkes hvem som har det økonomiske ansvaret for opprydding.


76/19 Rovfuglmottaket til Helge Grønlien på Fåberg og samarbeid med NOF. Nytt brev fra Helge Grønlien. Geir Høitomt forbereder et svarbrev til Grønlien med tanke på å formalisere en avtale mellom hans virksomhet og NOF Oppland. Anne Gri Stenbråten tar kontakt med NOF Hedmark for å høre hvordan de organiserer samarbeid med viltpleiekontakt der.


77/19 NOF, Sel og Ottadalen lokallag. Vi har mottatt søknad om å få dekket behandlingsgebyrene for to fugletårn, til sammen kr. 33 882,-.


Styret ser det som uheldig at det ikke ble sendt inn søknad med budsjett i forkant. NOF Oppland har tidligere gitt tilskudd på 25.000 kr til et annet fugletårn. Vi bør ha lik praksis overfor søkere, og gir også 25.000 kr til fugletårn i regi av lokallaget for Sel og Ottadalen. Det forutsettes at det sendes inn regnskap. Lokallaget bør undersøke muligheter for finansiering fra f.eks Statskog og kommunen. Kan man f.eks få ettergitt saksbehandligsgebyr?


78/19 Fugletårn ved Hundorp naturreservat. Initiativtaker Bjørn Roar Løkken er godt i gang med planleggingen, og har til nå fått bevilget kr. 150 000,- av et totalt budsjett på 687 500,-. Søknad om støtte er også sendt NOF/Oppland.


Se behandling av sak 77/19 ovenfor. Vi gir 25.000 kr i støtte. Det forutsettes at det sendes inn regnskap. NOF Oppland ønsker fortrinnsvis å få ført tildelingen på regnskapsår for 2020. Tiltakshaver bør også undersøke andre muligheter for finansiering.


79/19 Vi har fått flere henvendelser vedr. planlagt plassering av ei ny DNT-hytte ved Strålvatnet i Sel. Tomta ligger i et urørt område langt fra annen bebyggelse, og i nærheten av viktige fugleområder. Styreleder har vært på befaring og har skrevet et notat som ble fremlagt i møtet. Styret slutter seg til at det sendes et tilsvarende svarbrev.


80/19 Naturvernseminar 23. og 24.11. i Trondheim. To fra hvert fylke inviteres til å delta. Reiseutgifter på kr. 2500,- per person dekkes av NOF-sentralt. Påmeldingsfrist 10.09. Jon Opheim og Annbjørg Backer deltar.

81/19 Kartlegging av storspove og lerkefalk 2019. Bjørn Harald har sendt ut informasjon til mange aktuelle deltakere i årets to store registreringsprosjekter, der vi har fått tilsagn om viltfondsmidler fra Oppland fylkeskommune. Status så langt. Det kommer en nærmere orientering senere.


82/19 (Eventuelt) NOF Oppland gir 5000 kr i driftsstøtte til hvert lokallag i Oppland. Lokallagene sender en henvendelse til kasserer Anne Gri Stenbråten for anmodning om utbetaling.


83/19 (Eventuelt) Knut Bay, grunneier og gårdbruker på Frya har sendt en henvendelse som gjelder utfordring med beiteskader fra traner. Han etterspør tiltak for å redusere skadeomfanget. Vi tar kontakt med aktuelle miljø innad i NOF for råd.Neste styremøte holdes 22. oktober på DokkaReferent Annbjørg Backer
 

Kommende aktiviteter

Det er fortiden ingen planlagte aktiviteter

Vis kalender