Oppland ornitologene

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hjem Småstykker Siste nytt 16.02.2018 - 25.05.2018

Siste nytt 16.02.2018 - 25.05.2018

SISTE NYTT


16.02.2018 - 25.05.2018


Jon Opheim
Perioden omfatter siste rest av vinteren og en vårsesong som ble både kort og hektisk for oss fuglefolk. Etter en lang vinter kom det «tropevarme» i nesten hele mai med rask snøsmelting og en svært tidlig vårflom. Dette medførte  oversvømmelse av mudderbankområder i våre viktigste trekkområder og dermed små konsentrasjoner av rastende våtmarksfugl sammenlignet med tidligere år. Noen overraskelser ble det likevel. Størst oppmerksomhet fikk nok en ringand hann i Lågendeltaet (4. funn i fylket). Samtidig dukket det også opp en ringand i Dokkadeltaet, som trolig dreide seg om en krysning mellom ringand og toppand. Selv om dette ble en spesiell vår, der mange trekkfugler trakk forbi og mange tok kursen direkte mot hekkeområdene i fjellet, bør vi ikke unnlate å nevne en faretruende negativ bestandsutvikling hos mange arter, ikke minst vadere. Vipe, heilo og svømmesnipe er blant disse. I Lågendeltaet, hvor vi nå har sammenlignbare trekktellinger over ei 50-års periode, er antall viper de siste årene bare omlag 10 % av det vi hadde i for noen ti-år tilbake. Og trolig er det bare et tids-spørsmål før hettemåka forsvinner som hekkefugl i fylket. Det er grunn til å følge med - og her er artsobservasjoner.no vår viktigste informasjonskilde. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer om å bli aktive brukere av dette nettstedet!Knoppsvane

Hekkefunn:

Lom: Åsjo: 12 ind. registrert 20.04. og allerede 23.04. var 5 par i gang med reirbygging. Senere ble det konstatert 4 rugende ind. 13.05. og 3 par, hvorav to med reir, 23.05. Sør-Fron: 1 par i gang med reirbygging i Rykhussumpene 05.05., men tatt av flom etter få dager. 2 par oppholdt seg i området 08.05. Gjøvik: 1 hekkende par på Eikstadtjernet, hvor rugende ind. er rapportert i perioden 06.05. - 19.05. Vestre Toten: Sisselbergbukta på Eina: 1 par i gang med reirbygging 04.05., men mislykket. Paret holdt seg i området og er senest rapportert 23.05. Blilisanden på Einafjorden: 1 par i gang med reirbygging 04.05., men mislykket. Paret senest observert 23.05. Einavoll: 1 hekkende par (rugende ind.) 13.05., men funnet forlatt 23.05. Jutulrud på Einafjorden: 1 par med mislykket hekking 23.05. Gran: 1 rugende ind. Røykenvika 13.05. og 25.05. og 1 rugende ind. Elgtjern på Tingelstad 19.05., Lunner: 1 hekkende par Kalvsjøtjern. Reirbygging 10.05. og rugende ind. 23.05.

Sangsvane

Hekkefunn/indikasjon på hekking:

Dovre: 1 hekkende par på Avsjøen (rugende ind. i mai), 1 par Storrvatnet på Fokstumyra i mai, hvor reir trolig ble oversvømt. Skjåk:1 hekkende par Pollvatnet, med rugende ind. 21.05., Lillehammer: 1 par Erikstjernet i Gropmarka 21.05., Gjøvik: 1 par Skålmyrdammen 24.05. og 1 par Nordre Onsrudvatnet 24.05., Gjøvik/Søndre Land: 1 par Gåstjern 24.05.


Sædgås

Vestre Toten: 1 ind. Jutulrud ved Einafjorden 07.05., Gran: 1 ind. Røykenvika 29.04. og 05.05.


Kortnebbgås

Sumtallene for årets vårtrekk ble 27 200 ind. + 7 flokker. Hvis vi forutsetter 100 ind. som gjennomsnitt i de 7 flokkene får vi et totalantall på 27 900 ind. i perioden 31.03. - 17.05.  I disse tallene kan det være noen dobbelttellinger, selv om de mest opplagte er "luket" ut. Også i år fikk vi mange meldinger om gåsetrekk på natta, dvs. at mye av trekket ikke lot seg registrere. Den første flokken ble observert 31.03. Hovedtrekket kom 07.04. - 08.04. med  nær 22 000 ind. En ny, men langt mindre trekktopp, kom 15.04. - 17.04. med ca. 2 450 ind. Også i år mellomlandet flokker. Denne gang med størst antall i Lågendeltaet, hvor ca. 750 ind. overnattet på en mudderbanke mellom 07.04. og 08.04.


Tundragås

Søndre/Nordre Land: 2 ind. Dokkadeltaet 30.04., Nord-Aurdal: 1 ind. (rasen albifrons) ved Ulnes bru 08.04.


Grågås

Vågå: 1 ind. utosen av Vågåvatnet 20.04., Sør-Fron: 19 ind. Harpefossdammen 18.04. og 1 ind. Fryasletta 23.04., Ringebu: 6 ind. over Gildesvollen 15.04., Lillehammer: 1 - 109 rastende ind. i Lågendeltaet følgende 11 dager: 109 ind. 07.04., 90 ind. 08.04., 15 ind. 09.04., 1 ind. 12.04., 2 ind. 20.04., 1 ind. 22.04., 2 ind. 28.04., 3 ind. 02.05., 7 ind. 03.05. og 1 ind. 07.05. og 09.05., Gjøvik: 2 ind. Hunnselvas utløp 01.04. og 1 ind. Svennesvollene 22.04. og 06.05., Vestre Toten: 6 ind. Sisselbergbukta på Eina 21.04., Østre Toten: 3 ind. Fjellhaug 19.04., Gran: 1 ind. Røykenvika 20.04., hhv. 9, 1 og 1 ind. Aschimlandet 26.04., 01.05. og 05.05. og hhv. 13 og 11 ind. Eidsand 01.05. og 09.05., Jevnaker: 2 - 10 ind. utosen av Randsfjorden følgende dager: 5 ind. 25.03. og 28.03., 10 ind. 02.04., 2 ind. 03.04., 6 ind. 10.04., 4 ind. 15.04. og 2 ind. 17.04., Søndre Land: 1 - 6 ind. Fluberg fuglefredningsområde følgende 6 dager: 2 ind. 13.04., 1 ind. 17.04., 6 ind. 26.04., 3 ind. 28.04. og 29.04. og 1 ind. 07.04., Søndre/Nordre Land: 4 - 19 ind. notert i Dokkadeltaet følgende dager: 4 ind. 26.04., 12 ind. 27.04., 6 ind. 28.04. og 29.04., 19 ind. 30.04., 4 ind. 03.05., 9 ind. 04.05. og 05.05., 10 ind. 06.05. - 08.05. og 14 ind. 11.05., Nord-Aurdal: Hhv. 15 og 16 ind. Grandadn 08.04. og 09.04. og hhv. 2 og 4 ind. Dokkafjorden i Vestringsbygdi 19.04. og 23.04., Vestre Slidre: 5 ind. Ferisfjorden 15.04.


Kanadagås

Hekkefunn:

Gjøvik: Eikstadtjernet: 4 ind. 21.04., hvor 1 par gikk til hekking. Reirbygging registrert 04.05. og 05.05. og rugende ind. 06.05., men allerede dagen etter ble reiret funnet forlatt. Paret senest notert i området 19.05.

Øvrige observasjoner:

Dovre: 1 ind. Fokstumyra 28.04., Vågå: Hhv. 1, 2 og 5 ind. utosen av Vågåvatnet 10.04., 15.04. og 03.05., Sel: 2 ind. Skottvatnet 20.04. og 1 ind. Selsmyrin 23.04., Nord-Fron: 2 ind. Slangen 29.04. og 2 ind. Lågen ved Kvam 13.05., Sør-Fron: Fast tilhold på Harpefossdammen med 2 - 7 ind. notert følgende dager: 2 par 08.04., 6 ind. 15.04. og 18.04., 5 ind. 21.04., 7 ind. 05.05., 6 ind. 12.05. og 2 ind. 24.05., hhv. 6, 6 og 2 ind. Lågen ved Breivegsbrua 12.04., 13.04. og 22.04., hhv. 3, 11, 2, 3 og 1 ind. Hovevollan vest for Hundorp bru 14.04., 13.04., 15.04., 18.04. og 05.05., hhv. 2 og 1 ind. Lågen ved Sveipe 15.04. og 21.04., hhv. 19, 9 og 2 ind. Fryasletta 17.04., 18.04. og 23.04., 2 ind. Rykhussumpene 21.04. og 05.05.,  hhv. 6 og 7 ind. Fryasletta 21.04. og 22.04. og hhv. 4 og 1 ind. Hundorp naturreservat 29.04. og 05.05., Ringebu: Hhv. 2 og 1 ind. Ringebuvollene 10.04. og 09.05., 2 ind. Fryadeltaet 13.04. og hhv. 4 og 2 ind. Fåvang naturreservat 07.05. og 13.05., Øyer: Hhv. 2 og 1 ind. Jevnefjorden 27.03. og 06.05., 4 ind. Gillebofjorden 16.04. og 1 ind. Lågen ved Viksvea 17.04., Lillehammer: Nesten daglig i Lågendeltaet i tidsrommet 23.03. - 14.05. (35 observasjonsdager) med opptil 2, 21 og 10 ind. i mars, april og mai måned. Videre 2 ind. over Tretjern i Gropmarka 27.04., 2 ind. Hunderfossdammen 02.05., hhv. 5 og 2 ind. Mesnaelva innenfor Kroken 21.04. og 22.04. og 2 ind. Avskåkån 13.05., Gjøvik: Hhv. 2, 2, 5, 1 og 2 ind. Svennesvollene 13.04. og 22.04., 07.05., 08.05. og 24.05. og 2 ind. Gåstjern 25.05., Vestre Toten: Følgende observasjoner fra Einafjorden: 1 ind. 06.04., 4 ind. 08.04., 2 ind. 12.04. og 14.04., 1 ind. 15.04., 11 ind. 25.04., 3 ind. 05.05. og 13.05. og 10 ind. 23.05., Østre Toten: 1 ind. Nettumstranda 06.04., 8 ind. Mjøsa ved Kapp 07.04., 4 overflyvende ind. Bekkelundsveien 20.04. og hhv. 3, 2 og 2 ind. Totenvika 23.04., 25.04. og 07.05., Gran: 5 ind. Randsfjorden ved Horn 06.04., hhv. 5 og 2 ind. Røykenvika 10.04. og 20.04., hhv. 3 og 2 ind. Bortaforsletta i Brandbu 20.04. og 24.04., hhv. 6 og 1 ind. Askjumlandet 01.05. og 05.05. og 6 ind. Jarenvannet 23.05., Jevnaker: 2 - 15 ind. utosen av Randsfjorden følgende dager: 13 ind. 25.03., 2 ind. 28.03., 15 ind. 02.04., 3 ind. 10.04. og 2 ind. 15.04. og 10 ind. 17.04., Søndre Land: Hhv. 1, 6 og 10 ind. Fluberg fuglefrednings-område 13.04., 17.04. og 26.04. og 3 ind. Randsfjorden ved Land Sag 19.04., Søndre/Nordre Land: Fast tilhold i Dokkadeltaet fra tidlig i april med antall opp mot 21 ind. i april og mai måned. Sør-Aurdal: 4 ind. Begna ved Bagn 08.04., Nord-Aurdal: Hhv. 2, 1 og 1 ind. Grandadn 11.04., 06.05. og 08.05., 4 ind. Granheim 16.04., 5 ind. utløpet av Bøelva 17.04., hhv. 6, 4, 2, 2, 4 og 2 ind. Dokkafjorden i Vestringsbygdi 19.04., 23.04., 26.04., 29.04., 01.05. og 05.05., hhv. 6 og 5 ind. Vesterbø 28.04. og 01.05. og 2 ind. Ølsjøen 01.05., Vestre Slidre: Hhv. 2 og 1 ind. Katten 22.04. 06.05. og 4 ind. Lomen naturreservat 08.05., Vang: 2 ind. Norsvinfjorden 02.04.


