Oppland ornitologene

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Hjem Småstykker Styremøte på Biri 10.14.2018. Referat

Styremøte på Biri 10.14.2018. Referat

Styremøte på Biri 06.09.2018. Referat


Tilstede: Geir Høitomt, Trond Øigarden, Per Bådshaug, Ragnar Ødegård og Jon Opheim.


Saksliste:

38/18 Referatsaker.

 • Referat fra forrige styremøte, 10.04.2018.

 • Familiedag i Dokkadeltaet 29.04. Ti-års jubileum. Over 100 deltakere var med på ulike aktiviteter.

 • Familiedag i Lågendeltaet arrangert av DNT. På forespørsel deltok medlemmer i NOF ved å stå i fugletårnet og orientere om fugl. Ca. 230 deltakere.

 • Fuglevandring Rosethaugen, Vestre Toten, 12.05. v/Bjørn Harald Larsen. 17 deltakere.

 • Fuglevandring Maihaugen på Lillehammer 20.05. v/Jon Opheim. 19 deltakere.

 • Referat fra møte med lokallagene på Dokka 29.05.2018.

 • Høstprogram for NOF Valdres lokallag.

 • Referat fra styremøte i FNF Oppland 09.05. Styret er bl.a. positiv til sammenslåing av FNF Oppland og Hedmark med 100% stillinger. Vi merker oss ellers endringer i FNF sine høringsrutiner.

 • Referat fra styremøte i FNF Oppland 07.08. Det tas bl.a. sikte på å slå sammen FNF Hedmark og Oppland i mars 2019.

 • Innmelding av nytt medlem i NOF. Rune følger opp.


39/18 Innkommen post.

 • E-post fra NOF sentralt vedr. momskompensasjon. Rune har fulgt opp dette.

 • E-post fra NOF sentralt med spørsmål om hvem som vil være vertskap for NOF sitt årsmøte i 2019. Vi har ikke meldt interesse for dette.

 • E-post fra NOF sentralt vedr. innlevering av aktivitetskalender for høst og førjulsaktiviteter. NOF Valdres lokallag har meldt fra om sine møteplaner innen oppsatte frister for å få dette med i Vår Fuglefauna 3/2018 og Fuglevennen 2/2018.

 • E-post fra NOF sentralt vedr. utbredelseskart til det europeiske fugleatlas, og kontroll av feil og mangler. Vi avventer nærmere e-post med en del avklaringer - før vi tar en gjennomgang av dette.

 • Vilttiltak 2018. Tilbakemelding fra Fylkesmannen vedr. midler til registrering av hekkebestanden av rødlistearten konglebit i Oppland. Vi søkte om kr. 30 000,- og fikk tilsagn om bare kr. 5 000,-.

 • Tilskudd til friluftsaktivitet. Vi har fått tilsagn om kr. 15 000,- til «Familieturer med naturveiledning».

 • Detaljreguleringsplan for Syttlia massetak i Østre Toten - kunngjøring om vedtatt plan.

 • Detaljreguleringsplan for Syljulibakken massetak i Østre Toten - kunngjøring av vedtatt plan, oppheving av gjeldende reguleringsplaner.

 • Invitasjon fra FNF om å delta på møte i Fåvang 31.05. om vilkårsrevisjoner og vannmiljøtiltak i Oppland. Møtet la opp til dialog mellom ulike organisasjoner, samt orienteringer fra Vassdragsforbundet for Mjøsa, Fylkesmannen i Oppland og nasjonale vannkoordinatorer om fagtemaene. Vi var representert ved Per Bådshaug.

 • Skåbu Espedalen Røde Kors har gått til innkjøp av en båt («redningsenhet») med 70 HK motor og fått dispensasjon fra kommunen om å drive «innkjøring» på vatnet Slangen i perioden 01.06. - 31.08. Styret har ikke levert klage innen fristen på 3 uker, men har et klart syn på at en slik øvelse burde være lagt til et langt større vatn, og i en annen tidsperiode, for å unngå konflikter med bl.a. fuglelivet.

 • Brev fra Fylkesmannen i Buskerud vedr. oppstart av verneprosess for skogområder i Vassfaret.

 • Brev fra Fylkesmannen i Oppland. Godkjent forvaltningsplan for Begna naturreservat, Sør- og Nord-Aurdal kommune.

 • Brev fra Fylkesmannen i Oppland. Godkjent forvaltningsplan for Liadalane naturreservat, Nord-Fron kommune.

 • Brev fra Fylkesmannen i Oppland. Underretning om vernevedtak for Vinstradalen naturreservat (Nord-Fron) og Paradiskollen (Lunner).

 • Vern av Bråstadlia naturreservat. Tilråding av vern oversendt Miljødirektoratet fra Fylkesmannen i Oppland.

 • Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030, Ringebu kommune. Melding om vedtatt plan.

 • Søknad om dispensasjon for ny gang-/sykkelbru over Våla ved E-6 i Ringebu. Ingen merknader til planen.

 • Tilsendt forskrift om vern av Dovrefjell-Sunndalsfjella NP, Hjerkinn LV og endring av forskrift om verneplan for Dovrefjell NP og Fokstugu LV.

