Oppland ornitologene

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Hjem Småstykker Styremøte på Biri 30.10.2018. Referat

Styremøte på Biri 30.10.2018. Referat

Styremøte på Biri 30.10.2018. Referat


Tilstede: Tom Dalhøy, Geir Høitomt, Trond Øigarden, Ragnar Ødegård og Jon Opheim.


Saksliste:

60/18 Referatsaker.

 • Referat fra forrige styremøte, 06.09.2018.

 • Offisiell åpning av fugletårnet i Røykenvika 09.09. Trond Øigarden møtte på vegne av fylkesavdelingen.

 • NOF-info september 2018. Herfra kan nevnes at storspove blir «årets fugl» 2019. Her har vi et godt utgangspunkt i den kartleggingen vi gjorde på storspove i 2017 (rapport utarbeidet av Bjørn Harald Larsen).

 • E-6. Ny gang-/sykkelbru over Våla i Ringebu. Melding om vedtak.


61/18 Innkommen post.

 • Informasjon via FNF/Oppland om at Oppland Arbeiderblad setter i verk prosjektene Klubbhuset, Kulturhuset og Samfunnshuset. De ønsker med dette å gi klubber, lag og foreninger i Vestoppland en bedre mulighet til å nå ut gjennom OA.

 • Dokkadeltaet Våtmarkssenter arrangerer i samarbeid med Hold Norge Rent workshop med tema: Landbruksplast på avveie.  Workshopen er en del av prosjektet «Opprydding og kartlegging av avfall i Dokkadeltaet og Randsfjorden». Innbydelse til møte 26.10. Trond Øigarden ledet arrangementet.

 • Invitasjon til møte om opprettelse av nettverk for fjellgrense i Valdres 20.09. Vi var ikke representert, men har stått i kontakt med FNF v/Ole Morten Fossli.

 • Invitasjon til nytt samarbeidsmøte om regional plan for fjellgrense i Øyer, Lillehammer og Ringsaker 01.10. Vi deltok ikke, men har hatt kontakt med FNF v/Ole Morten Fossli.

 • Detaljreguleringsplan for Hagegata 12 i Østre Toten - offentlig ettersyn/høring med frist 31.10.2018. Ingen merknader.

 • Tilråding av vern av 9 skogområder i Oppland. Brev fra Fylkesmannen i Oppland til Miljødirektoratet. Verneområdene er: Brattåshaugen i Gjøvik (560 dekar), Solbrålia og Stordalsberget i Sør-Fron (215 dekar), Sjoa i Sel (2180 dekar), Turrtind i Nordre Land (9330 dekar), Skjellingshovde (utvidelse) i N. Land, S. Land og Sør-Aurdal (11720 dekar), Avrillen i Gran (4660 dekar), Vesleåa i Gran (520 dekar), Bjørnhaugen i Nordre Land (930 dekar) og Larshus i Lunner (440 dekar).


62/18  Søknad fra Sorperoa Friluftsgruppe v/Olaf Giverhaug om kr. 5 300,- til natursti/ oppsetting av fuglekasser m.m. på Vinstra i Nord-Fron. Vi har gjort Giverhaug kjent med både styrevedtaket fra 06.09. og det svaret Trond fikk fra NOF sentralt om midler fra «Oppdrag Fuglekasse». Her ble det opplyst at det ikke var igjen midler i år, men at det ville komme nye midler ved årsskiftet som vi kunne søke på. Og hvis vi ikke får midler her er NOF, avd. Oppland innstilt på å gi et bidrag på kr. 5 300,-.

Vi har fått svært positiv tilbakemelding fra Giverhaug på dette, med lovnad om vår logo på 15 - 20 plakater langs stien. Og til sist et spørsmål om vi kan delta som «fugleguide» på en vandring i midten av mai. Trond følger opp med ny søknad om midler fra «Oppdrag Fuglekasse» og Jon kan delta på fuglevandring i mai.


63/18 Interimstyret for et lokallag i Ottadalen v/Atle Kjærvik har søkt om kr. 50 000,- i økonomisk støtte til bygging av fugleobservasjonstårn i Vågå og Lom (Storvangen ved Randsverk i Vågå og Tesseosen i Lom). Vi har gjort Kjærvik kjent med styrevedtaket fra 06.09. og fått god tilbakemelding. Han har bl.a. oversendt utskrifter fra kommunal behandling, som er positiv. Et interimstyre planlegger også innkalling til medlemsmøte og opprettelse av lokallag. Foreløpig har vi ikke fått nye tall på kostnader og finansiering, men tårnet ved Tesseosen synes allerede å være finansiert. Arbeidet med tårnene vil trolig komme i gang sensommeren 2019. Vi avventer nærmere orientering om kostnader m.m.


64/18 Søknad fra NOF Valdres om lokallagsstøtte på kr. 5 000,- i driftsstøtte og kr. 4 500,- til en foreningstur til Akershus/Østfold for å besøke interessante fuglelokaliteter. Styret innvilget søknaden på kr 5 000,-. Den andre søknaden er også et fint tiltak for medlemmer, men innebærer i tilfelle en ny praksis for tildeling av økonomisk støtte. Hadde turen vært knyttet opp mot et bestemt foreningsprosjekt (f.eks. registreringsarbeid) ville søknaden stått sterkere.