Hvitkinngås

Gjøvik: 2 - 10 ind. registrert følgende dager på kjent hekkeplass på Svennesvollene: 9 ind. 02.05., 10 ind. 06.05. og 07.05., 2 ind. 08.05., 3 ind. 09.05., 6 ind. 10.05. og 16.05., 9 ind. 23.05. og 4 ind. 24.05., Vestre Toten: Hhv. 1 og 2 ind. Jutulrud på Einavatnet 23.05. og 1 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 24.05. og 25.05., Gran: Hhv. 1, 3, 5 og 3 ind. Eidsand 01.05., 09.05. og 25.05., Søndre/Nordre Land: 2 ind. Dokkadeltaet 18.05.


Gravand

Østre Toten: 2 ind. Totenvika 25.04., Søndre/Nordre Land: 2 ind. Dokkadeltaet 28.04.


Amerikakrikkand

Lillehammer: 1 hann Lågendeltaet 03.05. - 07.05. (først observert Jon Opheim).

Mandarinand

Nord-Fron: 1 par i dam på vestsida mellom Vinstra og Kvam 13.05., Lillehammer: 1 hann Lågendeltaet 20.04., Søndre Land: 1 hann Fluberg fuglefredningsområde 03.05., Søndre/Nordre Land: 1 hann Dokkadeltaet 07.05.


Snadderand

Lesja: 1 hann Lesjaleira 10.05., Lom: 2 ind. Åsjo naturreservat 20.04., Gjøvik: 1 par Svennesvollene 06.05. og 07.05., Søndre Land: 1 hann Fluberg fugle-fredningsområde 03.05. og 04.05., Søndre/Nordre Land: 1 hann Dokkadeltaet 05.05.


Stjertand

Dovre: 1 par Vålåsjøen 05.05., Vågå: 1 hunnfugl Vågåvatnet ved Tessand 12.04., Sel: 1 hann Skottvatnet naturreservat 03.05., Nord-Fron: 1 par utosen av Gålåvatnet 27.04. og 28.04., Sør-Fron: 1 par Fryasletta 23.04., 1 par Rykhussumpene 05.05. og 1 par Olstadtjønna i Hundorp naturreservat 05.05., Lillehammer: 1 - 2 par Lågendeltaet følgende dager: 1 par 29.04. og 01.05., 1 ind. 02.05., 2 par 03.05., 1 par 05.05., 2 par 06.05. og 1 par 07.05. og 08.05., Gjøvik: 4 ind. Sveastranda 02.05. og 1 par Svennesvollene 05.05. og 06.05., Søndre/Nordre Land: 1 par Dokkadeltaet 26.04. - 05.05., samt 3 ind. (1 par og 1 hann) 07.05.


Knekkand

Lesja: 1 par Lesjaleira 17.04., Lillehammer: 1 hann Lågendeltaet 06.05., Gausdal: 1 par Segalstadvollene 12.05., Gjøvik: 1 hann Svennesvollene 06.05. og 07.05., Nordre Land: 1 par Etna ved Øyom 09.05.


Skjeand

Lesja: 1 par Lesjaleira 29.04., Vestre Toten: 1 par Blilisanden på Einavatnet 03.05. - 06.05. og 1 hann Einavatnet ved Bjørnerudødegården 14.05., Gran: 1 par Bortaforsletta i Brandbu 24.04. og 2 hanner Jarenvannet 04.05., Søndre/ Nordre Land: 2 hanner Dokkadeltaet 05.05.


Ringand

Lillehammer: 1 hann Lågendeltaet 01.05. - 07.05. (først observert Lars Olav Granbu). Fjerde funn i Oppland fylke.


Ringand x toppand?

Søndre/Nordre Land: 1 hann Dokkadeltaet 03.05. - 06.05. (først observert Per Åge Skålerud).


Bergand

Dovre: 4 par Hjerkinndammen 17.05., Lillehammer: 1 hunn Lågendeltaet 09.05., Gausdal:1 par tjern ved Hærfjellvegen 21.05., Søndre/Nordre Land: 2 ind. Dokkadeltaet 08.05.


Havelle

Dovre: Hhv. 1 par og 6 ind. Hjerkinndammen 17.05. og 20.05., Østre Toten: 1 hunn Mjøsa ved Kapp 02.05.


Svartand

Dovre: Hhv. 3, 3 og 4 ind. Hjerkinndammen 12.05., 13.05. og 17.05., Vågå: 26 ind. utosen av Vågåvatnet 29.04., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 30.04. og 19.05., Vestre Toten: 1 par Einafjorden ved Bjørnerudødegården 14.05., Østre Toten: 4 ind. Mjøsa ved Kapp 28.04., Jevnaker: 1 hann utosen av Randsfjorden 04.05., Nord-Aurdal: 4 ind. Ølsjøen 09.05.


Sjøorre

Dovre: Hhv. 1 og 11 ind. Hjerkinndammen 17.05. og 20.05., Vågå: 4 ind. Flatningen 24.05., Ringebu: 3 par Bakkatjønn på Gullhaugen 19.05., Lillehammer: 4 hanner Mjøsa mellom Vingrom og Lågendeltaet 11.05., Gjøvik: 1 ind. Mjøsa ved Fremstadodden 05.05. og 2 ind. Svennesvollene 07.05., Vestre Toten: 1 par Blilisanden på Einafjorden 11.05. og 12.05., 1 par Nesvika på Einafjorden 13.05., 1 par Einafjorden ved Jutulrudbrua 14.05., 1 par Gråstein på Einafjorden 14.05. og 1 par Sangnes på Einafjorden 14.05., Nord-Aurdal: 2 ind. Grandadn 07.05., 3 ind. Vadsetdansen 18.05., 8 ind. Gauklie 24.05. og 1 ind. Ølsjøen 20.05., Øystre Slidre: 2 ind. Vinstervatnet 12.05.


Lappfiskand

Lillehammer: 1 par Lågendeltaet 16.04. (Grete Melkild).


Fasan

Østre Toten: 1 hann Austad 05.05.


Smålom

Vågå: 1 ind. utosen av Vågåvatnet 29.04., Ringebu: 1 ind. Fåvang naturreservat 06.05., Øyer: 1 overflyvende ind. Ile i Sørbygda 15.05., Lillehammer: 1 - 8 ind. Lågendeltaet følgende dager: 3 ind. 25.04., 2 ind. 04.05., 8 ind. 05.05., 3 ind. 06.05., 1 ind. 07.05., 4 ind. 08.05., 2 ind. 09.05. og 10.05., 1 ind. 11.05. og 3 ind. 19.05., Gjøvik: 4 ind. Mjøsa ved Gjøvik 25.04., hhv. 12 og 9 ind. ved Sveastranda 02.05. og 05.05., 2 ind. Ringsjøen 23.05. og 2 ind. Langvatnet 25.05., Vestre Toten: 1 - 14 ind. på div. lokaliteter på Einafjorden følgende dager: 1 ind. 27.04. og 30.04., 2 ind. 02.05. og 03.05., 1 ind. 04.05., 3 ind. 05.05., 4 ind. 06.05., 6 ind. 07.05., 4 ind. 08.05., 2 ind. 11.05., 6 ind. 13.05. og 14.05., 4 ind. 15.05., 3 ind. 16.05. og 20.05., 1 ind. 23.05., 4 ind. 22.05., 3 ind. 23.05. og 14 ind. 24.05., Østre Toten: 1 - 5 ind. Mjøsa ved Kapp følgende dager: 1 ind. 17.02. og 22.04., 2 ind. 27.04., 1 ind. 28.04., 4 ind. 02.05., 3 ind. 05.05., 5 ind. 07.05., 2 ind. 13.05., 3 ind. 19.05. og 4 ind. 22.05. Videre 1 ind. Mjøsa ved Fjellhaug 19.04., hhv. 1, 1, 5, 1, 1 og 3 ind. Totenvika 19.04., 22.04.,  23.04., 25.04., 02.05. og 07.05., 11 ind. Hensvoldstranda 19.04., 1 ind. Faukalstranda 22.04., 1 ind. Mjøsa ved Panengen 22.04. og 1 ind. Veibyvika i Mjøsa 22.04., Søndre Land: Hhv. 1 og 3 ind. Fluberg fuglefredningsområde 28.04. og 03.05. og 1 par Lønfisket 20.05., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 30.04. og 05.05.


Dvergdykker

Jevnaker: 1 ind. Randselva/utosen av Randsfjorden 17.02., 02.03. og 17.04.