 • Div. info fra FNF vedr. Friluftslivets uke 01.09. - 09.09.

 • Innsendt melding om sandsvalekoloni i pukkverket i Buhammeren, Gran. Er videresendt NOF Hadeland.

 • Planer om flomsikring i Brandbu sentrum, Gran. Videresendt NOF Hadeland for evt. kommentarer.


40/18 Offisiell åpning av fugletårnet i Røykenvika søndag 09.09. Invitasjon fra NOF Hadeland lokallag. Vi blir representert ved Trond Øigarden.


41/18 Skriftlig henvendelse fra NOF-medlem Janke Meijer (Ringebu) om å skifte til en mer miljøbevisst bank (Cultura Bank), noe som også ble tatt opp på årsmøtet i mars. Vi har gitt en foreløpig tilbakemelding om at vi skal sjekke dette nærmere. Styret velger å holde på dagens bankforbindelse - i alle fall inntil vi vet noe mer om hva et slik skifte innebærer.


42/18 Interimstyret for et lokallag i Ottadalen v/Atle Kjærvik har i brev av 13.04. søkt om kr. 50 000,- i økonomisk støtte til bygging av to observasjonstårn - Storvangen ved Randsverk i Vågå og Tesseosen i Lom. I etterkant av søknaden har vi hatt en prat med Kjærvik. På styremøtet ble vi også nærmere oppdater av Per Bådshaug - som sitter i interimstyret. Aller først - styret er svært imponert over stort lokalt engasjement. Fugletårn ved disse våtmarkslokalitetene vil utvilsomt bli viktige samlingssteder for fugleinteresserte, og et velegnet sted for formidlingsarbeid, bl.a. skoleklasser. Styret er innstilt på å bidra økonomisk, men ønsker først å få seg forelagt et nytt og oppdatert budsjett over kostnader og finansiering. Likeså er vi opptatt av framtidig eierskap og vedlikehold av tårnet. Hvis noe av dette skal ligge til fugleforeningen mener vi at det må dannes et lokallag (som trolig vil kunne skje i løpet av kort tid). Så snart dette er på plass vil vi komme tilbake med et konkret tilsagn om midler.


43/18 Søknad fra Sorperoa Friluftsgruppe v/Olaf Giverhaug om kr. 5 300,- til natursti/ oppsetting av fuglekasser m.m. på Vinstra i Nord-Fron. Fuglekasser skal snekres og henges opp i samarbeid med Barhaug Skule. Ved å støtte dette prosjektet vil NOF bli nevnt som samarbeidspartner på noen av informasjonsplakatene. Styret er positivt innstilt til søknaden, men siden dette tiltaket synes å oppfylle kravene til å få midler gjennom «Oppdrag Fuglekasse» (et samarbeidsprosjekt mellom NOF, Naturvernforbundet og Miljøagentene) vil vi først forhøre oss her. Målet med Oppdrag Fuglekasse er «å hjelpe fuglene å finne en plass å bygge reir, og å gi folk gode naturopplevelser». Trond følger opp ved å ta kontakt med NOF sentralt.


44/18 Etter å ha invitert våre medlemmer til «Strandryddeuka» i Lillehammer (med

hovedvekt på Lågendeltaet) fikk vi en deltagelse på 6 stk. på «aksjonsdagen» 06.05.

Disse gjorde en meget god innsats ved å fylle 19 søppelsekker, pluss andre store

gjenstander som sykler, rattkjelke og store oljefat. Dette bare innenfor en liten del av

naturreservatet ved Lillehammer renseanlegg. Koordinator for Strandryddeuka, som vi

hadde daglig dialog med vedr. hensyn til bl.a. fuglelivet i Lågendeltaet, oppsummerte

ryddeaksjonen med over 1000 deltakere og 5800 kilo innsamlet avfall. Vi var for øvrig også delaktig i forberedelsene til denne ryddeaksjonen ved å delta på et planleggingsmøte hos Fylkesmannen 24.04. Ny plastdugnad på høsten er lagt til 12. og 13.09.


45/18 Pliktavlevering av Hujon til Nasjonalbiblioteket. Etter purring har vi oversendt 8 nr. av bladet fra perioden 2015 - 2018. Viktig at vi unngår dette i ettertid.


46/18 Fåberg Østsides Utmarkslag hadde 22.05. i år en kunngjøring i avisa GD om skuddpremie på rev (kr. 200,-), mår (kr. 200,-), mink (kr. 100,-) og ravn, måke, kråke og skjære (kr. 50,-). Med bistand fra Bjørn Roar Løkken om gjeldende lovbestemmelser ble det reagert på dette. Det er bl.a. ikke jakttidsramme på måker, hvor noen arter er rødlistet. Vi viste også til Viltlovens § 51, hvor skuddpremieordninger skal godkjennes av Fylkeskommunen (noe som ikke var gjort i dette tilfelle). I GD 07.06. satte Utmarkslaget inn en «Rettelse» med følgende tekst: «Det er kun skuddpremie på rev, kr. 200,- og mink, kr. 100,-.