65/18 Økonomisk rapport. Rune hadde satt opp en oversikt over regnskapet så langt. I etterkant har vi innhentet noen flere opplysninger. Så langt ligger det an til et underskudd på kr. 55 700,- som er et dårligere resultat enn forventet. De store utgiftspostene er Hujon, som etter skifte av trykkeri, koster ca. kr. 20 000,- pr. nr. (økning på ca. 5 000,-). En betydelig utgiftspost var også årsmøtet på kr. 10 448,-.

Ellers var det stor svikt i viltfondsmidler. Av omsøkt beløp på kr. 30 000,- fikk vi kr. 5 000,-.

66/18 På forrige styremøte tok vi opp henvendelsen fra NOF-medlem Janke Meijer (Ringebu) om å skifte til en mer miljøbevisst bank (Cultura Bank). Vedtaket ble: Styret velger å holde på dagens bankforbindelse - i alle fall inntil vi vet noe mer om hva et slik skifte innebærer. Noe svar er foreløpig ikke oversendt Janke Meijer. Geir ser nærmere på hva Cultura Bank kan tilby og evt. konsekvenser ved å skifte bank.


67/18 Nasjonal ramme for vindkraft. Det er lagt ut tre meget store «analyseområder» i Oppland: 1) Fjell- og skogområder mellom Valdresflye og Gudbrandsdalen/Ottadalen, 2) mellom Tyin og Hemsedal og 3) mellom Begnadalen og Hallingdal. Vi har bidratt med opplysninger til en felles uttalelse i regi av FNF/Oppland, som påpeker en rekke uakseptable konsekvenser knyttet til disse planene. Jon har ellers deltatt på et arbeids-møte hos Fylkesmannen i Oppland, der vi ble invitert til å komme faglige innspill på viktige fugleområder, inkl. hekkeområder for sjeldne og truede arter. Dette er informasjon som vil bli oversendt Miljødirektoratet. Innenfor de tre «analyse-områdene» ligger hele 17 hekkeplasser for kongeørn (nesten 1/3 av hekkebestanden i fylket), og det er ikke stort bedre for jaktfalk og hubro!


68/18 Revidering av viltkartet for Lillehammer. Jon har deltatt i et arbeidsmøte i kommunen, hvor vi bl.a. har fått avgrenset viktige områder for storfugl, basert på registrering av tiurleiker i 2013 og 2014.


69/18 Henvendelse fra Mjøsen Skog v/skogbruksleder Trond Prestrud om hogst i et område med 3 hønsehaukreir i Gausdal. Jon har deltatt på befaring 29.10.


70/18 Henvendelse fra Mjøsen Skog v/Andreas Holen om hogst i et område med hønsehaukreir i Gjøvik. Jon har svart.


71/18 Henvendelse fra Mjøsen Skog v/Andreas Holen om lokalisering av fiskeørnreir i Lillehammer kommune. Jon har svart.


72/18 Strandryddeuka «Hold Høsten Ren». Gjennom naturvernforbundet i Lillehammer er vi invitert til deltagelse i en ny ryddeaksjon. Denne gang 10. - 16.09. Vi har ikke hatt noe organisert opplegg på dette, men noen av våre medlemmer har deltatt.


73/18 Vinda kraftverk. Info fra FNF/Oppland vedr. avisoppslag og markeringsdag 24.09., med oppmøte i OED i Oslo. Vi avventer spent avgjørelsen.


74/18 Vind idrettspark, Gjøvik. Detaljregulering - offentlig ettersyn. Vi har ingen merknader.


75/18 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2019 - 2022, Vang kommune. Uttalelse gjennom FNF/Oppland. Positiv tilbakemelding på mange av planforslagene, med oppfordring om at lokalorganisasjonene inviteres til å delta i arbeidsgrupper o.l.


76/18 Opprusting og utvidelse av Memurubu kraftverk i Jotunheimen i Lom. Offentlig høring Vi har ikke kommet med merknader.


77/18 Nytt møte med lokallagene i desember/januar, jfr. referat fra møtet 29.05. Her fikk styret i fylkesavdelingen i oppgave å se på ulike tiltaks-/støtteordninger, basert på bl.a. informasjon gjennom «Tilskuddsportalen». Nytt møte ble bestemt 8. januar 2019 på Naturhuset i Dokkadeltaet. Lokallagene må varsles i god tid for å tenke gjennom aktuelle prosjekter å søke på.


78/18 Tur- og møtekomiteen har valgt å ikke arrangere det tradisjonelle høstmøtet, der medlemmer tar med egne bilder. Dette pga stor usikkerhet om noen vil ta med seg bilder (flere aktuelle er kontaktet).


79/18 Søknad om viltfondsmidler 2019. Noen forslag kom opp. Vi diskuterer dette nærmere på desember-møtet.


80/18 Vannfugltellingen. Vi starter opp helga 15. - 16.12.


81/18 Eventuelt.

Vi har mottatt en henvendelse fra styret i Oppland Naturvern, som rent generelt ønsker å rette mer fokus på vegutbygging i Norge. For å underbygge sin argumentasjon ønsker de å bruke noen konkrete saker, bl.a. E-6 utbyggingen forbi Lillehammer. Vi er invitert til et felles møte om dette på Dokka 22.11. Geir og Jon vil delta.

Jon


Neste styremøte blir hos Tom på Kapp 12.12. 

Kommende aktiviteter


Vis kalender