Toppdykker

Lillehammer: Hhv. 1 og 2 ind. Lågendeltaet 07.05. og 19.05., Gjøvik: 1 ind. Svennesvollene 08.05., Vestre Toten: Sisselbergbukta ved Eina stasjon: 1 ind. sett daglig i perioden 10.04. - 18.04. Samme sted var 2 par i gang med reirbygging 13.05., men senere ble bare 1 ind. observert 14.05., 16.05. og 18.05. Ellers hhv. 1, 1, 1, 4 og 2 ind. Blilisanden på Einafjorden 09.05., 11.05. og 14.05., 17.05. og 20.05., 3 ind. Jutulrud på Einafjorden 13.05. og 1 ind. Sangnes på Einafjorden 13.05., Østre Toten: 3 ind. Hensvoldstranda 19.04., 1 - 6 ind. i Totenvika følgende dager: 1 ind. 23.04., 2 ind. 25.04. og 27.04., 3 ind. 28.04., 4 ind. 29.04. og 02.05., 5 ind. 04.05., 6 ind. 07.05. og 1 ind. 10.05. Videre 1 ind. Mjøsa ved Kapp 12.05., Gran: Hhv. 2, 3, 10 og 1 ind. Aschimlandet 21.04., 26.04., 04.05. og 05.05., hhv. 6 og 5 ind. Røykenvika 22.04. og 25.04., 1 ind. Raknerudtjernet 03.05., hhv. 26, 8 og 10 ind. Jarenvannet 04.05., 23.05. og 25.05., 2 ind. Skirstadtjern 06.05. og 08.05., 1 ind. Grunningen 25.05. og 1 hekkende par (rugende ind.) Elgtjern på Tingelstad 25.05., Lunner: Hhv. 4, 10 og 14 ind. Kalvsjøtjern 01.05., 10.05. og 23.05., 1 ind. Elgsjøen, Nordre Oppdalen 15.05. og 5 ind. Vassjøtjern 19.05., Søndre/Nordre Land: 3 - 9 ind. Dokkadeltaet følgende dager: 3 ind. 19.04. og 26.04., 7 ind. 27.04., 9 ind. 28.04., 7 ind. 29.04., 9 ind. 30.04., 6 ind. 04.05., 9 ind. 05.05., 6 ind. 06.05., 8 ind. 07.05. og 6 ind. 11.05., Søndre Land: 1 ind. Randsfjorden ved Land Sag 19.04. og 1 ind. Fluberg fuglefredningsområde 26.04., Jevnaker: Hhv. 1, 2, 3 og 1 ind. utosen av Randsfjorden 03.04., 15.04., 17.04. og 25.04.


Horndykker

Dovre: 4 ind. Avsjøen 05.05., hhv. 1, 2, 1 og 1 ind. Kringluttjern på Fokstumyra 12.05., 17.05., 19.05. og 20.05., Lom: Hhv. 1, 2, 2 og 3 ind. Åsjo naturreservat 28.04., 30.04., 13.05. og 23.05., Vågå: 1 - 18 ind. utosen av Vågåvatnet følgende dager: 1 ind. 20.04., 3 ind. 24.04., 7 ind. 28.04., 18 ind. 29.04., 12 ind. 03.05., 18 ind. 04.05. og 7 ind. 06.05., hhv. 2 og 4 ind. Vågåvatnet ved Tessand 28.04. og 06.05. og 1 ind. utosen av Tessevatnet 25.05., Sel: Hhv. 26, 24 og 20 ind. Mæringsdalsvatnet 06.05., 12.05. og 25.05., Ringebu: 2 ind. Fåvang naturreservat 03.05., Nord-Fron: Hhv. 1 og 3 ind. utosen av Gålåvatnet 05.05. og 08.05., Sør-Fron: 1 ind. Rykhussumpene 05.05., 2 ind. Harpefossdammen 12.05. og rugende ind. samme sted 24.05., 2 ind. Åbbortjønna 12.05. og 3 ind. Flåtjønna 17.05., Lillehammer: 1 - 8 ind. på trekk i Lågendeltaet følgende dager: 1 ind. 26.04. og 27.04., 3 ind. 29.04., 5 ind. 30.04., 8 ind. 01.05. og 02.05., 4 ind. 03.05., 3 ind. 04.05., 5 ind. 05.05., 4 ind. 06.05., 5 ind. 07.05., 2 ind. 08.05. og 10.05., 1 ind. 11.05., 2 ind. 19.05. og 1 ind. 24.05. Videre 5 ind. Mjøsa ved Vingrom 08.05. og 1 ind. Mjøsa ved Borud 08.05., Gausdal: 1 ind. Kittilbutjern 25.05., Gjøvik: 1 ind. Hunnselvas utløp 21.04., 25.04. og 27.04., hhv. 1 og 4 ind. Mjøsa ved Sveastranda 02.05. og 05.05., 2 ind. Mjøsa ved Dalsjordet 05.05., hhv. 2 og 1 ind. Svennesvollene 06.05. og 08.05., hhv. 4, 11, 8 og 12 ind. Skonnolstjernet i Snertingdal 08.05., 13.05., 15.05. og 23.05., 2 ind. Eikstadtjernet 08.05., 3 ind. i Lauga i Snertingdal 23.05., 1 par Melbytjern 24.05., 4 ind. Haralddammen 24.05., 2 ind. Skålmyrdammen 24.05. og 1 ind. Nordre Onsrudvatnet 24.05., Vestre Toten: 1 ind. Jutulrud på Einafjorden 15.05., Østre Toten: 4 ind. Kihlestranda i Mjøsa 16.02., hhv. 1, 1, 4 og 2 ind. Mjøsa ved Panengen 19.04., 22.04., 23.04. og 25.04., 1 - 8 ind. Totenvika følgende dager: 1 ind. 19.04., 2 ind. 22.04. og 27.04., 8 ind. 28.04., 3 ind. 29.04., 4 ind. 02.05., 5 ind. 04.05. og 3 ind. 07.05. Videre 5 ind. Mjøsa ved Fjellhaug 19.04., 2 ind. Faukalstranda 22.04., 1 ind. Veibyvika i Mjøsa 22.04. og hhv. 1, 3, 5, 2 og 3 ind. Mjøsa ved Kapp 24.04., 25.04., 28.04., 29.04. og 05.05., Gran: Hhv. 1 og 2 ind. Røykenvika 19.04. og 04.05., 2 ind. Gjærvika i Randsfjorden 21.04., hhv. 1, 4 og 2 ind. Aschimlandet 26.04., 04.05. og 05.05. og 1 par Jorstadtjern 16.05., Lunner: Hhv. 2, 3, 1 og 2 ind. Kalvsjøtjern 10.05., 13.05., 16.05. og 18.05., Jevnaker: Hhv. 1 og 2 ind. utosen av Randsfjorden 17.04. og 25.04., Søndre Land: Hhv. 1, 5, 2 og 1 ind. Fluberg fuglefrednings-område 22.04., 28.04., 03.05. og 04.05., Søndre/Nordre Land: 2 - 9 ind. Dokkadeltaet følgende dager: 2 ind. 27.04., 8 ind. 28.04., 5 ind. 29.04., 9 ind. 30.04. og 04.05., 3 ind. 05.05. og 2 ind. 07.05., 08.05. og 10.05., Nordre Land: 1 ind. gardsdam ved Øvre Vålhovd 15.05. - 17.05. og 2 ind. samme sted 18.05., Nord-Aurdal: 1 - 2 ind. Dokkafjorden i Vestringsbygdi følgende dager: 1 ind. 19.04., 25.04., 26.04. og 28.04., 2 ind. 29.04. og 1 ind. 01.05. Videre 3 ind. Øvstevatnet 25.04., hhv. 4, 4 og 5 ind. Fløafjorden 26.04., 28.04. og 01.05., hhv 1, 3 og 3 ind. Grandadn 29.04., 07.05. og 08.05., 1 ind. Vesløye ved Fagernes 06.05., 1 ind. Bløytjernet 08.05., 4 ind. Ølsjøen 09.05. og 2 ind. Strondafjorden ved Fagernes 20.05., Vestre Slidre: 4 ind. Lomendeltaet 05.05.


Storskarv

Lesja: 4 ind. Lesjaleira 21.04., Sør-Fron: 1 ind. Harpefossdammen 23.04., Ringebu: 23 trekkende ind. over Gildesvollen 15.04. og 1 ind. Fåvang natur-reservat 03.05., Øyer: 3 ind. Gillebofjorden 13.05., Lillehammer: 1 - 5 ind. notert følgende dager i Lågendeltaet: 1 ind. 22.03., 31.03., 13.04., 15.04. - 17.04., 25.04. og 28.04., 2 ind. 29.04. og 30.04., 1 ind. 02.05. og 03.05., 3 ind. 05.05., 2 ind. 06.05., 5 ind. 08.05. og 1 ind. 18.05. Ellers 1 ind. Mjøsa ved Vingrom 08.05., Gjøvik: 3 ind. Svennesvollene 10.05., Vestre Toten: 1 ind. Einafjorden ved Eina 16.04. og 28 trekkende ind. samme sted 21.04., Østre Toten: Hhv. 1, 1, 1, 3 og 1 ind. Totenvika 16.02., 21.04. og 22.04., 25.04. og 02.05., hhv. 2, 6, 3, 1, 1, 3 og 1 ind. Mjøsa ved Kapp 16.02., 17.02., 20.02., 24.02., 07.04., 22.04. og 28.04., hhv. 3 og 2 ind. Mjøsa utenfor Tangnes 16.02. og 24.02., hhv. 1 og 2 ind. Veibyvika i Mjøsa 16.02. og 21.02., 2 ind. Kihle-stranda 16.02. og hhv. 5 og 1 ind. Mjøsa ved Panengen 17.02. og 18.02., Jevnaker: 1 ind. utosen av Randsfjorden 03.04. og 10.04., Søndre/Nordre Land: 1 - 4 ind. notert følgende dager i Dokkadeltaet: 1 ind. 26.04., 1 ind. 28.04., 2 ind. 29.04., 4 ind. 30.04., 2 ind. 06.05., 2 ind. 07.05. og 1 ind. 11.05., Nord Aurdal: 20 ind. trekkende mot øst over Leira 04.04. og 1 ind. ved Ulnes bru 15.04.


Gråhegre

Vinterobservasjoner og hekkefunn:

Ringebu: Noen få par i kolonien ved Skjeggestad i mai. Kolonien er kraftig redusert i de senere årene. Øyer: 1 - 2 par i koloni ved Gillebofjorden i mai. Østre Toten: 1 ind. ved Kapp brygge 17.02.


Sivhauk

Vestre Toten: 1 hunnfarget ind. Sisselbergbukta på Eina 05.05. og 1 hann over samme område 12.05. og 18.05., Søndre/Nordre Land: 1 hunnfarget ind. Dokkadeltaet 13.05.


Myrhauk

Lesja: 1 hunn Lesjaleira 01.05., Dovre: 2 hanner Hjellsætrin 22.04., følgende observasjoner fra Fokstumyra/Fokstugu Fjellstue: 1 hann 22.04., 1 par 28.04., 2 par 05.05., 1 par 10.05. og 13.05. og 1 hann 17.05. Videre 1 hann ved Joramo næringstun 30.04. og 02.05. og 1 hunn ved Vålåsjøen på Dovrefjell 17.05., Nord-Fron: 1 hann Lomsætrin 08.05., Ringebu: 1 ind. ved Øksendalen 19.05. og 1 ind. Gudbrandshaugen ved Måsåplassen 20.05., Øyer: 1 hann Nerlisetra 22.05., Lillehammer: 1 hunn Raudtjernet ved Nordseter 02.05. og 1 hunn ved Reinsvatnet 19.05., Vestre Toten: 1 hunn Sisselbergbukta på Eina 21.04. og 02.05., Søndre/Nordre Land: Hhv. 2 hanner og 1 hann Dokkadeltaet 28.04. og 30.04., Nord-Aurdal: 1 ind. Feten 21.04., 1 par Fløten 05.05., 1 hann Hermanstølen-Fiskebekken 17.05., 1 ind. Brattåsen 21.05., 1 hunn Storrtjern ved Valtjernstølan 24.05. og 1 hann Gauklie 24.05., Vestre Slidre: 1 hann Sørre Trøllhøvd 26.04.