47/18 Sandsvalekoloni ved Gausdalsvegen i Lillehammer. Etter melding om en liten koloni  med sandsvaler (ca. 20 par) midt i traseen for framføring av fjernvarme ved Storhove (med stor anleggsvirksomhet) ble det innkalt til befaring 24.05. Her møtte to representanter fra kommunen og Fylkesmannen, samt NOF v/Jon Opheim. Befaringen endte godt. Ansvarlig for arbeidet lovte å ikke fylle igjen grøfta før etter endt hekkesesong, ventelig rundt 10. juli. Kolonien ble spart til første uka av august. Da var det svært få sandsvaler i området. Trolig hadde flere av svalene i denne kolonien to kull.


48/18 Planer for Graffer kraftverk i Lom. Norconsult v/Oline Kleppe er i gang med detaljplan for miljø og landskap og har henvendt seg til oss og Fylkesmannen for opplysninger vedr. en kongeørnlokalitet som vil kunne bli skadelidende. Vi har gitt detaljerte opplysninger om denne og påpekt behov for bedre undersøkelser.


49/18 Henvendelse fra Fylkesmannen i Oppland vedr. planlagte tiltak ved en hønsehauklokalitet på Vinstra i Nord-Fron. Ny jordkabel ved det kommunale vannverket er planlagt bare ca. 100 m fra ett av reirene. Vårt råd er at kommunen må følge de samme retningslinjene som skogbruket har i sine retningslinjer for hogst ved rovfuglreir (miljøsertifiseringskrav). For hønsehauk skal det ikke foregå skogbruksaktivitet nærmere hekkeplassen enn 200 m radius i perioden 01.03. - 31.07.


50/18 Henvendelse fra Mjøsen Skog v/skogbruksleder Ola Løkken om aktive og ikke aktive hønsehauklokaliteter i Skjåk kommune. Vi har svart på henvendelsen ved å vise til årets feltarbeid og at det pr. i dag er to kjente hønsehaukrevir i kommunen med hekking de to siste årene. GPS-posisjoner er oversendt.


51/18 E6 Vingrom - Ensby. Kommunedelplan til 2. gangs offentlig ettersyn. Uttalelse gjennom FNF med sterk vekt på de store miljøkonsekvensene en får ved å legge en firefelts E-6 trase mellom Vingrom og Ensby.


52/18 Høring av forslag til frivillig vern av skog i Akershus og Oppland. For Oppland gjelder dette en del av Oberstputten og Pipra i Lunner kommune. Uttalelse ikke sendt.


53/18 Høring av forslag om vern av følgende 10 områder i Oppland: Brattåshaugen i Gjøvik, Solbrålia og Stordalsberget i Sør-Fron, Sjoa i Sel, Turrtind i Nordre Land, Skjellingshovde i Nordre og Søndre Land og Sør-Aurdal, Avrillen og Vesleåa i Gran og Galtedalstjenna i Jevnaker og Lunner. Uttalelse ikke sendt.


54/18 Brev fra NVE med invitasjon til informasjons- og innspillmøte i Oslo 19.06. om Nasjonal ramme for vindkraft. I forkant av møtet tok NOF v/Martin Eggen kontakt med alle fylkesavdelingene for evt. deltagelse. Vi deltok ikke. FNF Oppland har i e-post 24.08. innkalt til et møte for organisasjonene i Valdres, Ottadalen og

Gudbrandsdalen i forbindelse med innspillrunde i nasjonal vindkraftramme. Møtet blir på Ungdomsskolen i Heggenes i Øystre Slidre 11.09. Vi er ellers bedt om å ta stilling til om vi vil sende innspill på egen hånd, eller felles i FNF-regi. Fristen for innspill til NVE er 20.09. Vi vil bli representert på møtet v/Trond Øigarden, trolig også Per Bådshaug og Atle Kjærvik. Styret ønsker ellers at FNF utarbeider en felles uttalelse. Jon Opheim tar kontakt med FNF v/Ole Morten Fossli for å formidle dette.


55/18 Musdalsæter hyttegrend Høgsvea, Øyer. Varsling om planoppstart med offentlig ettersyn av planprogram. Tatt til etterretning.


56/18 Detaljregulering Steinmyrhaugen ved Lisetra, Øyer. Varsel om oppstart av planarbeid. Planen er lagt ut til gjennomsyn i perioden 30.06. - 14.09. Tatt til etterretning.


57/18 Detaljregulering Stenseth boligfelt, Østre Toten. Varsel om oppstart av reguleringsarbeid. Tatt til etterretning.


58/18 Kommunedelplan Synnfjell Øst 2018 - 2030. 2 gangs offentlig ettersyn. Her vises til tidligere uttalelse.


59/18 Planstrategi 2017 - 2020, Etnedal kommune. Offentlig ettersyn. Høringsbrev v/FNF Oppland. Har bl.a. påpekt at framtidige utbygginger må skje ut fra et prinsipp om fortetting og at verdifulle områder for biologisk mangfold må utredes.


Jon Opheim


 

Kommende aktiviteter


Vis kalender