Oppland ornitologene

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Hjem Småstykker Referat styremøte 26. mars 2019

Referat styremøte 26. mars 2019

Norsk Ornitologisk Forening Oppland

Referat fra styremøte 26. mars 2019


Til stede: Jon Opheim, Geir Høitomt, Per Åge Skålerud (som redaktør for Hujon), Anne Gri Stenbråten, Ragnar Ødegård, Annbjørg Backer og Trond Øigarden.


16/19 Referatsaker.

 • Referat fra forrige styremøte, Dokka Våtmarkssenter, 08.01.2019.

 • Referat fra fellesmøte med lokallagene, Dokka Våtmarkssenter, 08.01.2019.

 • Referat fra vårt årsmøte 07.03.

 • Vi har utbetalt driftsstøtte til NOF Hadeland lokallag på kr. 5000,-.

 • Pliktavlevering av Hujon til Nasjonalbiblioteket skal være 7 eksemplarer. NOF sentralt skal kun ha ett eksemplar. Vedrørende medlemsliste for utsending av Hujon, bør det ordnes med tilgang til Hypersys.no. Sekretær bør spesielt ha tilgang. Annbjørg tar kontakt med Kjetil Solbakken 91859428 i NOF sentralt, som er superbruker.

 • Referat fra årsmøte i FNF Oppland 13.03. Jon deltok.

 • Regional plan for fjellgrense i Øyer, Lillehammer og Ringsaker. Jon er kontaktet for å bli representert i arbeidsgruppa, men kunne ikke delta på siste møte 25.02. Referat fra møter, samt pressemelding.

 • Hagefugltellingen i slutten av januar. Rapporter kom inn fra 763 hager, som er ny rekord. Med dette resultatet kom vi i år (som i fjor) på 5. plass blant landets fylker.

 • Tilskudd til vilttiltak. Vi har søkt om hhv. kr. 20 000,- og kr. 25 000,- til registreringsprosjekter på storspove og lerkefalk. Ber Bjørn Harald om å sette opp et opplegg for gjennomføring med ansvarspersoner for de aktuelle kommunene. Geir tar Nordre og Søndre Land, Jon tar Lillehammer. Sender også forespørsler til lokallagene.

 • Vi har søkt om kr. 15 000,- til prosjektet "familieturer med veiledning."


17/19 Innkommen post

 • Fuglevernprisen og årets Fossekall i NOF. Det bes om forslag på førstnevnte innen 31.03. Årets Fossekall er allerede avgjort, men ingen av prisene vil bli kjent før på årsmøtet i slutten av april. Vi ser ingen aktuelle kandidater eller prosjekter i år, men ser at det kan være aktuelt å melde inn noen neste år.

 • Brev fra Fylkesmannen i Innlandet - underretning av verneforslag. Følgende 4 områder ble i statsråd 14.12.2018 vernet som naturreservater i Oppland fylke: 1) Brattåshaugen i Gjøvik kommune, 2) Solbrålia og Stordalsberget (utvidelse) i Sør-Fron kommune, 3) Sjoa i Sel kommune og 4) Bjørnhaugen i Nordre Land kommune.

 • Supplerende vern. Fylkesmannen Innlandet har oversendt ei liste med verneverdig natur i Oppland og Hedmark.

 • Brev fra NOF sentralt med info om Miljødirektoratets vindkraftanbefalinger. NVE vil 01.04. presentere en rapport om hvilke områder som er aktuelle å gå videre med.

 • Brev fra NOF sentralt med foreløpig informasjon om planlagt naturvernsamling i Trondheim 23. og 24.11. NOF vil dekke reise for 1 - 2 personer.

 • Henvendelse via NOF sentralt om opphenging av fuglekasser på hyttetomt ved Lillehammer. Eieren av tomta har bedt om hjelp pga helseproblemer.


18/19 Årsmøte i NOF-sentralt. Årsmøtet er lagt til Bodø 26. - 28. 04. Påmeldingsfrist 01.04.