Kjerrhauk, ubestemt

Vestre Toten: 1 hunnfarget ind. Nes/Blilisanden 29.04.


Havørn

Lesja: Hhv. 1, 2 og 3 ind. Lesjaleira 25.04., 29.04. og 21.05., Øyer: 1 ind. Trettenstrykene fuglefredningsområde 03.05., Lillehammer: Hhv. 2 og 1 ind. Lågendeltaet 21.02. og 02.05., 1 ad. ind. sør for Hunderfossen 05.05. og 1 ind. Koltjern ved Mellsjøen 25.05., Gjøvik: 1 ind. Biristrand 05.05., Nord-Aurdal: 2 ind. Noraker 23.02.


Fiskeørn

Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 30.04., 02.05. - 04.05., 06.05. - 08.05., samt 2 ind. 13.05., Gjøvik: 1 ind. Eikstadtjernet 05.05., 1 ind. Svennesvollene 06.05. og 07.05. og 1 ind. Langvatnet 25.05., Østre Toten: 1 ind. Totenvika 29.04. og 10.05. og 1 ind. Strandli 04.05., Jevnaker: 1 ind. ved utosen av Randsfjorden 01.05., Søndre Land: 1 ind. over Odnesberga 16.05., Søndre/Nordre Land: Hhv. 1, 2, 1 og 2 ind. notert i Dokkadeltaet 04.05., 05.05., 07.05. og 08.05., Nord-Aurdal: Hhv. 1 og 3 ind. Dokkafjorden i Vestringsbygda 19.04. og 26.04., 1 ind. Sæbufjorden 26.04., 1 ind. Fløafjorden 07.05. og 1 ind. ved Ulnes bru 10.05., Vestre Slidre: 1 ind. Geitøyni 05.05.Musvåk

Nord-Fron: 1 ind. Skarpsno i Skåbu 12.05., Sør-Fron: 1 ind. ved Breivegsbrua 15.04., Øyer: 4 ind. Gullbringen i Øyerfjellet 20.05., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 24.04. og 04.05. og 1 ind. Iverslien ved Jørstadmoen 12.05., Gjøvik: 1 ind. Ødegården 11.04., hhv. 1, 4, 1, 2 og 1 ind. Eikstadtjernet 29.04., 05.05., 07.05., 15.05. og 19.05., 1 ind. Svennesvollene 05.05., 1 ind. Bergstugua 08.05. og 24.05. og 1 ind. Bergstugua/Hasvollsæter 08.05., Vestre Toten: 2 ind. Blilisanden 15.04., hhv. 1, 2, 3 og 2 ind. Sisselbergbukta 24.04., 02.05., 05.05. og 18.05., 1 ind. Blili vestre 02.05., 6 ind. Eina stasjon 12.05. og 1 ind. Lønneberget på Raufoss 18.05., Østre Toten: 1 ind. Dyrud 20.04. og 24.05., Gran: 1 ind. Horgen - Skjervumsmoen 07.04., 1 ind. Brandbukampen 16.04. og 2 ind. Nesmoen i Røykenvika 22.04., Jevnaker: 1 ind. Nedre Vang 02.04., 1 ind. Igulsrud 07.04. og 1 ind. Gullavika 07.04. og 13.04., Søndre Land: Hhv. 2 og 4 ind. Odnesberga 28.04. og 07.05., 1 ind. Bergevasshøgda 28.04. og 1 ind. Østre Rønningen/Odnes 08.05., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 05.05., Nordre Land: 1 ind. Matsstugu 09.04. og 11.04., 1 ind. Baggerud 05.05. og 1 ind. Høljarast 05.05., Sør-Aurdal: 1 ind. Storsvei 16.04., Nord-Aurdal: 2 ind. Fløafjorden 23.05.


Lerkefalk

Gjøvik: 1 ind. Eikstadtjernet 07.05., Vestre Toten: Hhv. 3, 1, 1 og 1 ind. Sisselbergbukta ved Eina 02.05., 04.05., 05.05. og 12.05., 1 ind. Blilisanden 05.05., 1 ind. Nygard på Eina 06.05. og 07.05. og 1 ind. Trangvika ved Einafjorden 23.05., Østre Toten: 2 ind. Totenvika 10.05. og 1 ind. Balke 13.05., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 05.05., 07.05. og 09.05.


Jaktfalk

Lom: 1 par på kjent hekkeplass 30.03., Skjåk: Par på kjent hekkelokalitet 24.03., Øyer: 1 par med 3 unger på hekkeplass i mai.


Vandrefalk

Sør-Fron: 1 ind. på kjent hekkeplass 31.03. og 14.04. og 1 par på kjent hekkeplass nord i kommunen 18.04., Ringebu: 1 par på kjent hekkeplass 14.04., 1 par på ny hekkeplass 14.04. og 1 ind. Gildesvollen 21.04., Øyer: 1 par på kjent hekkeplass i april, 1 ind. ved Øyer sentrum 29.04., 1 ind. ved Ile i Sørbygda 02.05. og 1 hekkende par på ny lokalitet 02.05., Lillehammer: 1 par på kjent hekkeplass 10.04., 1 ind. Lågendeltaet 17.04. og 29.04. og 1 ind. på ny hekkeplass 17.04., Gjøvik: 1 ind. Moavika 08.04., 1 ind. Svennesvollene 21.04. og 1 ind. Eikstadtjernet 27.04. og 05.05., Vestre Toten: 1 - 2 ind. sett følgende ganger Sisselbergbukta på Eina: 1 ind. 14.04., 2 ind. 18.04., 1 ind. 20.04., 22.04. og 26.04., 2 ind. 04.05., 1 ind. 06.05., 07.05., 12.05. og 21.05., 1 ind. Blili Vestre 02.05., 1 ind. Tune 03.05., 1 ind. Sund ved Einafjorden 05.05. og 1 ind. Nesvika på Einafjorden 11.05., Østre Toten: 1 ind. Jonsrud 13.04., Gran: 1 ind. Aschimlandet 08.05., Jevnaker:1 ind. utosen av Randsfjorden 15.04., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 29.04. og 30.04.


Vannrikse

Vestre Toten: 1 ind. Helsettjern 24.05., Gran:1 ind. Skirstadtjern 08.05. og 15.05. og 1 ind. Jorstadtjern 23.05. og 25.05.


Sivhøne

Gran: 1 ind. Bortaforsletta i Brandbu 14.04., 2 ind. Jorstaddammen 01.05. og 16.05. og 1 varslende ind. Blinkeputten på Tingelstad 15.05.


Sothøne

Lom: Følgende hekkebestand er registrert i Åsjo naturreservat: 12 ind. 20.04. og 23.04., 15 ind. 28.04., 12 ind. 30.04., 15 ind. 03.05., 3 ind. 13.05. og 5 ind. 23.05., Vågå: Hhv. 4, 5 og 7 ind. utosen av Vågåvatnet 14.04., 15.04. og 17.04., Sør-Fron: 1 ind. i Rykhussumpene 28.04., hvor 1 par var i gang med reir-bygging 05.05. Paret ble også sett 08.05., men reiret ble tatt av flommen. Vestre Toten: 1 ind. Jutulrud på Einafjorden 15.05., Gran: 1 ind. Bortaforsletta i Brandbu 20.04. og 1 ind. Skirstadtjernet 15.05., Lunner: Hekkebestand på hhv. 14, 12 og 10 ind. Kalvsjøtjern 01.05., 10.05. og 23.05. Ellers 2 ind. Hallomtjern 01.05., Jevnaker: 1 - 34 ind. Randselva ved Jevnaker følgende dager: 2 ind. 02.04., 1 ind. 03.04., 18 ind. 10.04., 34 ind. 15.04., 16 ind. 17.04. og 8 ind. 25.04.


Tjeld

Lillehammer: 1 ind. ankom Lågendeltaet 07.04. Senere 1 - 2 par jevnlig i hele perioden, pluss litt større antall noen av dagene (6 ind. 14.04., 8 ind. 16.04. og 5 ind. 30.04.). Ellers 2 ind. Mjøsa ved Vingrom 08.05., Gjøvik: 1 - 6 ind. Hunnselvas utløp, der dette er notert: 6 ind. 07.04., 3 ind. 08.04., 1 ind. 09.04., 2 ind. 11.04. - 14.04. og 17.04., 1 ind. 18.04., 4 ind. 19.04. og 2 ind. 21.04. Videre 3 ind. Rambekkvika 19.04., 1 ind. Kremmerodden 26.04., 2 ind. Fredevika 27.04., 2 ind. Sveastranda 02.05., 2 ind. Biri travbane 05.05. og 1 - 5 ind. Svennesvollene følgende dager: 2 ind. 02.05., 5 ind. 05.05., 2 ind. 06.05., 4 ind. 07.05., 1 ind. 08.05., 09.05. og 16.05. og 1 par 25.05., Vestre Toten: 2 ind. Sisselbergbukta ved Eina stasjon 21.04., 26.04., 27.04. og 04.05., samt hhv. 1 og 2 ind. samme sted 07.05. og 18.05. Ellers hhv. 2 og 1 ind. Jutulrud ved Einafjorden 11.05. og 13.05., Østre Toten: 1 ind. Kapp brygge 06.04., hvor 1 par er registrert med fast tilhold i perioden 23.04. - 13.05., hhv. 1, 4, 2 og 2 ind. Totenvika 17.04., 19.04., 20.04. og 25.04., 2 ind. ved Panengen 20.04., 22.04., 25.04. og 13.05., 2 ind. Strandli 27.04., 04.05. og 11.05. og 2 ind. Sulustad 06.05., Gran: Hhv. 1, 2, 1 og 1 ind. Røykenvika 12.04., 26.04., 05.05. og 07.05., Søndre/Nordre Land: 2 ind. Dokkadeltaet 07.05.


Dverglo

Nord-Fron: 1 ind. på sannsynlig hekkeplass i Lomoen på Vinstra 19.05., Lillehammer: 1 - 4 ind. Lågendeltaet følgende dager: 1 ind. 25.04., 2 ind. 27.04., 1 ind. 29.04., 3 ind. 30.04., 4 ind. 01.05., 3 ind. 02.05., 2 ind. 03.05., 1 ind. 04.05. og 05.05., 3 ind. 06.05., 08.05. og 09.05., 1 ind. 10.05. og 11.05. og 3 ind. 13.05., samt 1 ind. Mjøsa ved Vingrom 08.05., Gjøvik: Hhv. 3, 2, 3, 2, 5 og 1 ind. Svennesvollene 22.04., 06.05., 07.05., 08.05., 09.05. og 10.05. Ellers 1 ind. Sveastranda 05.05., Østre Toten: 1 - 4 ind. Totenvika følgende dager: 1 ind. 14.04., 2 ind. 16.04., 1 ind. 17.04., 4 ind. 19.04., 2 ind. 21.04. og 22.04., 1 ind. 23.04., 2 ind. 27.04. og 29.04., 1 ind. 02.05. og 04.05. og 2 ind. 05.05. og 07.05., 1 ind. Bjørnstad 14.04. og 1 ind. Kapp 23.04. og 29.04., Gran: Hhv. 1 - 3 ind. Røykenvika 22.04. og 29.04., 1 ind. fellessetra i Helgedalen 06.05. og 1 varslende ind. ved Skirstadtjern 15.05., Jevnaker: Hhv. 5 og 2 ind. utosen av Randsfjorden 15.04. og 23.04., Vestre Slidre: 2 ind. Lomen naturreservat 08.05.


