Oppland ornitologene

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hjem Småstykker Årsmøte i NOF Oppland 2018 referat

Årsmøte i NOF Oppland 2018 referat

ÅRSMØTE I NOF, AVD. OPPLAND 2018


REFERATSted: Vertshuset V-E6 på Biri.

Dato: 03. mars 2018.

Frammøtte: 37.


Sak 1. Åpning/godkjenning av innkalling.

Godkjent.


Sak 2. Valg av referent og møteleder.

Jon Opheim valgt som referent og Tom Dalhøy som møteleder.


Sak 3. Årsberetning 2017.

Godkjent uten endringer, men det ble stilt en rekke spørsmål til flere av sakene. Dette gjaldt først og fremst to saker som var oppe på forrige årsmøte; søppelrydding i Lågendeltaet og igangsetting av et prosjekt på hønsehauk. Helge Grønlien (som sto bak begge forslagene) var ikke tilfreds med styrets oppfølging, og mente at årsmøtevedtaket ikke var etterfulgt. Det ble ellers stilt spørsmål om hvorfor foreningen hadde unnlatt å anmelde en sak vedr. inngrep i en sandsvalekoloni i hekketida i Lillehammer kommune.


Sak 4. Årsberetning fra lokallagene.

Årsmelding fra NOF Gjøvik og Toten lokallag ble lest opp av Stein Roger Nybakke.

Årsmelding fra NOF Hadeland lokallag ble lest opp av Torun Ekeløf.

Årsmelding fra NOF Valdres lokallag ble lest opp av Trond Øigarden.


Årsmøtet ga lokallagene ros for god og allsidig virksomhet.


Sak 5. Regnskap 2017.

Godkjent uten merknader.


Sak 6. Valg av styre.

Sekretær, to styremedlemmer og to varamedlemmer var på valg. Valgkomiteen foreslo gjenvalg. Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. Styret for 2018 har dermed denne sammensetningen:

Leder: Tom Dalhøy, Østre Toten (på valg i 2019).

Nestleder: Geir Høitomt, Nordre Land (på valg i 2019).

Sekretær: Jon Opheim, Øyer (valgt for 2 år).

Kasserer: Rune G. Nilsson, Øyer (på valg i 2019).

Styremedlemmer: Per Bådshaug, Lom (valgt for 2 år).

Bjørn Harald Larsen, Vestre Toten (valgt for 2 år).

Varamedlemmer: Trond Øigarden, Nord-Aurdal (valgt for 1 år).

Ragnar Ødegård, Lillehammer (valgt for 1 år).


Sak 7. Valg av revisor.

Gjenvalg på Knut Holmen.


Sak 8. Valg av valgkomite.

Gjenvalg på valgkomiteens 3 medlemmer:

Bjørn Roar Løkken, Nord-Fron (leder).

John Apeland, Lillehammer

Torunn Ekeløf, Gran


Sak 9. Vedtektsendringer.

Etter at årsmøtet i NOF sentralt vedtok ny ordning mht. deltagelse på årsmøtet ble følgende vedtektsendring vedtatt (pkt. 3.2.8): Styret velger selv sine to delegater til NOF sentralt sitt årsmøte. Fylkesavdelingen kan gi én delegat fullmakt til å avgi begge fylkesavdelingens stemmer. Samme person kan ikke være delegat for flere deler av organisasjonen på samme årsmøte. Årsmøtet vedtok i tillegg en endring av vedtektens pkt. 3.1.2 om at årsmøtet skal avholdes innen mars måned (tidligere februar måned).


Sak 10. Forslag til årsmøtet.

To saker var innmeldt til årsmøtet.


Følgende forslag fra Helge Grønlien:

Frigjøring av midler til aktivitet

Kr. 400.000 av bankbeholdningen på ca. 600.000 kr benyttes til aktiviteter etter foreningens formålsparagraf for medlemmene i NOF avd. Oppland. En reserve på 200.000 kr beholdes som egenkapital. Midlene fordeles over minimum 5 år og maximum 8 år - minimum 50.000 kr per år fra og med 2018.


Ansvaret for fordeling av midlene tillegges et utvalg («Ressursutvalget») bestående av tre (3) medlemmer. To (2) medlemmer velges for 2 år om gangen av Årsmøtet. Kasserer er automatisk medlem av utvalget.


Styret la fram sin vurdering av forslaget og fremmet følgende motforslag:

  1. Helge Grønliens forslag avvises.

  2. Styret bes vurdere å opprette et eget utvalg for å øke foreningens aktivitet. Styret beslutter foreningens aktiviteter.

  3. Styret bes årlig å avholde felles styremøter for avdelingsstyret og lokalforeninger hvor fokus er økt aktivitet.

  4. Styret er ansvarlig for foreningens bruk av midler til den økte aktiviteten. Dette gjelder alle forhold for å øke aktiviteten, og som er iht. foreningens formålsparagraf.


Styrets forslag ble vedtatt mot en stemme.


Forslag til uttalelse fra Knut Tore Gundersen (innsendt av NOF, Hadeland lokallag) vedr. hensyn til tiurleiker ved hogst.

I uttalelsen, som er stilet til Norsk PEFC Skogstandard, etterlyses en rask klargjøring og presisering av Kravpunkt 23 (som omhandler tiurleiker). Dette med bakgrunn i Nortømmer sin tolkning av bestemmelsene i forbindelse med en hogst i Gran kommune i 2017.

Årsmøtet ga sin tilslutning til at foreningens leder underskriver uttalelsen og oversender denne.

Sak 11. Orientering v/Ole Morten Fossli i Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Oppland.

FNF er et samarbeidsforum for åtte frivillige organisasjoner innen natur og friluftsliv, hvor NOF, avd. Oppland er med. Fossli ga en kortfattet og grei orientering om formålet med FNF og hva som er deres arbeidsoppgaver.


ÅPENT MØTE

Resten av kvelden bli viet "Småpattedyrenes betydning for rovfugler og ugler i Norge." Geir A. Sonerud (v/Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) ga oss et meget interessant foredrag om temaet, der vi fikk presentert banebrytende forskningsresultater gjennom ei tidsperiode på ca. 40 år. En svært lærerik kveld for 37 frammøtte.Jon Opheim

(sekretær)


 

Kommende aktiviteter


Vis kalender