Oppland ornitologene

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hjem Småstykker Fokstumyra Naturreservat 2017

Fokstumyra Naturreservat 2017

RAPPORTSAMMENDRAGFOKSTUMYRA NATURRESERVAT 2017

Overvåking av hekkebestander av prioriterte fuglearter


Jon Opheim og Geir Høitomt
I 2011 ble det satt i gang et systematisk overvåkingsprosjekt på hekkefugler i Fokstumyra naturreservat på Dovre. I årene 2011 - 2016 ble disse takseringene utført av Kistefos Skogtjenester AS, med SNO som oppdrags-giver. I 2017 ble registreringene foretatt av Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland. Denne endringen hadde sin bakgrunn i budsjettmessige prioriteringer, der det ikke ble avsatt midler til overvåkingsprosjektet dette året. NOF, avd. Oppland tilbød seg dermed å gjøre en frivillig innsats for ikke å bryte den verdifulle tidsserien på kartlegging av hekkebestander hos vannfugl, rovfugler, ugler og noen andre prioriterte arter. Vi bringer her et sammendrag av rapporten.


Årets feltarbeid ble noe avkortet ved at det ble gått bare en takseringsrunde på våren (26. og 27.05.). Tidligere har det også vært utført en tilsvarende runde ca. 10. juli.


I tillegg til den faste takseringsrunden i reservatet (registreringer på 13 utvalgte vatn og tjern, samt 3 store myr- og heiområder) ble det som tidligere gjort observasjoner fra noen faste utkikkspunkter - først og fremst fra fugletårnet, men også fra steder med god utsikt langsmed E-6 fra Nordsetrene i sør til Lesjabekk i nord (se kart). På disse stedene ble det hovedsakelig benyttet teleskop. Erfaringsmessig er dette den beste metoden å få kartlagt hekkebestanden til arter som myrhauk, storlom, jordugle og trane. Det ble også brukt tid til å studere hvordan et hekkende storlompar på Søre Horrtjern reagerte på ferdsel langs den etablerte stien nordøst for vatnet. John Apeland og Ragnar Ødegård sto for disse registreringene, mens de faste takseringsrundene ble som i tidligere år utført av Geir Høitomt, Sven Haugen og Jon Opheim.


Registreringene ble utført under gode værforhold, men med noen ekstra utfordringer pga høy vannstand. Flere av de lavestliggende myrområdene sto delvis under vatn, slik at vi noen steder måtte gjøre mindre omlegginger på takseringsruta. Det ble brukt 32,5 timer i felt.


Resultatet inngår i et overvåkingsprosjekt som vil bli brukt som dokumentasjon i arbeidet med opprettholdelse av bevaringsmål for naturreservatet.


Svaner:

Trolig gikk to par sangsvane til hekking dette året. På Storrtjern ruget 1 ind. i slutten av mai, men reiret ble forlatt, trolig pga flom. På Rundtjern viste 1 ind. hekkeadferd 26.05., men heller ikke her ble det registrert par med unger senere på året.


Ender:

5 andearter ble påvist under takseringsrunden, hvor antall ind. og lokaliteter fordelte seg slik: Brunnakke (10 hanner og 3 hunner - 6 lok.), krikkand (22 hanner og 9 hunner - 8 lok.), stokkand (21 hanner og 2 hunner - 12 lok.), toppand (19 hanner og 14 hunner - 8 lok.) og siland (4 hanner og 2 hunner - 4 lok.).


Oppsummert blir dette 76 hanner og 30 hunner, hvorav 28 registrerte par. Sammenlignet med de 5 foregående årene ligger dette svært nær gjennomsnittet. Bortsett fra en økning av antall stokkender, som også ble sett på langt flere lokaliteter enn tidligere, ble det ikke funnet vesentlige avvik for noen av artene.