Sandlo

Observasjoner i aktuelle hekkeområder:

Ringebu: 1 ind. Gudbrandshaugen ved Øksendalen 19.05., Øystre Slidre: 2 ind. Valdresflya 24.05.


Temmincksnipe

Øystre Slidre: 1 ind. Valdresflya 24.05.


Brushane

Dovre: 1 hann Fokstumyra 10.05., Lillehammer: hhv. 2 ind. og 1 hann Lågendeltaet 06.05. og 08.05., Gausdal: 3 hunner Segalstadvollene 12.05., Vestre Toten: 4 ind. Blilisanden 05.05. og 09.05., 4 ind. Kraby 05.05. og 6 hunner Jutulrud på Einafjorden 11.05., Østre Toten: 1 hunn Totenvika 07.05., Søndre/Nordre Land: Hhv. 8 hanner, 4 hanner og 5 hunner Dokkadeltaet 07.05., 09.05. og 13.05., Etnedal: 3 hunner Etna ved Rustebakke 14.05.


Dobbeltbekkasin

Nord-Aurdal: 1 ind. Langestølen 24.05.


Svarthalespove

Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 06.05. - 08.05., Vestre Toten: 1 ind. Sisselbergbukta på Eina 13.05.


Lappspove

Gjøvik: 1 ind. Svennesvollene 05.05.


Rødstilk

Tidlig ankomst:

Nord-Aurdal: 2 ind. ved Ulnes bru 08.04.


Hettemåke:

Observasjoner i hekkeområder:

Sel: 1 par Meringsdalsvatnet 25.05., Gjøvik: 6 ind. Haralddammen 24.05. og 70 ind. Nordre Onsrudvatnet 24.05., Vestre Toten: 6 ind. i gang med reirbygging i Trangvika på Einafjorden 14.05.


Fiskemåke:

Vinterobservasjoner:

Gjøvik: Hhv. 39 og 1 ind. Hunnselvas utløp 18.02. og 27.02., hhv. 25 og 14 ind. Rambekkvika 18.02. og 21.02., Østre Toten: 26 ind. Totenvika 16.02. og hhv. 12 og 1 ind. Kapp brygge 17.02. og 18.02.


Sildemåke:

Ringebu: 1 ind. Fåvang naturreservat 21.05., Øyer: 2 ind. Hornsjøen 12.05., Lillehammer: Fast tilhold i perioden 07.04. - 13.05. med størstenotering på 10 ind. i både april og mai måned. Ellers 1 ind. Hunderfossdammen 02.05. og 2 ind. Maihaugen 06.05., Gjøvik: Opptil 67 ind. Hunnselvas utløp hvor dette er notert: 1 ind. 01.04. og 04.04., 2 ind. 05.04., 16 ind. 06.04., 60 ind. 07.04., 67 ind. 08.04., 6 ind. 09.04., 50 ind. 13.04., 10 ind. 14.04. og 17.04. og 21 ind. 19.04., hhv. 2, 2 og 20 ind. på og ved hekkeplass på Svennesvollene 10.04., 13.04. og 08.05., 5 ind. Rambekkvika 19.04., 50 ind. Eikstadtjernet 05.05., 1 ind. Verket 13.05., 3 ind. Biri 23.05. og 2 ind. Biristrand 25.05., Vestre Toten: 1 ind. Sisselbergbukta på Eina 20.04., 5 ind. Fugleparken i Raufoss 26.04. og 2 ind. Jutulrud ved Einafjorden 21.05., Østre Toten: Hhv. 3 og 1 ind. Totenvika 17.04. og 19.04., 1 ind. Mjøsa ved Panengen 19.04. og 2 ind. ved Kapp brygge 01.05. og 02.05., Gran: 4 ind. Røykenvika 23.04., hhv. 1 og 2 ind. Bortafor-sletta i Brandbu 24.04. og 07.05. og 1 ind. Eidsand 01.05., Jevnaker: Hhv. 2, 5, 10 og 27 ind. utosen av Randsfjorden 02.04., 10.04., 15.04. og 23.05., Søndre/ Nordre Land: Hhv. 1, 7, 5 og 1 ind. Dokkadeltaet 28.04., 04.05., 05.05. og 06.05.


Gråmåke:

Vinterobservasjoner:

Gjøvik: Hhv. 9 og 2 ind. Hunnselvas utløp 17.02. og 18.02. og hhv. 7 og 4 ind. Rambekkvika 18.02. og 21.02., Østre Toten: 2 ind. Totenvika 16.02., hhv. 11, 11 og 14 ind. Mjøsa ved Kapp 17.02., 18.02. og 21.02. og 2 ind. Mjøsa ved Panengen 21.02.


Svartbak

Lillehammer: Mer eller mindre fast tilhold i Lågendeltaet fra 09.04. og ut perioden med 17 ind. som størstenotering både i april og mai måned. Gjøvik: 1 - 20 ind. Hunnselvas utløp følgende dager: 1 ind. 05.04., 10 ind. 07.04., 6 ind. 08.04., 7 ind. 09.04., 20 ind. 13.04., 6 ind. 14.04., 9 ind. 17.04. og 4 ind. 19.04. Videre 2 ind. Svennesvollene 13.04. og 22 ind. Eikstadtjernet 06.05., Vestre Toten: 2 ind. Mastholmen på Einafjorden 30.04. og hhv. 2 og 1 ind. Sisselberg-bukta ved Eina 07.05. og 14.05., Østre Toten: 1 ind. Årsby i Totenvika 28.02., 1 ind. Mjøsa ved Kapp 23.04. og hhv. 2, 1 og 5 ind. Totenvika 23.04., 28.04. og 04.05., Gran: Hhv. 2 og 6 ind. Røykenvika 07.04. og 23.04. og 1 ind. Bortaforsletta i Brandbu 07.05., Jevnaker: 1 - 9 ind. utosen av Randsfjorden følgende dager: 1 ind. 21.03., 4 ind. 25.03., 2 ind. 28.03., 3 ind. 02.04., 2 ind. 03.04., 8 ind. 10.04. og 9 ind. 01.05. Ellers 1 ind. Trollmyra på Eggemoen 02.04., Søndre Land: 1 ind. Randsfjorden ved Land Sag 19.04., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 05.05.


Lomvi

Østre Toten: 5 ind. Mjøsa utenfor Panengen 16.02. (Bjørn Harald Larsen).


Lomvi/alke

Østre Toten: 1 ind. Veibyvika i Mjøsa 16.02. (Bjørn Harald Larsen).


Skogdue

Vestre Toten: Hhv. 2 og 1 ind. Lønneberget på Raufoss 25.03. og 31.03., 1 - 2 ind. notert følgende dager Kjelsrud på Reinsvoll: 1 ind. 25.03., 07.04. og 14.04., 2 ind. 22.04., 1 ind. 10.05., 2 ind. 13.05. og 1 ind. 14.05., hhv. 3, 1, 2 og 3 ind. Sisselbergbukta på Eina 14.04., 17.04., 19.04. og 20.04., 1 ind. Bjørnstad på Eina 18.04., 2 ind. Morterud 20.04., hhv. 2 og 4 ind. Tomlevoll ved Einafjorden 21.04. og 22.04., 2 ind. Jutulrud ved Einafjorden 21.04., 1 ind. Nygard ved Eina 21.04. og 24.04., 1 ind. Mjørlund ved Einafjorden 23.04., 1 ind. ved Stenberg Museum 30.04., 2 ind. Rosethaugen 12.05., 1 hekkende par Flatlien 12.05., 1 ind. Nesvika ved Einafjorden 13.05. og 1 ind. Sætervika 21.05., Østre Toten: 2 ind. ved Skjeppsjøen 15.05.


Tyrkerdue

Sør-Fron: Fast tilhold i Hundorp sentrum hvor 1 - 5 ind. er notert følgende dager: 4 ind. 17.03., 1 ind. 24.03., 3 ind. 30.03., 4 ind. 31.03., 1 ind. 10.04., 4 ind. 14.04., 1 ind. 21.04., 5 ind. 22.04., 2 ind. 23.04. og 28.04. og 1 ind. 29.04. og 08.05., Lillehammer: 1 ind. på foringsplass i Emma Gjelens veg tidlig i februar og 06.05., 1 ind. Bakke gård 28.04. og 1 par Søndre Park 18.05., Gjøvik: Hhv. 2, 2, 1 og 1 ind. Gjøvik sentrum 01.03., 02.03., 30.04. og 13.05. og 1 ind. ved Hunnselvas utløp 10.03., Østre Toten: 1 ind. Lillo 17.02. og 1 ind. Alstad 21.05., Gran: 1 ind. Brandbu sentrum 16.05., Søndre Land: 1 ind. Hov sentrum 23.02., 15.03., 22.03. og 20.05.Hubro:

Lom: 1 par på kjent lokalitet 08.03. - 21.03. og 1 ind. hørt og sett på en annen kjent lokalitet 30.04., Sel: 1 ind. hørt fra kjent lokalitet 24.03., Ringebu: 1 ind. hørt på kjent lokalitet i januar, 26.03. og hver dag i Påska (25.03. - 02.04.), på en annen kjent lokalitet ble 1 ind. hørt i begynnelsen av april, Gjøvik: 1 ind. hørt på kjent lokalitet 25.03. 26.03., 01.04., Gausdal: 1 ind. hørt på ny lokalitet i Påska (25.03. - 02.04.).


