Oppland ornitologene

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Hjem Småstykker Årsberetning 2017

Årsberetning 2017

ÅRSBERETNING 2017


NORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVD. OPPLANDSTYRET 2017


Leder: Tom Dalhøy, Østre Toten

Nestleder: Geir Høitomt, Nordre Land

Sekretær: Jon Opheim, Øyer

Kasserer: Rune G. Nilsson, Øyer

Styremedlemmer: Per Bådshaug, Lom

Bjørn Harald Larsen, Vestre Toten

Varamedlemmer: Trond Øigarden, Nord-Aurdal

Ragnar Ødegård, Lillehammer


KOMITEER/VERV 2017


Valgkomite: Bjørn Roar Løkken, Nord-Fron (leder)

John Apeland, Lillehammer

Torunn Ekeløf, Gran


Hujonredaktør: Per Åge Skålerud, Vestre Toten


Revisor: Knut Holmen (Levanger)


Rapport- og sjeldenhets-

komite: Jon Opheim (leder)

Bjørn Harald Larsen

Ragnar Ødegård


Ringmerkingsutvalg: Even Dehli, Gran


Tur- og møtekomite: Per Åge Skålerud

Ragnar Ødegård


ÅRSMØTET


Årsmøtet ble avholdt på Vertshuset V-E6 på Biri 04.03.2017 med 27 frammøtte. Kvelden ble avsluttet med et flott og lærerikt kåseri av Carl Knoff, der vi fikk en grundig innføring i kongeørnas hekkebiologi, trusselfaktorer og forvaltning. Til sist fikk vi presentert en 25 minutters film om kongeørn tatt opp på en foringsplass ved Mjøsa. Enestående opptak av Roar Svenkerud og Steinar Kraabøl. En vellykket kveld for 30 frammøtte.


STYREMØTER


Det er avholdt 3 styremøter:

Gran: 28.03.

Biri: 27.09.

Kapp: 13.12.


Styret har behandlet 92 saker.


MEDLEMSMØTER


Foreningen har i 2017 hatt to medlemsmøter:


11.10.: På Vertshuset V-E6 på Biri. Medlemmer viste egne bilder. 12 deltakere.

06.12.: På Vertshuset V-E6 på Biri. Bildekveld med Per Åge Skålerud fra sine opphold i Spania. Hovedvekt på vadere i vinterdrakt. 14 deltakere.


TURER/ARRANGEMENTER


22.04.: Offisiell åpning av fugletårnet i Lågendeltaet. Helge Grønlien var NOF sin representant.

23.04.: Jon Opheim deltok på "åpen dag" i forbindelse med åpningen av fugletårnet i Lågendeltaet. Stor interesse med over 100 deltakere.

30.04.: Familiedag i Dokkadeltaet naturreservat, Nordre og Søndre Land. Flere av våre medlemmer deltok aktivt i arrangementet. Ca. 100 deltakere.

13.05.: Familietur Rosetgrenda på Raufoss i Vestre Toten v/Bjørn Harald Larsen. 24 deltakere.

21.05.: Fuglevandring på Maihaugen i Lillehammer v/Jon Opheim. 32 deltakere.

29.08.: Tur til fugletårnet i Lågendeltaet for ansatte i Oppland Fylkeskommune. Orientering om fuglelivet v/Jon Opheim. Ca. 10 deltakere.


TURER/AKTIVITETER I FORBINDELSE MED REGISTRERINGER


28. - 29.01.: Hagefugltellingen. Rapporter fra 610 hager, som er en kraftig forbedring fra tidligere år. Med dette resultatet kom vi på 2. plass blant landets fylker, bare slått av Akershus. 74 arter ble registrert.

10. - 11.09.: Organisert tranetelling over hele fylket. 10 deltakere. 859 traner ble

Registrert. Dette var en klar nedgang i forhold til de siste ca. 10 årene.

16. - 31.12.: Den årlige vintertellingen av vannfugltellinger i hele fylket. Ca. 35 deltakere. Resultatene publiseres i Hujon.


KONTAKT MED SKOLEVERKET


Som i tidligere år har vi stilt opp som turledere for skoleklasser.