 • Anne Gri stiller som representant for fylkeslaget og melder seg på selv.

 • Et enstemmig styre vedtok at Anne Gri Stenbråten Henriksen representerer NOF avd. Oppland på NOF sitt årsmøte i Bodø 26. - 28.04.2019 og at hun her gis fullmakt til å avgi begge fylkesavdelingens stemmer.


19/19 Opprettelse av lokallag i Ottadalen. Stiftelsesmøte 25.04.

 • Jon stiller som representant for fylkeslaget.


20/19 Hogst av kantsone nært inntil Lågendeltaet naturreservat høsten 2018. Et område med svært rikt fugleliv, der det er mange som har reagert. Vi har hatt kontakt med kommunen om saken. De var ikke orientert på forhånd, og vil ta kontakt med grunneier med mulig krav og gjenplanting. Vi har støttet et slik tiltak gjennom brev/uttalelse til kommunen.

 • Lillehammer kommune følger opp saken og ønsker synspunkter fra NOF på viktigheten av å ivareta biotopen. Jon har levert en uttalelse til kommunen rundt dette.


21/19 Revidering av Regionalt Miljøprogram (RMP) for landbruket i Oppland. Geir har skrevet uttalelse. Etterlyser bl.a. en ordning der bønder kan få tilskudd for tilpasset drift knyttet til truete arter i kulturlandskapet (eks. vipe, åkerrikse og storspove).

 • Det er ikke foreslått tilskuddsordninger knyttet til truete arter i kulturlandskapet, slik at vi ikke ser noe hensikt i å følge prosessen videre.


22/19 Rastende traner i trekktida på Fryavollene i Sør-Fron og Ringebu kommune. En grunneier på Frya har kontaktet Bjørn Roar Løkken på Vinstra vedr. store avlingsskader, og spurt NOF, avd. Oppland om hvilke erstatningsmuligheter som finnes. Det er søkt om avlingsskade-erstatning, men med avslag. Sist høst rastet det mer enn 600 traner i området over noen uker. Grunneieren er også involvert i masseuttak i utosen av Frya elv, hvor det fra offentlig hold er påpekt negativ innvirkning på tranetrekket. Bjørn Roar Løkken har - på vegne av NOF, avd. Oppland - oversendt svar/uttalelse vedr. planlagt masseuttak.

 • Aktuelle tilskuddsposter kan være kommunale SMIL-midler. Bør kontakte landbrukskontoret for å høre om dette. Aktuelt for NOF å be om et møte med landbrukskontoret for å diskutere saken.


23/19 Reguleringsplan for E6 Storhove - Øyer. Varsel om oppstart og høring av planprogram. Merknadsfrist 12.04

 • Strekningen vurderes som mindre konfliktfull med tanke på fuglebiotoper. Jon ser nærmere på innholdet i planprogrammet.


24/19 Kommuneplanens arealdel - Lillehammer kommune - offentlig høring. Vi har gitt innspill til høringsbrev fra FNF Oppland. Her tas det sterk avstand fra flere av planforslagene, bl.a. industriutbygging på Balbergøya i kanten av Lågendeltaet naturreservat, hvor det nå foreligger forslag om utvidet vern.

 • Uttalelse fra FNF Oppland er sendt.


25/19 Varsel om oppstart av regulering for steinuttak på Fåberg, Lillehammer kommune. Frist for merknader ca. 1 mars. Planen omfatter utvidelse av eksisterende uttak. En hekkeplass for en rødlisteart ligger bare ca. 400 m fra planområdet.

 • Frist 1. mars. Ingen uttalelse fra NOF.


26/19 Ny ryddeaksjon «Før fuglene kommer». Naturvernforbundet i Lillehammer har kontaktet oss vedr. en ny runde med søppelrydding i perioden 29.04. - 05.05.