Haukugle

Dovre: 1 ind. Hjellsætrin 17.03., 18.05. og 19.05., 1 ind. Furuhaugli 17.03. og 21.03., 1 ind. Nordsæter på Dovrefjell 18.03., 1 ind. Øiaseter 23.03. og 28.03., 1 ind. Fokstumyra 03.04., 28.04. og 05.05., 1 ind. Furuhaugli 15.04., 1 ind. Kringluttjern 12.05. og 1 hekkende par ved Hjerkinndammen 13.05., Vågå: 1 ind. Hindsæter i Sjodalen 14.04., 1 ind. Besstrond i Sjodalen 14.04. og 1 ind. Nedre Sjodalsvatnet 24.05., Nord-Fron: 1 ind. Veslefjell 25.03., 2 ind. Skåbu 30.03. og 31.03. og hvor det ble registrert hekking i holk 13.05. Videre 2 ind. Stølsletta 31.03., 1 ind. Hage i Skåbu 20.04. og 1 ind. ved Sødorp kapell 19.05., Ringebu: 1 ind. Lundesetra 10.03., 1 ind. Venabu 10.03 og 15.04., hhv. 1 og 3 ind. Mykkelsætra 25.03., 27.03. og 29.03., 1 ind. Fennatjønnet 29.03., 1 ind. Helakmyrene 29.03., 1 ind. Breistulen 29.03., 1 ind. Skjerdingen seter 30.03., 1 ind. Gudbrandshaugen 19.05., 1 ind. Haugugledammen 20.05. og 2 ind. ved Øksendalseter 20.05., Øyer: 1 - 2 ind. Knidalen ved Hornsjø følgende dager: 1 ind. 16.02. og 03.03., 2 ind. 28.03., 1 ind. 17.04., 18.04., 21.04., 26.04. og 29.04. Videre 1 ind. Purkebekken i Åstadalen 17.02., 1 ind. Dølåsen i Åstadalen 17.02., hhv. 2, 1, 1, 1 og 1 ind. Hornsjø 17.02., 03.04., 29.04., 06.05. og 12.05., 1 ind. Steinmyrhaugen 17.02. og 03.04., 1 ind. Lienden 17.02., 03.03. og 09.03., 1 ind. Gjæsbrua i Åstadalen 17.02., 1 ind. Lisetra 17.02., 11.03., 15.04., 21.04. og 25.04., 1 ind. Sjøsetra 18.02. og 28.03., 1 ind. Øvre Moksjøen 18.02., 09.03., 11.03., 03.04., 18.04. og 06.05., 1 ind. Sjøseterkrysset 04.03., hhv. 1 og 2 ind. Austmyra 04.03. og 28.03., 1 ind. Hafjell 10.03., 1 ind. Høgåsen 11.03., 06.05. og 12.05., 1 ind. Veslsetra 11.03., 17.04., 14.05. og 22.05., 1 ind. Vedemsetra 29.03. og 1 ind. Nerlisetra 03.04. og 18.04., Lillehammer: 1 ind. Sjoga 01.03., 1 ind. Kinnshaugtjernet 02.03., 1 ind. Avskåkån 25.03., 1 ind. Reinsavtnet 02.04., 1 ind. Nysetra på Vingromsåsen 03.04. og 1 hekkende par Turthaugan i Gropmarka 29.04., Gausdal: 1 ind. Bergom 17.03., 1 ind. Bakken 17.03., 1 ind. Roasetra 24.04., 1 ind. Vassenden 24.04. og 1 ind. Værskei 04.05., Gjøvik: 1 ind. Vardalsåsen 09.03. og 01.04., 1 ind. Stangstuguhøgda på Vardalsåsen 26.04., 03.05., 05.05. og 12.05., 1 ind. Bergstugua 28.04., 2 ind. ved Breiskallen stasjon 20.05. og 1 ind. Ekern på Biristrand 20.05. og 21.05., Vestre Toten: 1 ind. Rundhaugen 10.04., Gran: 1 ind. Risbakken - Ognilla 24.03., 1 ind. Lauvhaugdalen 24.03., 1 ind. Avrillstaket - Vassbråa 24.03. og 25.03. og 1 ind. Svarthaugen nord 25.03., Nordre Land: Hhv. 3 og 1 ind. ved Spåtind Hotell 17.02. og 19.02., 1 ind. Nordrumsætra 17.02. og 31.03., 1 ind. Slugua 18.02., 1 ind. Klevmoseterhøgda 25.02., 1 ind. Finni nord 25.02., 1 ind. Krokhølen 11.03., 1 ind. Svensketoppen 11.03., 1 ind. Søndre Åsen 26.03., 1 ind. Langhaugene 27.03. og 01.04., 1 ind. Nysetra 02.04., 1 ind. Krokhølen 02.04. og 1 ind. Vingromsåsen 06.04., Etnedal: 1 ind. Synnfjellfoten 16.02., Nord-Aurdal: Hhv. 1 og 2 ind. Flya 16.02. og 18.03., 1 ind. sørvest for Gomobu 20.02., hhv. 1, 1, 2, 1, 1 og 1 ind. Langestølen 10.03., 15.04., 17.04., 26.04., 17.05. og 24.05., 1 ind. Åbjørstøladn 26.03., 1 ind. Haugerud i Åbjørsdalen 26.03., 2 ind. Hestdekkan/ Valtjernstølen 31.03. og 03.04., 1 ind. Valåsen 01.04., 1 ind. Hermannstølen 17.04., 1 ind. Furuset 17.04., 1 ind. Feten 21.04., 1 ind. Gråndalen 22.04., 1 ind. Semlebakkin 23.04. og 1 ind. Vasetdansen 12.05., Sør-Aurdal: 2 ind. Brustadbakkin 29.03., Vestre Slidre: 1 ind. Svenskin 16.02. og 17.04., 1 ind. Gomobu 19.02. og 20.02., 1 ind. sørvest for Gomobu 19.02., 1 ind. Brennabu på Vaset 19.02., 1 ind. Buøddin 17.04., 1 ind. Nøsen 26.04. og 14.05. og 1 ind. Nøsen Fjellhotell 26.04., Øystre Slidre: 1 ind. Selstølen 20.02., 1 ind. vestsiden av Selstølen 20.02. og 21.02. og 1 ind. Brummastølen 20.02.


Kattugle

Vågå: 1 dødt ind. (sykdom/sult) Sande i Nordherad 15.03. og 1 ind. sett og hørt i Nordherad i første del av april, Nord-Fron: 1 ind. Vinstra sentrum 24.02., Ringebu: 1 ind. hørt jevnlig ved Gildesvollen i perioden 04.03. - 14.04. og 08.03. og 09.03 var det 2 ropende ind. i området. Øyer: 1 ind. ved Ile i Sørbygda 03.04., 1 ind. hørt ved Vassrud på Tretten 05.04. og 06.04. og 1 rugende ind. i kasse ved Kramprud 13.05., Lillehammer: 1 ind. Hovemoen 10.04. og 1 hekkende par (rugende ind.) Skårsetlia 24.05., Gausdal: 2 ind. Neverådalen 28.03., Gjøvik: 1 ind. ved Bråstad kapell 25.03., Vestre Toten: 1 dødt ind. Bekkeli vest for Einafjorden 09.03., 1 ind. Kjelsrud på Reinsvoll 06.04. og 14.04., her med 1 rugende ind. 14.05. Videre 1 hekkende par Sund ved Einafjorden 30.04., Østre Toten: 1 ind. Slåttsveen på Billitt 18.02. og 03.05., 1 ind. Panengen 02.03. og 1 ind. Holstadskogen 14.05., Gran: 1 ind. Brandbukampen 08.03., 1 dødt ind. (sykdom/sult) ved Moen kapell 10.03., 1 ind. Lyseng 13.03., 1 ind. Kruka 24.03., 1 hann ved Blinkeputten på Tingelstad 30.03., 1 dødt ind. (sykdom/sult) Mohagan 11.04., 1 ind. Granumsletta 24.04., 1 ind. ringmerket Håtvedt i Vestre Gran 03.05., 1 ind. Jorstadmyra på Granavollen 15.05., 4 unger ringmerket i kasse Gullen 19.05., 1 ind. Skirstadtjernet/Sølvsberget 23.05. og 1 ind. Horgen - Skjervumsmoen 23.05., Lunner: 1 ind. Lunner sentrum 09.03., 1 ind. ved Kruggerudtjernet 10.03., 1 ind. ved Kalvsjøtjern 19.03., 4 unger i kasse Kraggerud Øvre 19.05. og 5 ind. Raastadbakka 19.05., Jevnaker: 1 ind. ved Jevnaker kirke 21.02., 1 dødt ind. (sykdom/sult) Grindvoll 06.03., 1 ind. ringmerket Igulsrud 06.05., 1 ind. ringmerket Gruer 06.05. og 1 ind. ringmerket Bratval 06.05., Søndre Land: 1 ind. Søndre Halmrast 24.04. og 1 ind. ved Odnes Store 16.05.Lappugle

Toten: 1 ind. observert på ukjent sted i begynnelsen av april.


Hornugle

Dovre: 1 ind. ved E-6 på Fokstumyra 05.05. og registrert hekkende ved Fokstua stasjon 13.05., Vågå: 1 ind. hørt ved Kalbakk 05.05., Gran: 1 dødt ind. Dynna 14.03., Nord-Aurdal: 1 ind. Vadsetdansen 18.05.


Isfugl

Østre Toten: 1 ind. ved Kapp brygge 24.04. (først observert Tom Dalhøy).


Hærfugl

Øystre Slidre: 1 ind. Skammestein 20.04. (Mary Ann Nøbben). Fotodokumentert i avisa Valdres.


Vendehals

Nord-Fron: 1 ind. Skarpsno i Skåbu 12.05. og 1 ind. Lomoen på Vinstra 19.05., Vestre Toten: 1 ind. Lønneberget på Raufoss 15.05. og 1 ind. Sisselbergbukta på Eina 16.05., Gran: 2 ind. Mysmørhaugen ved Røykenvika 12.05., Lunner: 1 ind. Dæl øst for Vassjøtjern 29.04., Nord-Aurdal: 1 ind.1 ind. Vasetdansen 12.05. og 1 ind. ved Bløytjernet 12.05.


Gråspett

Nord-Fron: 1 ind. Veslemoen i Skåbu 25.03., Lillehammer: 1 - 2 ind. foringsplass på Avskåkån nord følgende dager: 2 ind. (hann og hunn) 10.03., 1 ind. 29.03. og 06.04. og 1 par 07.04., Gjøvik: 1 ind. Dalsjordet 05.05., Vestre Toten: 1 ind. Nedre Hegernes 19.04., Etnedal: 1 ind. Granlund på Bruflat 29.03. og 14.04. og 1 ind. Fjelltun 01.04., Sør-Aurdal: 1 ind. Marsteinhøgda 20.04., Nord-Aurdal:1 ind. Haugan 28.04.


Dvergspett

Sør-Fron: 1 ind. Rykhussumpene 05.05. og 1 ind. Steberg på Hundorp 08.05., Øyer: 1 hann foringsplass på Steinmyrhaugen 16.02., 18.02., 21.02., 04.03. og 09.03., Lillehammer: 1 ind. Hovslia i Vingrom 16.02., 1 ind. Lågendeltaet 25.03., 29.03., 12.04. og 04.05. og 1 ind. Bakke Gård 06.05., Gjøvik: 1 par Svennesvollene 13.04., Vestre Toten: 1 ind. Odden ved Einafjorden 20.04., Østre Toten: 1 ind. Totenvika 02.05., 04.05. og 07.05., 1 - 2 ind.  Evenrudgutua på Kapp følgende dager: 1 ind. 05.05., 08.05., 10.05. og 12.05., 1 par 13.05. og 1 ind. 17.05. og 20.05. Ellers 1 hann Båkinnskogen 07.05., Gran: 1 ind. ved Skirstadtjern 08.05. og 1 par ved Jarenvannet 23.05., Søndre/Nordre Land: 1 hann Dokkadeltaet 28.04. og 07.05., Nord-Aurdal: 1 hann Flya 15.05. og 1 ind. Tisleidalen 21.05.