Geir Høitomt har hatt 5 turer med Dokka videregående skole i Dokkadeltaet naturreservat

i dagene 29.05 - 02.06. Tilsammen ca. 250 elever.


MEDLEMSBLADET HUJON


Medlemsbladet Hujon kom ut med 3 nr. på til sammen 256 sider. Per Åge Skålerud gjør en god jobb, men sliter fortsatt med å få inn nok stoff og bilder til bladet.

HJEMMESIDEN


Foreningens hjemmeside har fungert godt og blir jevnlig oppdatert av Ragnar Ødegård. Som tidligere har vi fått mange positive tilbakemeldinger. En større oppgradering av nettsida vil bli gjennomført i 2018. Ellers har styret diskutert mulighetene for å få scannet gamle Hujon og rapporter som PDF-filer og få lagt disse ut på hjemmesiden.


NRK OPPLANDSRADIOEN, LOKALRADIOENE OG DISTRIKTSAVISER


Vi har fått mediadekning på flere saker som har omhandlet fugl og fuglevern. Noen av foreningens uttalelser er også referert i pressen.


LOKALLAGENE


Alle våre tre lokallag - NOF Gjøvik og Toten lokallag, NOF Valdres lokallag og NOF Hadeland lokallag - har hatt meget god og variert aktivitet i løpet av året.


Lokallagene skriver sine egne årsberetninger.


REGISTRERINGER/RAPPORTER/PROSJEKTER


 • Vi har deltatt i prosjekt åkerrikse, med Kistefos Skogtjenester som prosjektansvarlig. 14 åkerrikser ble registrert i 9 kommuner, som var en gledelig oppgang i forhold til de to foregående årene. Det ble ikke utført tiltak på noen lokalitet, men på et par steder med lengre opphold av åkerrikse (Gran og Lunner) ble det tatt kontakt med grunneier med tanke på avtale om utsettelse av slåtten - mot økonomisk kompensasjon gjennom SMIL-midler. Innen dette ble aktuelt forsvant imidlertid åkerriksene.

 • Bestandsregistreringer av hubro. Kistefos Skogtjenester, med god hjelp fra NOF-medlemmer, har vært prosjektansvarlig. Hubro ble registrert på 11 lokaliteter i 6 kommuner, dvs. litt i underkant av gjennomsnittet for de 5 siste årene. Hunnfugl ble registrert på to av lokalitetene. Fylkesbestanden er anslått til 20-25 par.

 • Bestandsregistrering av kongeørn. Under ledelse av SNO, med midler gjennom Rovviltnemnda, har Kistefos Skogtjenester stått ansvarlig for registreringer og

rapport. NOF, avd. Oppland har i betydelig grad deltatt i arbeidet. Av 73 besøkte lokaliteter ble det konstatert hekking på 23, samt avbrutt hekking på en lokalitet. Til sammen 28 unger vokste opp. I tillegg ble det registrert tilstedeværelse av kongeørn på 28 andre lokaliteter. 43 personer har bidratt med registreringer og opplysninger. Kongeørnbestanden i Oppland teller ca. 50-65 par.

 • Kattuglekasseprosjektet. Prosjektet er nå inne i sitt 11. år og antall oppsatte kasser teller hele 190, hvorav de aller fleste på Hadeland, Land, Toten og Gjøvik. Kattugla hadde et nytt godt år med 43 hekkinger, mot 35 i 2016. Til sammen ble 108 unger ringmerket. Rapport v/Even Dehli er publisert i Hujon.

 • Prosjekt perleugle er inne i sin 5. sesong. Hele 430 kasserer, med stor geografisk spredning, ble sjekket. Hekkeforsøk ble registrert i 20 av kassene, men bare 12 av disse ble vellykket. I 5 av kassene ble hekkingen oppgitt på eggstadiet. Rapport v/Even Dehli vil bli publisert i Hujon.

 • Fokstumyra - bestandsovervåking av våtmarksfugl, rovfugler og ugler. Etter 6 år med registreringer v/Kistefos Skogtjenester på oppdrag for SNO, ble det i 2017 ikke budsjettert med midler. NOF Oppland så det som uheldig å «bryte» ei slik verdifull tidsserie på bestandskartlegging og tok tok initiativet til en frivillig innsats. Dispensasjon fra ferdselsbestemmelsene ble innvilget og en takseringsrunde ble gjennomført i slutten av mai med 5 deltakere. Rapport er under utarbeidelse.

