Oppland ornitologene

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Hjem Småstykker Styremøte 08.01.2019 Dokka Våtmarkssenter. Referat

Styremøte 08.01.2019 Dokka Våtmarkssenter. Referat

Styremøte 08.01.2019 Dokka Våtmarkssenter. Referat


Saksliste:

01/19 Referatsaker.

 • Referat fra forrige styremøte, 12.12.2018.

 • Referat fra styremøte i FNF Oppland 11.12.2018.


02/19 Innkommen post.

 • Orientering om godkjent detaljreguleringsplan for Vind idrettspark, Gjøvik.

 • Brev fra Nasjonalbiblioteket vedr. ettersending av flere eks. av Hujon.

 • Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med kunngjøring om frivillig vern av 4 skogområder. Et par av disse - Pipra og Storsjøhøgda - ligger delvis i Lunner kommune.

 • Underretning av vernevedtak for naturreservatene: Høvringslia i Sel, Solbrålia og Stordalsberget (utvidelse) i Nord-Fron, Bjønnhaugen i Gjøvik og Nordre Land, Kalvberget i Østre Toten, Breie i Etnedal og Nord-Aurdal, Dokka (utvidelse) i Nordre Land, Budeiberget i Nordre Land, Jøvika og Tønnerud i Gran, Styggedalen i Lunner og Nannestad, Skotjernfjellet og Snellingsrøysene (utvidelse) i Lunner og Nannestad.

 • Brev fra Fylkesmannen i Oppland. Godkjent forvaltningsplan for Hovstjern naturreservat, Gran.

 • Vern av skog. Fylkesmannen i Oppland har sendt Miljødirektoratet sin tilråding om vern av Islandselve naturreservat i Sør-Aurdal.

 • Tilskudd fra kommunalt viltfond. Oversendelse av søknadsskjema og retningslinjer fra Nord-Fron kommune.


03/19 Motorferdsel i Randsfjorden. Ny forskrift. Geir har oversendt innspill til FNF, men ble av en eller annen grunn ikke med i FNF sin uttalelse. Våre innspill ble derfor ettersendt til Søndre Land kommune og Fylkesmannen i Oppland. Vi har spesielt påpekt behov for strengere bestemmelser ved bruk av vannscooter og bedt om at det innføres ei forbudssone på min. 300 m fra land av hensyn til sårbart fugleliv. Inn og ut av denne sonen må det kjøres hensynsfullt med maks. hastighet på 5 knop.


04/19 Arbeidsgruppa  for «Nettverket for regional fjellgrense i Lillehammer, Ringsaker og Øyer» har sendt ut et dokument der de ber om tilslutning fra lag, foreninger og privatpersoner. Frist for tilbakemelding er satt til 15.01. Vi støtter opp om arbeidet og at foreningen er representert v/Ole Morten Fossli i FNF. Jon gir tilbakemelding.


05/19 Brev til NOF sentralt fra en privatperson vedr. brannen av det kommunale renseanlegget i Totenvika, Østre Toten. Konsekvensen av brannen er at 1200 tonn kloakk/avløpsvann går rett i Mjøsa hvert døgn (50 000 liter pr time). Vedkommende mener at renseanlegget ikke kan bygges opp igjen på samme sted av hensyn til Totenvika naturreservat og faren for nye uhell. Vi bør gi en kort tilbakemelding på dette. Foreningen har allerede vært i kontakt med Fylkesmannen, bl.a. vedr. en mulig omlegging av dagens vegadkomst for re-etablering av ei kantsone mot naturreservatet.


06/19 Kommuneplanens arealdel 2019 - 2022 (2030), Lillehammer kommune. Offentlig ettersyn med høringsfrist 15.02.2019. Tas opp på neste styremøte.


07/19 Kommuneplanens Lillehammer by - byplanen 2019 - 2022 (2030). Offentlig ettersyn med høringsfrist 15.02.2019. Tas opp på neste styremøte.


08/19 Jon har deltatt i arbeidet med revidering av viltkart for Lillehammer kommune, og har hatt et ferdig utkast til gjennomsyn. Vi har foreslått noen grensejusteringer.


10/19 Reguleringsplan for Ringebu vannverk. Ingen merknader.


11/09 Søknad fra Sorperoa Friluftsgruppe v/Olaf Giverhaug om kr. 5 300,- til natursti/ oppsetting av fuglekasser m.m. på Vinstra i Nord-Fron. Trond ordner med søknad om midler fra «Oppdrag Fuglekasse».


12/19 Tilskudd vilttiltak 2019. Vi søker om et registreringsprosjekt på lerkefalk og storspove (jf. sak 95/18). Bjørn Harald sende søknad innen fristen 15.01.


13/19 Tilskudd til prosjektet "familieturer med veiledning" for 2019. Geir ordner søknad.


14/19 Økonomisk status fra kasserer. Vi ligger an til et underskudd på ca. kr. 27 000,-.


15/19 Årsmøtet 07.03.2019. Foredragsholder er klar. Øvrige forberedelser tas opp på et nytt styremøte i februar.


Jon Opheim
 

Kommende aktiviteter


Vis kalender