 • Strandryddeuka er 29.04 - 05.05. Prosjektet «Før fuglene kommer» skal gjennomføres før 15. april.  Den viktigste funksjonen for NOF i forbindelse med slike aksjoner er gjerne å sørge for at arbeidet gjennomføres på en måte som tar best mulig hensyn til fuglelivet, spesielt siden det foregår midt i trekkperioden. Jon svarer at vi har begrenset med personer til selve ryddingen i forbindelse med strandryddeuka, men at vi vil være i området mens det pågår.

 • Jarenvannet kan også være et aktuelt område for en ryddeaksjon, der det er stor ansamling av plast.


27/19 Områderegulering for Hovdetoppen i Gjøvik. Høringsdokument med frist 29.03.

 • Vi ser det ikke som relevant å gi høringuttalelse.


28/19 Sorperoa Friluftsgruppe v/Olaf Giverhaug har fått utbetalt kr. 5 300,- til natursti/ oppsetting av fuglekasser m.m. på Vinstra i Nord-Fron. Dette er et tiltak hvor vi kan søke om midler gjennom «Oppdrag Fuglekasse» (samarbeidsprosjekt mellom NOF, Naturvernforbundet og Miljøagentene). Trond har ordnet med søknad her, og har nettopp fått svar om støtte på kr. 6000,-. Pengene utbetales ved innlevert rapport. Vi må se litt på hvordan vi rapporterer tilbake (kreves bl.a. bilder). Jon har lovet å komme på åpningsdagen 22.05. Blir en stivandring for å se på fugl.


29/19 Henvendelse fra Mjøsen Skog vedr. hogst av et gammelt hønsehaukreir på Tretten, Øyer kommune. Vi har svart at reiret ikke har vært i brukt siden 1999, da det ble stående i en hogstkant. Hønsehaukparet har bygd nye reir i tilgrensende område.


30/19 Framtidig trykking av Hujon. Henvendelse fra Per Åge, som har tatt kontakt med Dalegudbrand Trykkeri på Tretten for innhenting av tilbud og prøvetrykk.

 • Siste utgave av Hujon er trykt i A4-format, som en uttesting. Med A4-format kan skriftstørrelsen være større, som gir bedre lesbarhet. Einghet om å videreføre dette formatet og ta utgangspunkt i skrifttype calibri, skriftstørrelse 12 og to spalter. Bildene i prøveutgaven har nokså mørke og fargeintense bilder, som det bør gis tilbakemelding til trykkeriet om. Vi ser an om endret format medfører økt portoutgift.


31/19 Kontaktperson for oppfølging av medlemslistene til NOF sentralt.

 • Annbjørg melder inn rollene til de enkelte i styret, jf. sak 16/19. Vi bør gjennomgå medlemslistene og oppdatere disse. Spesielt få inn e-postadresser.

 • Vi bør sende ut noe informasjon til nye medlemmer. Annbjørg blir ny kontaktperson mot NOF sentralt.

 • Oppfordre lokallagene til å få medlemmene til å oppdatere opplysninger på «min side» via birdlife.no.


32/19 «Tilskuddsportalen». Hva kan vi finne her av mulige støtteordninger til den virksomheten som Helge Grønlien driver på Fåberg. Et medlem har bl.a. kontaktet oss om dette i etterkant av årsmøtet.

 • Aktuelt å kontakte fagpersoner hos Fylkesmannens miljøvernavdeling for å få råd om hvilke muligheter som finnes. Fallviltmidler kan være en mulighet.

 • Det er mest aktuelt for NOF å stille som rådgiver, mens Grønlien gjerne bør stå som søker.

 • Det er aktuelt å be FNF Oppland om bistand i bruk av «Tilskuddsportalen». Jon tar kontakt med Ole Morten Fossli i FNF om dete.


33/19 Vi mangler budsjett for 2019 og bør se litt på dette.

 • Det har ikke vært vanlig å sette opp et budsjett. Vi ser ikke at det har noen hensikt slik situasjonen er nå.


Neste styremøte blir hos Anne Gri Stenbråten onsdag 15. mai.


Referent Annbjørg Backer

29.03.2019 

Kommende aktiviteter


Vis kalender