 • På forespørsel fra Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen, har vi også i år bidratt med en oppdatering av hønsehauklokaliteter i fylket. Pr. 2017 kjenner vi til 64 intakte lokaliteter i 25 kommuner, 16 lokaliteter med usikker status og hele 69 utgåtte lokaliteter etter 1970.

 • Overvåking av storspovebestanden i Oppland. Mange har deltatt i årets registreringer og rapport er under utarbeidelse. Gjennom ordningen «tilskudd til vilttiltak» fikk vi bevilget kr. 30 000,-.

 • Terrestrisk overvåking (TOV-prosjektet). Mange av våre medlemmer deltar og vi har god dekningsprosent i fylket.


EGNE UTTALELSER


 • E 6 Fåvang kirke - Elstad. Kommunedelplan til offentlig høring. I vår uttalelse har vi understreket de store miljøverdiene i området, og i særlig grad flommarksnaturen med nasjonale og internasjonale kvaliteter. Vi har derfor tatt avstand fra vegalternativene som berører strandsonen.

 • E 6 Vingrom - Ensby. Offentlig høring. Planen innebærer store og uakseptable inngrep i Lågendeltaet naturreservat uansett trasevalg. Som en generell innvending har vi påpekt at dagens vegutbygginger i altfor stor grad legges i strandsoner. Våtmarksfugl utgjør en relativt høy prosentandel av landets "rødlistearter", der drenering og utfylling av våtmark anses som en av de største trusselfaktorene. Derfor må denne utviklingen snus, og all vår kunnskap om dette må i langt større grad inn i de beslutninger som skal tas. I uttalelsen har vi konkludert med følgende: Under forutsetning av at østsidealternativ II-A-2-C ikke innebærer inngrep i strandsonen på strekningen Strandtorget - Korgen (dvs. vest for dagens E6) vil vi anbefale at dette alternativet velges. Hvis en slik garanti ikke kan gis vil vi anbefale vestsidealternativ II-C-2-B. Valg av sistnevnte alternativ vil styrkes om de to kraftledningene over Lågen samtidig kan legges i kabel.

 • Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag - høring. Flere av forslagene i rapporten er svært kontroversielle, bl.a. med sterke inngrep i Fåvang naturreservat og Trettenstrykene fuglefredningsområde. Planene om senking/utgraving av «terskelen» i utosen av Losnavatnet er et direkte inngrep i selve kjerneområdet for overvintrende vannfugl i Trettenstrykene, samt en total endring av de naturgitte forhold som ligger til grunn for det særegne flommarksmiljøet i Fåvang naturreservat. Som et alternativ til «terskelsenkingen» foreslås en 1,5 km lang flomvannstunnel fra sørkant av Losnavatnet. Også dette for å senke vannstanden i Losnavatnet under flom. Alt dette er en meningsløs «forvaltning» - stikk i strid med verneformålene og klare brudd på landets forpliktelser i å ta vare på våre naturverdier og det biologiske mangfold. Vi har også påpekt uakseptable planer om forbygging i Lågendeltaet.

 • Kommuneplanens arealdel for 2018 - 2029, Nord-Fron kommune. Vi har reagert mot at et hekkeområde for hønsehauk er forslått omdisponert til «offentlig tjenesteyting».

Dette haukeparet hadde tidligere 4 alternative reir, men etter framføring av veg og industrietableringer er nå bare ett tilbake. I Nord-Fron kommune har vi kartlagt 8 hekkelokaliteter for hønsehauk, men etter 2010 har det kun blitt registrert hekking på denne ene lokaliteten. Vi har drevet med kartlegging av hønsehauk over lang tid og kjenner pr. i dag kun 64 intakte hekkelokaliteter i Oppland fylke. Bestandssituasjonen for denne arten er langt mer bekymringsfull enn det som har vært vanlig oppfatning til nå. Mye av dette skyldes artsforvekslinger med andre rovfugler. Med sitat fra plandokumentet har vi merket oss at «Kommunen har som overordna mål å sikre og ta vare på både store og små naturområder. Dette krever god arealdisponering og arealplanlegging, slik at man unngår at viktige naturområder blir nedbygd.» Med disse målsettinger forventer vi at kommunen følger opp sitt forvaltningsansvar og tar forannevnte arealomdisponering ut av planen.