Fjellerke

Lom: 5 ind. Mefjellsvatnet 25.04.


Sandsvale

Hekkefunn:

Lillehammer: Koloni på ca. 20 par ved Stor-Hove 24.05., Gran: 5 bebodde reirhull i Kolkinngrustaket 18.05.

Skjærpiplerle

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 21.04., Nord-Fron: 1 ind. Murua mellom Slangen og Olstappen 02.04., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 08.04., Gjøvik: 1 ind. Hunnselvas utløp 07.04. - 09.04., 11.04., 12.04. og 14.04., Østre Toten: Hhv. 1 og 2 ind. Totenvika 07.04. og 19.04., Nordre Land: 2 ind. Åvella i Dokkadeltaet 11.04., Nord-Aurdal: 2 ind. Begna ved Sundvoll bru 07.04. og

1 ind. Dokkafjorden 23.04.


Gulerle, underarten cinereocapilla?

Lesjaleira: 1 ind. Lesjaleira 10.05. (Frank Grønningsæter).


Vintererle

Nord-Fron: 1 ind. ved Sødorp kapell 19.05., Sør-Fron: 1 ind. ved Harpefossen 13.04. og 5 ind. Klokkarstranda 14.04., Ringebu: 2 ind. Våla i Ringebu sentrum 11.04., Lillehammer: Observert nesten daglig i Lågendeltaet i perioden 25.03. - 05.05. med opptil 1, 5 og 3 ind. i mars, april og mai måned. Ellers 1 ind. ved Statens Hus i Lillehammer 12.04., 1 ind. Solihøga 21.04. og 3 ind. Rosenlund i Lillehammer 04.05., Gausdal: 1 ind. Vesleelva ved Segalstad bru 11.04. og 1 ind. Jøra ved Bergland 25.04., Gjøvik: 1 - 6 ind. Hunnselvas utløp følgende dager: 1 ind. 26.03., 01.04., 04.04., - 06.04., 6 ind. 07.04., 4 ind. 08.04., 3 ind. 09.04., 1 ind. 10.04., 3 ind. 11.04., 1 ind. 13.04., 2 ind. 18.04. og 1 ind. 05.05., hhv. 1 og 2 ind. Svennesvollene 08.04. og 13.04., 2 ind. Utsslipp 10.04., 1 ind. Gilbergsroa 15.04. og 1 ind. Dalsjordetv 05.05., Vestre Toten: 1 - 3 ind. ved Eina stasjon følgende dager: 1 ind. 26.03., 28.03., 01.04., 08.04. og 11.04., 2 ind. 12.04., 3 ind. 13.04., 1 ind. 14.04. og 2 ind. 15.04., 1 ind. Blilisanden 08.04., 1 ind. Reinsvolldammen 08.04., 1 ind. Sisselbergbukta på Eina 09.04. og 1 varslende ind. Sætervika 21.05., Østre Toten: 1 ind. Lenaelva ved Tollefsrud 06.04., 2 ind. Hekshusstranda 07.04., hhv. 2 og 4 ind. Hekshus grustak 07.04. og 08.04., 1 ind. Kapp 07.04., 1 ind. Dyrud 08.04., 18.04. og 19.04., 1 ind. Sørli/Gihlenggutua 09.04. og 1 ind. Totenvika 14.04., Søndre/Nordre Land: Hhv. 4 og 1 ind. Dokkadeltaet 11.04. og 28.04., Nordre Land: 5 ind. Dokka-Etna, Brurud 08.04. og 7 ind. Burud 10.04., Gran: 1 ind. Røykenvika 07.04., 10.04. og 21.04. og 1 ind. Heggen grustak 15.05., Lunner: 2 ind. ved Stryken-vatnet 07.04., Jevnaker: 1 ind. utosen av Randsfjorden 02.04., Etnedal: Hhv. 1 og 2 ind. Lundebrua 10.04. og 12.04., Nord-Aurdal: 1 - 5 ind. Begna ved Sundvoll bru følgende dager: 2 ind. 07.04., 1 ind. 08.04., 5 ind. 13.04. og 1 ind. 17.04. og 25.04., 1 ind. Hunkevike 12.04., 1 ind. Lo 14.04. og 1 ind. Fasle 06.05., Vang: 2 ind. Riste bru 10.04.


Svartryggerle

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 01.05., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 08.04. og 20.04. og 1 ind. Vingrom 08.05., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 19.04., Nord-Aurdal: 2 ind. Begna ved Sundvoll bru 07.04.


Gjerdesmett

Vinterobservasjoner:

Østre Toten: 1 ind. Kapp brygge 20.02.


Nattergal

Østre Toten: 1 ind. ved Schjøll på Lena 24.05. og 25.05. (først observert av Per Åge Skålerud).


Svartrødstjert

Nord-Fron: 1 hann Lomsetrin 08.05. (John Apeland), Vang: 1 hunn Laurishaugen 09.05. (Thor Østbye).


Svarttrost

Vinterobservasjoner:

Lillehammer: 1 hann Kringsjå 17.02., 22.02., 25.02. og 28.02.


Gråtrost

Vinterobservasjoner:

Ringebu: 1 ind. Halvfaret 25.02., Østre Toten: 2 ind. Evenrudgutua på Kapp 17.02., 20.02. og 24.02. og 1 ind. Kapp brygge 20.02., Vestre Slidre: 15 ind. overflyvende Skorve på Vaset 19.02.


Rørsanger

Gran: 1 syngende ind. Elgtjern på Tingelstad 16.05.


Tornsanger

Lillehammer: 1 ind. Ånnerud 22.05., Gjøvik: 1 ind. Gjøvik sentrum 13.05., Vestre Toten: 1 ind. Kjelsrud på Reinsvoll 10.05. og 13.05., Østre Toten: 1 ind. Evenrudgutua på Kapp 10.05. og 1 ind. Balke 13.05., Gran: 1 ind. Bleiken Nedre 22.05. og 2 ind. ved Elgtjern på Tingelstad 25.05., Lunner: 1 ind. Dæl øst for Vassjøtjern 19.05. og 1 ind. Raastadbakka/Volla 25.05.
Bøksanger

Ringebu: 1 ind. Gildesvollen 10.05., Lillehammer: Hhv. 2 og 1 varslende ind. Myggbukta 14.05. og 20.05. og 2 ind. Hovslivegen 22.05., Gjøvik: 1 ind. Svennesvollene 08.05., Østre Toten: 1 ind. Tallodden på Kapp 10.05., Gran: 1 ind. Brandbukampen 13.05. og 21.05., 1 ind. Eidsalm 20.05. og 1 ind. Egge 21.05., Søndre Land: 1 ind. ved Odnesbakken 16.05.


Tornskate

Lesja: 1 hann Lesjaleira 10.05., Lillehammer: 1 ind. Koltjernet ved Mellsjøen 25.05., Øyer: 1 ind. ved Hunderfossdammen 10.05., Gjøvik: 1 ind. Bjugstad-marka 22.05., Vestre Toten: 1 ind. Gotterud på Reinsvoll 19.05., Østre Toten: 1 hunn Melien 10.05. og 1 ind. Elvly - Østre Ormtjernet 21.05., Lunner: 1 par Dæl øst for Vassjøtjernet 19.05., Søndre Land: 1 ind. ved Fjellheim 21.05.


Varsler

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 11.04. og 24.04., Ringebu: 1 ind. Gudbrandshaugen ved Måsåplassen 20.05., Øyer: 1 ind. ved Ile i Sørbygda 22.02., 1 ind. ved Lisetra 15.04., 1 ind. Høgåsen 15.04. og 1 - 2 ind. Knidalen følgende dager: 1 ind. 17.04. og 21.04., 2 ind. 29.04. og 1 ind. 06.05., 20.05. og 22.05., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 12.04., Vestre Toten: 1 ind. Sund ved Einafjorden 17.04. og 1 ind. ved Mjørlund 21.04., Østre Toten: 1 ind. Slåttsveen, Billitt 18.02. og 1 ind. Totenvika 23.03., Lunner: 1 ind. Kalvsjøtjern 27.03., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 28.04., Nord-Aurdal: 1 ind. Marsteinhøgda 16.02., 1 ind. Steinde 20.03., 1 ind. Svanheld ved Strondafjorden 25.03., 1 ind. Begna ved Sundvoll bru 07.04. og 1 ind. Føllågloøddin 08.04.


Nøttekråke

Lillehammer: 1 ind. jevnlig på foringsplass ved Kringsjå i perioden 17.02. - 19.04., 1 ind. Storsvea 17.02. og 1 ind. Skårset 10.03., Vestre Toten: 1 ind. Kjelsrud 13.05., Østre Toten: 1 ind. Fjellhaug 02.03., hhv. 7 og 8 ind. Slåttsveen på Billitt 13.03. og 01.04., 1 ind. Kvernsåsen, Billitt 23.03., 1 ind. Smotolykkja 07.04. og 2 ind. Elvly - Østre Ormtjernet 21.05., Gran: 1 ind. Melbostadtjern på Granavollen 09.03., Jevnaker: 2 ind. ved Kårstadtjern 20.03., Søndre Land: 1 ind. ved Brokslitjernet 17.05.


Kornkråke

Østre Toten: 6 ind. ankom koloni ved Eldresenteret på Kapp 16.02. Senere (20.03.) økte antallet opp mot 28 ind. Antall reir i bruk ikke opptelt. I kolonien i Lena Folkepark ble 23 ind. registrert 21.03. Her ble 12 ind. og 10 bebodde reir registrert 13.05. En tredje koloni har bygd seg opp ved Valle landbruksskole i Lena. Her var 21 ind. i gang med reirbygging 21.03. og ved besøk 13.05. telte kolonien 14 bebodde reir. Ellers 2 ind. Hekshusstranda på Kapp 16.02., 1 ind. Sodstad 10.03., 1 ind. ved reir Bakkehågån på Kapp 13.04., 1 ind. Faukal på Kapp 14.04. og 3 ind. Lillo 02.05.


Stær

Vinterobservasjoner:

Gjøvik: 1 ind. Rambekkvika 21.02.


Bokfink

Vinterobservasjoner:

Nord-Fron: Hhv. 6 og 2 Bjørklivegen i Kvam 17.02. og 18.02., Lillehammer: 1 ind. på foringsplass i Emma Gjelens veg i første halvdel av februar og 1 ind. Kringsjå 25.02.