Lommer:

Storlom er en fåtallig, men fast hekkefugl på Fokstumyra, og regnes som en av karakterartene i verneområdet. Etter mislykket hekking på Horrtjern tre år på rad (2011 - 2013) ble det satt fokus på mulige årsaker til dette, bl.a. om ferdsel på en av stiene hadde forstyrrende effekt i rugeperioden. I 2014 og 2016 ble det imidlertid igjen registrert vellykket hekking på Søre Horrtjern, hvor 1 par også ble sett rugende i 2017. Under årets feltarbeid ble storlom i tillegg registrert på et par andre lokaliteter (Kringluttjern og Steintjern), men uten mistanke om hekking.


Dykkere:

Horndykkeren var også i år på plass på Kringluttjern, hvor det var vellykket hekking i 2013 og 2016, men mislykket i 2012 og 2014. I 2017 ble det i slutten av mai registrert 2 par på Kringluttjern med territorial adferd, samt 1 ind. på Vesletjern, men hekking uteble.


Vadefugler:

12 arter vadere (inkl. trane) ble påvist under takseringsrunden 26. og 27.05. Antall ind. og lokaliteter fordelte seg slik: Trane (6 par og 6 ind. - 8 lok.), heilo (2 par og 2 overflyvende ind. - 3 lok.), vipe (2 par og 2 ind. - 4 lok.), brushane (8 spillende hanner - 2 lok.), enkeltbekkasin (25 ind. i spill - 7 lok.), småspove (8 ind. - 5 lok.), storspove (6 ind. - 3 lok.), rødstilk (27 ind. - 8 lok.), gluttsnipe (11 ind. - 8 lok.), grønnstilk (28 ind. - 11 lok.), strandsnipe (2 par - 2 lok.) og svømmesnipe (6 ind. - 2 lok.).


Antall vadefugler i slutten av mai ble relativt høyt sammenlignet med registreringer tilbake til 2011, men med færre arter enn gjennomsnittet i disse årene. Vi har følgende sumtall å vise til i perioden 2011 - 2017:


År

Antall arter

Sum ind.

År

Antall arter

Sum ind.

2011

12

81

2014

12

138

2012

11

103

2016

14

168

2013

15

126

2017

12

153


I disse tallene skal det bemerkes at enkeltbekkasin ikke er medregnet i tallene for 2011.


Blant vadefuglene er det store artsvise variasjoner, noe som også kommer fram i denne relativt korte tidsperioden på 7 år. Av arter som bør kommenteres nevnes spesielt: Min. 6 par med trane viste tydelig indikasjon på hekking i mai 2017, noe som er tett oppunder rekordåret 2016 med 7 hekkende par. Denne økningen er for øvrig i tråd med bestandsutviklingen ellers i fylket, samt tellinger som er utført i trekktida på høsten de siste ca. 15 årene. Heilo var tidligere en relativt vanlig hekkefugl på myra, men har vært svært fåtallig i de seneste årene. I år fant vi 2 par med hekkeadferd (samt 2 overflyvende ind.), dvs. omtrent samme situasjon som fjoråret. Rødlistearten vipe er i markert tilbakegang over store deler av landet. Gledelig nok har vi fortsatt igjen en hekkebestand på Fokstumyra med varslende ind. på 4 lokaliteter i mai, samt noen få par i nærheten av Fokstua gard, utenfor reservatet (Laurits Fokstugu). Dette er likevel en klar nedgang fra 2016. Mest gledelig er det at brushanen er tilbake og viser en liten framgang. Under takseringsrunden 26.05. og 27.05. ble det registrert hhv. 2 og 6 spillende hanner ved Rundtjern og Søre Horrtjern, som er det høyeste antallet siden disse bestandstakseringene startet i 2011. En annen typisk art for Fokstumyra er småspova, som også har vist tilbakegang mange steder i fylket i senere tid. Årets resultat med spillende/varslende ind. på 5 lokaliteter viser at arten har holdt seg på omtrent samme bestandsnivå på Fokstumyra de seneste 7 årene. Rødlistearten storspove ble funnet på 3 lokaliteter, også dette nær gjennomsnittet for årene etter 2011. Den arten som pr. i dag synes å ha størst bestandsnedgang innenfor reservatet er svømmesnipe, som lenge har vært en av "karakterartene" for området. Med bare 3, 3, 4 og 6 registrerte ind. på våren i 2013, 2014, 2016 og 2017 (hhv. 1, 1 og 2 lokaliteter) kan det se ut til at arten i løpet av få år er ferd med å forsvinne fra Fokstumyra. I skarp kontrast til dette ble det våren 2012 registrert hele 28 ind. på 4 lokaliteter.