 • Forvaltningsplan for Skarseterlia naturreservat i Ringebu. Vi har støttet forslagene i planen, som bl.a. innebærer fjerning av fremmede treslag knyttet til tidligere skogforskning i området.


I tillegg til disse sakene har vi fått inn mange plansaker der vi ikke har hatt merknader.


UTTALELSER GJENNOM FNF OPPLAND (forum for natur og friluftsliv)


 • Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften - Klima- og Miljødepartementet. Dersom regelverket fjernes blir reglene for vannscooter de samme som for båt. I uttalelsen tas det sterk avstand fra opphevingen, som helt klart vil få negative konsekvenser for våtmarksfugl. I ei tid med mer enn nok trusler mot naturmiljøet og det biologiske mangfold er det ikke dette vi trenger.

 • Kommunedelplan for Synnfjell øst, Nordre Land. Planen legger opp til bygging av et stort antall nye hytter, der flere byggeområder er i konflikt med nasjonale målsettinger om bevaring av områder uten større tekniske inngrep. Ny hytteutbygging nord for Spåtind bes bl.a. tatt ut. Videre vil flere andre tiltak ha uakseptabel innvirkning på myr- og strandsoneområder langs Synna og Synnfjorden, samt Skardberga naturreservat.

 • Revisjonsvilkår for Aurdalsfjorden. Et vassdrag med store miljøkvaliteter. Av de positive tiltakene som støttes er innføring av minstevannføring på strekningen Aurdalsfjorddammen - Bagn, samt minstevannføring ved utløpet av Bagn kraftverk.

 • Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt. Høring av ny verneforskrift for Dovrefjell - Sundalsfjella nasjonalpark. Har bl.a. støttet opp om vernealternativ 1 med en utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella, nytt Hjerkinn landskapsvernområde og en utvidelse av Fokstugu landskapsvernområde. Ellers er hensynet til villreinen - som norsk ansvarsart - sterkt poengtert.

 • Uttalelser vedr. kommuneplanarbeid:

- Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2028, Nordre Land kommune.

- Kommunal planstrategi, 2016 - 2020, Nordre Land kommune.

- Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2018 - 2021, Lillehammer

kommune.

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018 - 2021, Sør-Aurdal kommune.

- Kommuneplanens arealdel 2016 - 2027, Øyer kommune.

- Kommuneplanens arealdel 2016 - 2027, Vågå kommune.

- Kommunal planstrategi 2016 - 2020, Øyer kommune.

- Kommuneplanens samfunnsdel 2016 - 2029, Vestre Slidre kommune.

- Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, Søndre Land kommune.

- Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 2018 - 2029, Nord - Aurdal

kommune.


I alle disse har FNF bl.a. pekt på at arbeidet med registrering av biologisk mangfold må styrkes og at framtidige utbygginger skjer ut fra et prinsipp om fortetting. Kommunene må følge opp Naturmangfoldlovens målsetninger.


ØVRIGE SAKER


 • Årsmøtet i NOF sentralt ble avholdt på Stabbursnes i Porsanger (Finnmark) 20.05. Vi var representert ved Trond Øigarden fra NOF, Valdres lokallag.

 • Høring om representativt demokrati i NOF sentralt. Vi støttet den nye ordningen som innebærer at det kun er delegater og valgte representanter som har stemmerett på NOF sitt årsmøte.

 • Styret har - som en oppfølging av sak på årsmøtet i mars 2017 - valgt Stein Roger Nybakke, Vestre Toten, som NOF Oppland sin representant for Fuglevakta. Dette er meddelt NOF sentralt og kunngjort på vår hjemmeside.

 • Styret har tatt initiativ til en søppelrydding (med fokus på plast) i Lågendeltaet naturreservat, jf. sak på årsmøtet i mars 2017. Naturvernforbundet i Lillehammer ønsker også å delta, og vi har fått positiv tilbakemelding fra Fylkesmannen i Oppland. Det er naturlig at arbeidet organiseres gjennom SNO som har oppsynsansvaret i verneområdet.

