Oppland ornitologene

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Hjem Småstykker Styremøte Kapp 12.12.2018 Referat

Styremøte Kapp 12.12.2018 Referat

Styremøte på Kapp 12.12.2018. Referat


Tilstede: Tom Dalhøy, Trond Øigarden, Bjørn Harald Larsen, Ragnar Ødegård og Jon Opheim.


Saksliste:

82/18 Referatsaker.

 • Referat fra forrige styremøte, 30.10.2018.

 • Referat fra NOF`s sentralstyre 17.02., 07. - 08.09. og 17.10.2018.

 • NOF`s årsmøte i 2019 blir lagt til Saltstraumen ved Bodø 26. - 28.04. med NOF avd. Nordland som arrangør.

 • Referat fra styremøte i Vassdragsforbundet 23.10.2018.


83/18 Innkommen post.

 • Handlingsplan for idretts - og friluftsanlegg, Lillehammer kommune. Kopi av innspill fra Lillehammer jeger- og fiskerforening, Lågen fiskeelv sone 1, Gudbrandsdal sportsfiskerforening og Lillehammer sportsfiskerforening. Påpeker bl.a. negative konsekvenser for fugl, fisk, mm. ved kunstig belysning langs gangstien i strandsonen mellom Strandtorget og Korgen.

 • Informasjon om arbeidet for fjellgrense i Øyer, Lillehammer og Ringsaker. Ei arbeidsgruppe vil komme med konkret forslag til fjellgrense, der vi også vil komme med våre synspunkter.

 • Skagerak Energi AS. Regjeringen har gitt avslag på søknad om bygging av Vinda kraftverk i Øystre Slidre. Et stort engasjement ga resultater! All ære til alle som har stått på i denne saken.

 • Kunngjøring av igangsatt planarbeid Loftgårdteigen på Mysusæter, Sel kommune. Vi har ikke kommet med merknader.

 • Detaljregulering for Sukkestadtunet, Østre Toten. Kunngjøring av vedtatt plan.

 • Tilskudd til kommunalt viltfond. Oversendelse av søknadsskjema og retningslinjer fra Nord-Fron kommune.

 • Reguleringsplan for Ringebu vannverk - melding om vedtak.

 • Leie av lagerrom på Lillehammer. Tilsendt skjema for utfylling vedr. bruken av lokalet. Rune fyller ut.


84/18 Supplerende vern. Miljødirektoratet har bedt fylkesmennene rundt om i landet til å komme med konkrete forslag til områder som kan være aktuelle for de kommende supplerende verneplanene i Norge. Supplerende vern omfatter ikke skog og marine områder, men både nasjonalparker, landskapsvernområder, naturreservater og biotopvernområder. Det skal vurderes både nye verneområder og utvidelse av eksisterende verneområder. Omgjøring av verneform og/eller endret avgrensning for eksisterende verneområder kan også vurderes. NOF sentralt har bedt fylkesavdelingen om å komme med innspill og delta aktivt i dette viktige arbeidet. Bjørn Harald Larsen og Geir Høitomt har fått i oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland å komme med forslag på aktuelle områder innen 15.01.2019. De vil innkalle til en felles gjennomgang/ innspillsrunde i Naturhuset i Dokkadeltaet 08.01.2019. Møtet blir en del av det planlagte fellesmøtet mellom fylkesavdelingen og lokallagene.


85/18 Varsel om revisjon av NOF`s strategi. Innspill ønskes innen 31.12. Trond Øigarden er valgt inn i arbeidsgruppa som skal fremme et revideringsforslag.


86/18 Medlemsverving. Brev fra NOF sentralt til alle fylkesavdelinger og lokallag.


87/18 Kommuneplanens samfunnsdel for Sel kommune. Høringsbrev v/FNF Oppland. Påpeker bl.a. at framtidige utbygginger må skje ut fra et prinsipp om fortetting og at ytterligere nedbygging av natur- og friluftsområder må unngås. Videre å styrke kartlegging av biologisk mangfold og mulighetene for vern etter plan- og bygningsloven av særlig verdifulle områder for biologisk mangfold.


88/18 Kommuneplan for Ringebu er oversendt KMD for avgjørelse. Storstilte planer om økt hytteutbygging (1200 hytter) både inntil og i hensynsonen for villrein. En viktig prinsippsak. Viktig å legge press nasjonalt på KMD og KLD. Blir et møte med departementene 12.12.


89/18 Opprusting og utvidelse av Memurubu kraftverk i Jotunheimen nasjonalpark i Lom. Høringsbrev v/FNF Oppland. Positive til opprusting av det gamle kraftverket under forutsetning av at det gjøres bedre tilpasninger i landskapet og at foreslått minstevassføring økes.