Måkefugl og terner:

Bestanden av fiskemåke har variert mellom 8 - 27 par i perioden 2011 - 2016 med et middel på 16 par fordelt på 3 - 7 lokaliteter. Sammenlignet med disse årene ble 2017 et gjennomsnittsår med 10 - 18 par på 7 lokaliteter. Rødlistearten hettemåke er i sterk tilbakegang, noe som også merkes på Fokstumyra. I 2011 og 2012 var hekkebestanden på 15 - 20 par fordelt på 3 lokaliteter. I årene 2013 - 2016 bare 1 - 5 par. Slik sett ble 2017-sesongen en svak oppgang med 7 - 9 par (Vesletjern, Rundtjern og Storrtjern). Rødnebbterna har vært en uregelmessig hekkefugl. I år ble 2 par registrert med hekkeadferd, mot 4 par i 2016.


Med meldinger om til dels mye smågnagere i store deler av fylket hadde vi forventet en god sesong for rovfugl på Fokstumyra, noe som ikke slo til. Under feltarbeidet 26. og 27.05. ble det ikke observert smågnagere, men derimot relativt mye sporganger fra sist vinter. Bare ett hekkende par med myrhauk (Sjugurdsmyra) ble registrert, tårnfalk ble funnet hekkende to steder rett utenfor reservatgrensa (Fokstua gard og Fokstua jernbanestasjon) og et fåtall jordugler indikerte en hekkebestand på bare 1 - 2 par. Mest overraskende var et hekkende par med hornugle i et skjærereir ved Fokstua jernbanestasjon.


Av sjeldenheter dette året nevnes et par arter som er registrert på nettstedet artsobservasjoner.no: En steppehauk hann 21.08. (fotodokumentert av Tore Westgård) og en sivhauk 13.09. (Egil Brækken og Tor Martin Haugen). Førstnevnte art er førstefunn på Fokstumyra.


Spurvefugl:

Årets registrering omfattet også artene gulerle, blåstrupe, sivspurv og lappspurv på de tre myr- og heiområdene som ble taksert (Stormyre, Langmyre og Sjugurdsmyre). For de tre førstnevnte artene ble resultatet hhv. ca. 10, 21 og 26 par. Lappspurv ble ikke registrert av oss, men 2 ind. ble senere (25.07.) registrert på Stormyre (artsobservasjoner.no. v/Trygve Tjønnås). Hos disse artene ser vi relativt små bestandssvingninger i løpet av de seneste årene, med unntak av rødlistearten lappspurv som tidligere var en vanlig art i reservatet, men som nå er i ferd med å forsvinne.


Sjeldenheter:

Utenom de artene som allerede er nevnt vil vi trekke fram 1 vaktel som ble hørt ved Fokstua 21.07. (Julian Bell), 1 storskarv i vestenden av Vålåsjøen 26.05. (Jon Opheim, John Apeland, Ragnar Ødegård og Sven Haugen) og 1 havørn over vestenden av Vålåsjøen 07.05. (Arnt Stavne) og 15.10. (Jon Opheim), samt 1 ind. i flukt over myra 13.09. (Egil Brækken og Tor Martin Haugen).

Artslista for Fokstumyra naturreservat teller pr. i dag 184 arter, herav 80 påviste hekkefugler.


Kart over registreringsområdet.


Rød sirkel: Overvåkingsområder vatn og tjern.

Rød linje: Takseringslinjer hei-myrområder.

Blå sirkel: Observasjonspunkter.jop fokstumyra
 

Kommende aktiviteter

Det er fortiden ingen planlagte aktiviteter

Vis kalender