Stillits

Dovre: 1 ind. Øygardslie på Hjerkinn 02.04., Nord-Fron: 1 ind. Bekkum/ Kvikneskogen 11.04., 1 ind. Lomoen på Vinstra 19.05. og 1 ind. ved Sødorp kapell 19.05., Ringebu: 1 ind. Baulhaugen 23.02. og 2 - 21 ind. Gildesvollen følgende dager: 5 ind. 09.03., 21 ind. 25.03., 15 ind. 27.03., 12 ind. 08.04. og 2 ind. 13.04., Øyer: Hhv. 4 og ca. 10 ind. ved Hunder gard 01.03. og 16.03., 1 - ca. 25 ind. Ile i Sørbygda følgende dager: 5 ind. 04.03., ca. 25 ind. 12.03., ca. 15 ind. 17.03., 2 ind. 23.03., 1 ind. 25.03., 27.03. og 28.03., 2 ind. 02.04., 1 ind. 04.04., 06.04. og 15.04., 1 ind. 19.04., 2 ind. 02.05. og 1 ind. 04.05., 11.05., 12.05. og 15.05. og 2 ind. Lyseng i Sørbygda 23.03., Lillehammer: 1 - 22 ind. Bakke gård følgende dager: 18 ind. 22.02., 6 ind. 01.03., 1 ind. 02.03., 3 ind. 05.03., 6 ind. 06.03., 4 ind. 07.03., 22 ind. 11.03., 2 ind. 15.03., 4 ind. 17.03., 6 ind. 02.04., 2 ind. 03.04. og 4 ind. 04.04. og 06.04., 1 ind. Martin Seips veg 05.03. og 12.04., 4 ind. Korgenområdet 11.03., 1 - 6 ind. i Lågendeltaet følgende dager: 3 ind. 11.03., 2 ind. 24.03., 6 ind. 29.03., 1 ind. 02.04., 3 ind. 07.04., 1 ind. 08.04. og 10.04., 4 ind. 12.04., 2 ind. 13.04., 1 ind. 15.04., 3 ind. 16.04., 2 ind. 19.04., 1 ind. 27.04., 30.04., 2 ind. 05.05. og 1 ind. 06.05., 07.05. og 11.05., 1 ind. Jørstadmoen 22.03., 1 ind. Kastrudborga ved Svartevja i Lågendeltaet 25.03., 1 ind. Traasethstranda ved Lågendeltaet 15.04., 1 ind. Søndre Park 18.05., 1 ind. Troset gard 19.05., 1 ind. ved Fåberg kirke 20.05. og 1 ind. Busmoen i Lågendeltaet 21.05., Gausdal: 1 ind. Holthaugen 30.03., Gjøvik: Hhv. 4 og 10 ind. Gjøvik sentrum 01.03. og 13.05., 8 ind. Gjøvik gard 01.03., 5 ind. Sveastranda 25.04., 2 ind. Ekern på Biristrand 28.04., 04.05. og 20.05. og 1 ind. Svennesvollene 10.05. og 11.05., Vestre Toten: Hhv. 1, 1 og 6 ind. Kjelsrud på Reinsvoll 25.03., 13.05. og 14.05. og hhv. 5, 1 og 2 ind. Sisselbergbukta på Eina 14.04., 30.04. og 16.05., Østre Toten: 1 ind. Panengen 18.02., 23.02., 03.03. og 13.05., 1 - 6 ind. Kapp følgende dager: 1 ind. 01.03., 2 ind. 07.03. og 11.03., 4 ind. 01.04., 6 ind. 27.04., 1 ind. 05.05. og 2 ind. 13.05., 1 - 15 ind. Totenvika følgende dager: 15 ind. 01.04., 2 ind. 07.04., 1 ind. 14.04. og 17.04., 2 ind. 21.04. og 3 ind. 04.05., 1 ind. Nedre Nettum 06.04., 1 ind. Sørli/Gihlengutua 08.04., 2 ind. Nordre Båshus 14.04. og hhv. 2 og 1 ind. Balke 21.04. og 13.05., Gran: Hhv. 9, 2, 1 og 3 ind. Brandbukampen 17.02., 22.03., 30.03. og 01.04., 2 ind. Taraldrudlinna 27.03., 4 ind. Olerud Pels i Brandbu 04.04., 2 ind. Røykenvika 10.04. og 1 ind. ved Moen skole 23.04., 24.04. og 16.05., Lunner: 5 ind. Ballangrud 29.04. og 1 ind. Volla 05.05., Jevnaker: 3 ind. Jevnaker 17.04., Søndre Land: 1 ind. Fluberg fuglefredningsområde 04.05., Søndre/Nordre Land: Hhv. 2, 1, 2 og 1 ind. Dokkadeltaet 26.04., 28.04., 30.04. og 07.05., Nord-Aurdal: 1 ind. Valdres Folkemuseum 09.03. og 1 ind. Farsøddin på Leira 19.05., Vestre Slidre: 1 ind. Vistemyre 06.05.


Tornirisk

Nord-Fron: 3 ind. Lomoen på Vinstra 19.05., Gjøvik: 1 ind. Svennesvollene 10.05., Vestre Toten: 1 ind. Sisselbergbukta på Eina 15.04., 1 ind. Bjørnstad ved Einavatnet 18.04. og 1 ind. ved Tune 30.04., Østre Toten: 2 ind. Hanastad på Balke 15.04., 2 ind. Hensvold 19.04., hhv. 3 og 1 ind. Totenvika 22.04. og 16.05., 1 ind. Sullestadfeltet 25.04., 1 ind. Kapp brygge 27.04. og 28.04., 2 ind. Balke 13.05. og 2 ind. Sørli 19.05., Gran: 1 ind. Røykenvika 29.04.


Bergirisk

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 25.04., Skjåk: 1 ind. Sota 19.05., Vestre Toten: 2 ind. Blilisanden 14.04., hørt ved Sisselbergbukta på Eina 21.04. og 2 ind. Mjørlund ved Einafjorden 22.04., Østre Toten: 2 ind. Bjørnstad 17.04., 43 ind. Bjørnstad 19.04. og 35 ind. Totenvika 22.04., Gran: 2 ind. Røykenvika 10.04., Søndre Land: 5 ind. Fluberg fuglefredningsområde 22.04., Søndre/Nordre Land: 4 ind. Dokkadeltaet 30.04., Vestre Slidre: 8 ind, Nøsen 06.05.


Brunsisik

Gjøvik: 1 ind. Gjøvik sentrum 04.02., 1 ind. Vikodden 26.03. og 1 ind. Svennesvollene 07.05.


Polarsisik

Sør-Fron: 1 ind. Brennhaugen 11.03., Øyer: 1 ind. Ile i Sørbygda 11.03. og 1 ind. Steinmyrhaugen ved Liseter 03.04., Lillehammer: 1 - 2 ind. Bakke gård følgende dager: 1 ind. 28.02., 2 ind. 01.03., 1 ind. 02.03., 04.03. og 06.03., 2 ind. 07.03. og 1 ind. 11.03., 15.03. og 02.04., Gran: 2 ind. Brandbukampen 24.03., Nord-Aurdal: 1 ind. Marsteinhøgda 20.02., 23.02. og 04.03.


Furukorsnebb

Vestre Toten: 1 ind. Vadet på Eina 06.05., Østre Toten: 2 ind. Høgseth/Ruud 12.03.
Rosenfink

Øyer: 1 hann Ile i Sørbygda 15.05., Lillehammer: 1 hann Døsveien 14.05., 1 hann ved Boro 14.05., 1 hann ved Svartevja sør for Jørstadmoen 14.05. og 16.05., 1 hann Bakke gård 15.05., 1 hann Fåberg kirke 17.05., 1 hann Lågendeltaet 19.05., 1 hann ved Svartevja i Lågendeltaet 20.05., 1 hann Langmoen på Jørstadmoen 20.05., 6 hanner ved Kastrud 23.05. og 1 hann Vingnesbakka 25.05., Gjøvik: 1 hann Breiskallen 24.05., 2 hanner ved Melbytjernet 24.05., 1 hann Biri 24.05. og 1 hann Larssvea 24.05., Østre Toten: 1 hann Hensvold 17.05., 2 hanner Båkinn 20.05. og 2 ind. Elvly - Østre Ormtjernet 21.05., Gran: 1 hann Sagatangen på Jarenvatnet 05.05., 1 par Brandbukampen 20.05. og 1 hann ved Hovstjern 25.05., Lunner: 1 hann Raastadbakka, Volla 19.05., Søndre/Nordre Land: 1 hann Dokkadeltaet 10.05., Etnedal: 1 hann Etna ved Rustebakke 14.05.


Konglebit

Øyer: 1 ind. Veslsetra 18.04., hhv. 4 ind., 1 par og 1 hann Hornsjø 08.05., 12.05. og 17.05., Lillehammer: 18 ind. Sjøseterlia 16.02., 8 ind. Kvitmanssberget 01.03., Nordre Land: Hhv. 13 og 40 ind. ved Spåtind Hotell 17.02. og 19.02., Øystre Slidre: 30 ind. Nerrevatnvegen 17.02.


Kjernebiter

Dovre: 1 ind. Joramo Næringstun 15.04. og 18.04., Nord-Fron: 2 ind. Bjørklivegen i Kvam 19.02., Sør-Fron: Hhv. 1 ind., 1 par, 1 par og 1 ind. Brennhaugen 21.04., 27.04., 28.04. og 29.04., samt 1 ind. ved Sødorp kapell 19.05., Ringebu: 1 - 8 ind. Gildesvollen følgende dager: 8 ind. 05.03., 2 ind. 13.04. og 15.04., 1 ind. 22.04. og 1 par 05.05., Øyer: 1 - 3 ind. Ile i Sørbygda følgende dager: 1 ind. 03.03., 2 ind. 10.03. og 28.03., 3 ind. 02.04., 1 ind. 03.04. og 06.04., 2 ind. 09.04. og 1 ind. 16.04., Lillehammer: 1 ind. på foringsplass i Emma Gjelens veg i første del av februar. Samme sted 2 ind. 03.04. og 1 ind. 11.04. og 13.04. Videre hhv. 1, 4 og 1 ind. ved Svartevja i Lågendeltaet 15.04., 20.04. og 22.04., Gjøvik: 2 ind. Fremstadodden 05.05., 2 ind. Breiskallen 20.05. og 22.05. og 1 ind. Ekern på Biristrand 20.05. og 21.05., Vestre Toten: 1 ind. Kjelsrud på Reinsvoll 22.04., Østre Toten: 3 ind. Nordre Båshus 14.04. og 2 ind. Tallodden på Kapp 10.05., Nordre Land: 2 ind. Dæhlibygda 10.05., Nord-Aurdal: 1 ind. Aurdal prestegard 18.02., 23.02., 12.03. og 19.03. og 1 ind. Marsteinhøgda 15.03., Vestre Slidre: 1 ind. Rødningen 21.05. 

Kommende aktiviteter

Det er fortiden ingen planlagte aktiviteter

Vis kalender