Oppland ornitologene

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Hjem Småstykker NOF Oppland - -referat fra styremøte 16.05.2019

NOF Oppland - -referat fra styremøte 16.05.2019

NOF Oppland - referat fra styremøte 16.05.2019.


Til stede:

Anne Gri Henriksen, Jon Opheim, Geir Høitomt, Ragnar Ødegård, Annbjørg Backer og Trond Øigarden.


Saksliste:

34/19 Referatsaker.

 • Referat fra forrige styremøte, Dokka Våtmarkssenter, 26.03.

 • Årsmøtet i NOF i Bodø 26. - 28.04. Anne Gri og Trond deltok. Referat.

 • Tidligere henvendelse fra en privatperson om opphenging av fuglekasser på ei hyttetomt i Lillehammerfjellet. Ragnar har utført oppdraget.

 • Referat fra årsmøtet i Forum for natur og friluftsliv (FNF) Oppland - 2019.

 • FNF/Oppland har sendt felles uttalelse vedr. tillatelse til å ta ut vann fra Randsfjorden til røyeproduksjon i Gran kommune.

 • Gjennomførte familieturer: Dokkadeltaet 5. mai (ca. 100 deltakere). Tur til Rosethgrenda (spør Bjørn Harald). Maihaugen 12. mai (23 deltakere).


35/19 Innkommen post.

 • Sorperoa Friluftsgruppe v/Olaf Giverhaug har oversendt mer informasjon om natur-stien og fuglekasseprosjektet som vi har støttet. Jon deltar på åpningsdag 22. mai.

 • Fugletårn på Lesjaleira. Brev fra fugleinteressert gardbruker vedr. planer om et utkikkstårn ved garden. I brevet, som er stilet til ulike instanser, blir det både spurt om råd og hvilken etterspørsel et slik tårn kan få. Vi har foreløpig ikke svart. Jon sender over kontaktinformasjon til lokale ornitologer.

 • Melding om flytting av vår postboks på Lillehammer. Fra 7. mai flyttes denne fra Coop prix i Fåberggata til REMA 1000 Helleberg.

 • Brev fra Fylkesmannen i Innlandet - underretning om vernevedtak. Følgende 3 områder ble i statsråd 15.03.2019 vernet som naturreservater i Oppland fylke: 1) Turrtind i Nordre Land kommune, 2) Avrillen i Gran kommune og 3) Vesleåa i Gran kommune.

 • Brev fra Fylkesmannen i Innlandet - frivillig vern av skog - melding om oppstart av planarbeid. Gjelder følgende 8 områder: 1) Hegghuselva i Østre Toten (ca. 230 dekar), 2) Svartdalstjerna i Østre Toten (utvidelse, ca. 6905 dekar), 3) Sulustaddalen i Østre Toten (utvidelse, ca. 1643 dekar), 4) Skjønsbergaksla i Øyer (ca. 650 dekar), 5) Skåbudalen i Nord-Fron (ca. 1440 dekar), 6) Dokkaelva i Nordre Land (ca. 2370 dekar), 7) Budeiberget i Nordre Land (utvidelse, ca. 240 dekar), 8) Ånes i Søndre Land (ca. 50 dekar).

 • Brev fra Naturvernforbundet i Oppland til Etnedal kommune i forbindelse med offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2019 - 2029.

 • Tilsendt informasjon om Strandryddeuka 29.04. - 05.05.

 • Høring på NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land (aktuelle områder i Oppland ble tatt ut).

 • Innkalling til møte om fjellgrense i Øyer, Lillehammer og Ringsaker 09.05. Jon var forhindret i å delta. Jon vil følge prosessen videre.


36/19 Oppland Ringmerkingsgruppe v/Even Dehli har søkt om kr. 3000,- i støtte til utstyr for to nye ringmerkere. Et beløp som er i tråd med tidligere praksis. Beløpet betales ut direkte til de to ringmerkerene fra NOF, mot fremlagte kvitteringer på innkjøpt utstyr, inntil kr. 1500,- per ringmerker.


37/19 NOF, Sel og Ottadalen lokallag ble opprettet 25.04. Jon deltok. Saker til oppfølging. Et fugletårn er oppført ved Randsverk og ett er under oppføring i Lom. Lokallaget er oppfordret til å søke om støtte til å dekke utgifter i forbindelse med saksbehandling. Vi avventer mottak av søknad.


38/19 Vi har fått tilsagn om kr. 15 000,- til «Familieturer og naturveiledning». Før utbetaling kreves prosjektregnskap. Vi sto overfor samme utfordring også forrige år. Vi har gjennomført disse turene uten betaling («dugnad»). Bjørn Harald følger opp.


39/19 Registreringsprosjekt på storspove og lerkefalk. Vi har gjennom tilskudd til vilttiltak fått tilsagn om hhv. kr. 20 000,- og kr. 25 000,- (dvs. det vi søkte om). Bjørn Harald har sendt ut info om årets registreringer til aktuelle deltakere. Informasjon om tilsagnene bør spres bredt i organisasjonen, inkludert lokallagene. Ragnar legger det ut på hjemmesiden.