90/18 Henvendelse fra Fylkesmannen i Oppland vedr. planlagt nydyrking ved hønsehaukreir i Lesja. Vi har oversendt oppdaterte data på reirene fra besøk i sommer, samt eksakte GPS-posisjoner.


91/18 Henvendelse fra Mjøsen Skog om hogst på hønsehauklokalitet i Gausdal. Jon har deltatt på befaring 29.10. Det ble sett på avgrensning rundt to reir. Skogeier er senere blitt informert om løsningen.


92/18 Henvendelse fra Mjøsen Skog om fjellskoghogst på Kastrudodden ved Nordre Sjogvatnet i Lillehammer (ca. 30 dekar). Hytteeiere i området har engasjert seg mot hogsten og henvist til et rikt fugleliv med flere sjeldne arter (falk, hornugle, spurveugle og skogsfugl). Vi har gitt en tilbakemelding på hvilke hensyn som bør tas i forhold til disse artene.


93/18 Reguleringsplan for Haugan Vest - 2 i Øyer. Varsel om oppstart av detaljregulering og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Vi har ikke kommet mer merknader.


94/18 Henvendelse fra NOF-medlem Janke Meijer (Ringebu) om å skifte til en mer miljøbevisst bank (Cultura Bank). Rune har undersøkt mer om dette og laget et notat basert på opplysninger fra Forbrukerrådet, som i 2017 foretok en omfattende gjennomgang av bankenes retningslinjer, krav og policydokumenter. De sjekket hver enkelt bank opp mot 1012 ulike punkter. Cultura Bank ble testvinner, men DNB kom også ganske godt ut (bedring siden forrige undersøkelse). Om disse forskjellene er store i praksis er ikke godt å si. Sparebank 1 Lom og Skjåk, hvor vi har vår kapital-konto, er dessverre ikke med i testen. Det som drar i negativ retning er at Cultura Bank har sitt nærmeste kontor i Oslo og at de tilbyr en del lavere rente enn Sparebank 1 Lom og Skjåk (hhv. 0,75 og 0,35%). Ut fra en total vurdering gikk styret inn for å skifte bank og samle begge kontoene i Cultura Bank.


95/18 Tilskudd vilttiltak. Søknadsfrist om viltfondsmidler for 2019 er 15.01. Med utgangspunkt i at storspove blir «årets fugl» 2019 er det naturlig å søke om midler til videre kartlegging av denne arten. Her har vi et godt utgangspunkt i de registreringene som ble foretatt i 2017, jf. rapport utarbeidet av Bjørn Harald Larsen (publisert i Hujon nr. 3, 2018). Videre søker vi om midler til kartlegging av lerkefalk. Det er tidligere ikke gjort noen rapport som oppsummerer status for denne rødelistearten (NT) i fylket. Bjørn Harald ordner med søknader.


96/18 Tilskudd til prosjektet "familieturer med veiledning." Geir ordner med søknad som tidligere.


97/18 Økonomisk status fra kasserer. Vi går mot et underskudd på ca. kr. 30 000,-. Dette skyldes både mindre inntekter enn forventet og noen utgiftsposter som ble større enn budsjettert. Budsjett for 2019 vil få prioritet på neste styremøte.


98/18 Planlegging av årsmøtet i 2019. Årsmøtet blir på vegkroa i Biri torsdag 7. mars kl. 18.00. Ved å legge årsmøtet til en ukedag bryter vi med en lang tradisjon, men håper det blir godt mottatt. Ragnar bestiller møterom. Videre har vi fått bekreftet at Per Øyvind Klunderud kan komme med sitt foredrag om «Nattlerke - en utfordring og en drøm for ornitologer».


99/18 Vinterens vannfugltelling står for tur. Vi starter opp helga 15. - 16.12. Som tidligere har vi deltakere på de aller fleste strekninger.


100/18 Det blir nytt møte med lokallagene i Naturhuset i Dokkadeltaet tirsdag 8. januar kl. 18.00 (jf. referat fra møtet 29.05.). Første del av møtet vies saken om «supplerende vern», se sak 84 foran. Del to blir drøfting av aktuelle prosjekter for 2019 og søknad om støtte. Dersom det søkes om viltfondsmidler er fristen 15. januar. På møtet legger vi også opp til å se nærmere på «Tilskuddsportalen» for å se på andre mulige støtteordninger til våre prosjekter.Jon

 

Kommende aktiviteter


Vis kalender