 • Styret har drøftet igangsetting av et prosjekt på hønsehauk med problemstillinger knyttet til i hvilken grad dagens politikk i tilstrekkelig grad ivaretar arten, samt mulige tiltak for å sikre hønsehauklokalitetene på en bedre måte (sak på årsmøtet i mars 2017). Det er for 2018 søkt om viltfondsmidler til en oppdatering av kjente hekkeplasser for hønsehauk i fylket.

 • Foreningen har bevilget kr. 25 000,- til NOF, Hadeland lokallag for bygging av fugleplattform i Røykenvika naturreservat, Gran. Prosjektet ventes å bli fullført i løpet av 2018.

 • Foreningen har bevilget kr. 13 200,- i materialkostnader til en totalrenovering av et ca. 50 år gammelt «hubrobur» hos Helge Grønlien på Fåberg.

 • Henvendelse fra Fylkesmannen i Oppland vedr. søknad om skadefelling av gjess på Svennesvollene i Gjøvik. Vi har levert en kort rapport om observerte antall av kanadagås og hvitkinngås pr. 16.05.2017. Dette for å belyse noe av skadeomfanget på tilgrensende åkerareal.

 • Vi har oversendt planleggingsfirmaet Norconsult et oppdatert kunnskapsgrunnlag for vipe og andre rødlistearter i forbindelse med utbyggingsplaner ved Dalseter i Sør-Fron.

 • Henvendelser fra Mjøsen Skog om hogstplaner ved hønsehaukreir i Lillehammer, Vågå, Vestre Toten og Dovre. Sistnevnte med befaring, der vi var representert ved Olav Brendjord.

 • Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Lillehammer om endring av reguleringsplan for Storhove Sør og Storhovearmen. Vi har bidratt med opplysninger om fuglelivet i området, bl.a. at dette betyr ødeleggelse av den siste faste hekkeplassen for vipe i lavlandet i kommunen. Vipa står som "sterkt truet" på den nasjonale rødlista. Saken fikk stor mediaomtale, bl.a. førstesideoppslag i avisa GD.

 • Sandsvalekoloni ved Stor-Hove i Lillehammer. Foreningen mottok i juni en henvendelse om anleggsvirksomhet ved en sandsvalekoloni med ca. 70 reirhull. Vi tok saken opp med miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen (sandsvala er rødlistet), som videresendte denne til kommunen. Etter direkte kontakt med grunneier fikk kommunen lovnader om at uttak ikke skulle skje, men kolonien ble likevel ikke spart lenger enn til ca. 20. juli. Da ble ca. halve kolonien fjernet med gravemaskin. I noen av reirhullene som ble spart satt det fortsatt store unger. Å fjerne deler av en sand-svalekoloni i hekketida er et åpenbart brudd på Viltloven og Naturmangfoldloven. Anmeldelse har vært vurdert.

 • Jon Opheim har vært foreningens representant i arbeidsgruppa "Bevar Mesnaelva og Kroken" og har bl.a. deltatt i møte 03.05. med Fylkesmannen, kommunen og Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Arbeidsgruppa har levert høringsbrev til planlagt ombygging av dam ved Kroken i Mesnavassdraget, hvor det er påpekt en rekke kritikkverdige forhold, som bl.a. berører fuglelivet i området.

 • Pressemelding fra NOF sentralt om skarvejakt i Mjøsa, skuddpremier m.m. Flere av oss bidro med informasjon i denne saken, som fikk bra mediedekning.


MEDLEMSOVERSIKT


Ved utgangen av 2017 hadde foreningen 416 betalende medlemmer, hvorav 25 familiemedlemmer og 6 juniormedlemmer. Medlemstallet har dermed sunket med 49 fra i fjor (året før var det en nedgang på 7).


294 av medlemmene betalte et "lokalt tillegg" (kr. 100,-) for Oppland, en økning på 27 siden i fjor.


Øyer, 15.02.2018.


Jon Opheim

(sekretær) 

Kommende aktiviteter


Vis kalender