40/19 Henvendelse fra Trude Nytrøen Pedersen i Aurdal i Valdres. Ønsker kartlegging av fuglelivet i et fjellområde hvor hun er grunneier, og hvor naboarealet er planlagt utlagt som hytteområde. Pedersen er motstander av dette, bl.a. fordi dette er et flott naturområde med rikt fugleliv. Kan Valdres lokallag eller andre av oss påta seg dette? Vi har foreløpig ikke svart Pedersen (som nylig har purret på svar). Styret mener dette kan være en aktuell oppgave for NOF, f. eks i regi av lokallaget. Trond følger opp.


41/19 Medlemskontakt. Vi har gitt beskjed til NOF sentralt om at info om nye medlemmer heretter sendes Annbjørg og Ragnar. Vi bør også diskutere utforming av et «velkomstbrev» til nye medlemmer. Jon har laget et utkast som vi tar utgangspunkt i.


42/19 Henvendelse fra Mjøsen Skog om planlagt hogst i et hekkeområde for hønsehauk i Ås skog på Vestre Toten. Status for lokaliteten (2 reir) er oversendt Mjøsen v/miljøleder Andreas Holen og skogbruksleder Bård Bjørgo, med kopi til Stein Roger Nybakke. Det legges opp til befaring i området, der Stein Roger blir med.


43/19 Henvendelse fra Miljøpartiet De Grønne i Lillehammer v/Monica Rønning vedr. hønsehauklokalitet i Hovemoen i Lillehammer. Hun sitter i Planutvalget og vil prøve å redde denne lokaliteten for inngrep. Med støtte fra oss vil hun - overfor Planutvalget - foreslå ei inngrepsfri sone på 200 m fra Lågen, hvor hønsehaukreiret ligger. Forslaget kan være aktuelt som avbøtende tiltak i forbindelse med inngrep i naturreservatet (ny E6). Geir følger opp.


44/19 Geir og Jon deltok 23.04. på et samarbeidsmøte mellom NOF Hedmark/Oppland og Fylkesmannen i Innlandet vedr. kartlegging og arbeid med rovfugler. Både dagens praksis og framtidige arbeidsoppgaver ble diskutert. Referat foreligger. Det har vært ulik praksis i de to fylkene. Sannsynligvis vil dette videreføres.


45/19 Oppdrag fuglekasse. Lokallag- og fylkesavdelinger kan få støtte til å arrangere fuglekassesnekring. Søknadsfrister: 1. april og 1. september.


46/19 Viktig informasjon fra NOF sentralt:

 1. Fuglenes Dag, søndag 26. mai. Ikke aktuelt i år.

 2. Momskompensasjon, frist 1. juli. Anne Gri følger opp.

 3. Aktivitetskalender i VF 2 - 2019, frist 25. mai. Ikke aktuelt i år.


47/19 Undersøkelse om lokallag og foreninger. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inviterer alle typer lag og foreninger til å delta i en spørreundersøkelse. Ikke prioritert.


48/19 Detaljregulering for Lodge Cabins i Kvitfjell, Ringebu kommune. Tilsendt planforslag med høringsfrist 10.05. Tatt til orientering.


49/19 Høring av planprogram og hovedutfordringer for regional vannforvaltningsplan for vannregion Vest-Viken 2022-2027. Høringsfrist 30.06. Tatt til orientering.


50/19 Besøksstrategi for verneområdene i Reinheimen - høring med frist 28.06. FNF v/Ole Morten Fossli har spurt medlemsorganisasjonene om de ønsker en fellesuttalelse, eller uttalelse i egen regi. NOF har tidligere levert sårbarhetsanalyse. Geir undersøker nærmere om det er noe vi ønsker å gi egen uttalelse til.


51/19 Revisjon av forvaltningsplan for (store) rovvilt i region 3/Oppland - melding om oppstart. Frist for innspill 25.04. Vi har ikke kommet med merknader. Styret er i hovedsak fornøyd med innholdet som gjelder kongeørn.


52/19 Fuglepleie - Helge Grønlien. Vi har dekket materialkostnader på ca. kr. 13 000,- til nytt hubrobur. Siden NOF mottok kr. 15 000,- i støtte til skadde fugler er det naturlig at Grønlien får utbetalt mellomlegget på kr. 2 000,- til sin virksomhet på Fåberg. Styret vil i tillegg arbeide for å sikre en forutsigbar finansiering av virksomheten, inkludert kontakt med Fylkesmannen i Innlandet. Anne Gri følger opp dette. Problemstillingen med finansiering av aktiviteter knyttet til fuglepleie kunne det også være aktuelt for NOF sentralt å følge opp, på mer overordnet nivå.


53/19 Helge Grønlien har i brevs form av 14.05.2019 fremmet synspunkter vedr. samarbeidet mellom NOF avdeling Oppland og rovfuglmottaket. Styret viser til punkt 52/19 (om økonomi) og har i tillegg utformet eget svarbrev til Grønlien. Kopi sendes til NOF sentralt.


54/19 Forsøpling i Jarenvannet naturreservat. Anne Gri har vært på søppelrydding og funnet så store mengder at det bør tas affære. Vi tok en kort befaring i forbindelse med styremøtet. Trond tar en forespørsel til Dokkadeltaet våtmarkssenter for å høre om det er noe de kan bidra med.Referent Annbjørg Backer 

Kommende aktiviteter


Vis kalender