Oppland ornitologene

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Hjem Småstykker Styremøte Kapp 13.12.2017

Styremøte Kapp 13.12.2017

Styremøte på Kapp 13.12.2017. Referat


Tilstede: Tom Dalhøy, Bjørn Harald Larsen, Rune Nilsson, Trond Øigarden, Ragnar Ødegård og Jon Opheim.


Saksliste:

68/17 Referatsaker.

 • Referat fra forrige styremøte, 27.09.2017.

 • Referat fra styremøte i Vassdragsforbundet 20.10.2017.

 • Referat styremøte FNF Oppland 31.10.2017.

 • Dalseter i Espedalen. Oppdatert kunnskapsgrunnlag for vipe og andre rødlistearter i forbindelse med utbyggingsplaner. Oversendt planleggingsfirma Norconsult.


69/17 Innkommen post.

 • Melding om godkjent reguleringsplan - Vinterhugu hytteområde, Gjøvik.

 • Melding om godkjent detaljregulering for Disetsvingen, Gjøvik.

 • Melding om godkjent planprogram - detaljregulering for Hovdetoppen, Gjøvik.

 • Høstprogram for NOF, Valdres lokallag.

 • Godkjent forvaltningsplan for Hundorp naturreservat, Sør-Fron


70/17 Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag - høring. Flere av forslagene i rapporten er svært kontroversielle, bl.a. med sterke inngrep i Fåvang naturreservat og Trettenstrykene fuglefredningsområde. Planene om senking/utgraving av «terskelen» i utosen av Losnavatnet er et direkte inngrep i selve kjerneområdet for overvintrende vannfugl i Trettenstrykene, samt en total endring av de naturgitte forhold som ligger til grunn for det særegne flommarksmiljøet i Fåvang naturreservat. Som et alternativ til «terskelsenkingen» foreslås en 1,5 km lang flomvannstunnel fra sørkant av Losnavatnet. Også dette for å senke vannstanden i Losnavatnet under flom. Alt dette er en meningsløs «forvaltning» - stikk i strid med verneformålene og klare brudd på landets forpliktelser i å ta vare på våre naturverdier og det biologiske mangfold. Vi har også påpekt uakseptable planer om forbygging i Lågendeltaet.


71/17 Tilsagn om kr. 30 000,- i tilskudd til vilttiltak for overvåking av storspovebestanden i Oppland. Bjørn Harald følger opp rapportering innen utgangen av 2017.


72/17 Sandsvalekoloni ved Stor-Hove i Lillehammer, hvor deler av kolonien ble gravd ut mens det fortsatt var unger i reirene. Rune følger opp ved å ta kontakt med NOF sentralt for å avklare evt. anmeldelse.


73/17 Nytt hubrobur - Helge Grønlien på Fåberg. Vi har støttet tiltaket med å betale materialkostnader på kr. 13 200,-.


74/17 Ny medlemsliste for fylkesavdelinger og lokallag i NOF - «Hypersys». Oppfordring fra NOF sentralt om arbeid med medlemslistene. Vi er kommet langt i å registrere e-post adresser til våre medlemmer, noe som både er kostnads- og arbeidsbesparende ved utsendelse av f.eks. årsmøteinnkalling. Rune sender ut lister til lokallagene og styrerepresentater for om mulig å innhente flere e-post adresser.


75/17 Kommuneplanens arealdel for 2018 - 2029, Nord-Fron kommune. Vi har reagert mot at et hekkeområde for hønsehauk er forslått omdisponert til «offentlig tjenesteyting».

Dette haukeparet hadde tidligere 4 alternative reir, men etter framføring av veg og industrietableringer er nå bare ett tilbake. I Nord-Fron kommune har vi kartlagt 8 hekkelokaliteter for hønsehauk, men etter 2010 har det kun blitt registrert hekking på denne ene lokaliteten. Vi har drevet med kartlegging av hønsehauk over lang tid og kjenner pr. i dag kun 64 intakte hekkelokaliteter i Oppland fylke. Bestandssituasjonen for denne arten er langt mer bekymringsfull enn det som har vært vanlig oppfatning til nå. Mye av dette skyldes artsforvekslinger med andre rovfugler. Med sitat fra plandokumentet har vi merket oss at «Kommunen har som overordna mål å sikre og ta vare på både store og små naturområder. Dette krever god arealdisponering og arealplanlegging, slik at man unngår at viktige naturområder blir nedbygd.» Med disse målsettinger forventer vi at kommunen følger opp sitt forvaltningsansvar og tar forannevnte arealomdisponering ut av planen.


76/17 Kommuneplanens samfunnsdel for Nordre Land 2018 - 2028. Høringsbrev v/FNF Oppland. Her påpekes bl.a. at framtidige utbygginger må skje ut fra et prinsipp om fortetting og at ytterligere nedbygging av natur- og friluftsområder må unngås. Videre å styrke kartlegging av biologisk mangfold og utarbeidelse av handlingsplaner for enkeltarter og deres leveområder i samsvar med naturmangfoldlovens målsetninger.


77/17 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018 - 2021, Sør-Aurdal kommune. Høringsbrev v/FNF Oppland. Legger bl.a. vekt på et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv og sikring av allmennhetens tilgang til utmarksarealer.


78/17 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse, Lillehammer kommune. Hovedrevisjon 2018 - 20121. Offentlig ettersyn. Uttalelse vil bli sendt v/FNF Oppland. Frist 05.01.2018.


79/17 Besøksstrategi for verneområdene i Langsua - begrenset høring. Uttalelse ikke sendt.


80/17 Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Hundbergslia, Øyer kommune. Utvidelse av eksisterende hyttefelt. Ingen merknader.


81/17 Regulering av Industrigata 60 og 62, Lillehammer kommune. Oppstartvarsel. Ingen merknader.


82/17 Forstyrrelse hekkende rovfugl i Skjønsbergaksla, Øyer kommune. Avtale om flyforbudssone (hanggliding) for deler av området i perioden 15.03. - 24.06. blir ikke overholdt. Korrespondanse mellom Helge Grønlien og Fylkesmannen om dette. Området er nå aktuelt for frivillig vern. Med dette vernet vil det kunne komme forbud mot flyveaktiviteter.


83/17 Gatelys langs strandpromenaden Strandtorget - Mosodden - Korgen, dvs. nær inntil Lågendeltaet naturreservat. Lillehammer Sportsfiskerforening har engasjert seg mot en slik lyssetting av strandsonen, og mener at dette også har negativ virkning på fuglelivet. Sportsfiskerforening har henvendt seg til Fylkesmannen om saken og nylig levert en skriftlig uttalelse til Lillehammer kommune. Engasjementet fra Sportsfiskerforeningen har vår støtte, men skulle vi hatt innflytelse på disse planene måtte vi nok fått kjennskap til dette tidlig i planfasen - og ikke etter byggestart.


84/17 Thoøya grunnvannsanlegg, Sel kommune. Varsel om oppstart. Ingen merknader.


85/17 Detaljregulering Store Slaggveg 9, Gjøvik kommune. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. Ingen merknader.


86/17 Tilskudd vilttiltak. Forslag på søknad for 2018. Vi søker om et prosjekt på bestandskartlegging av konglebit i Oppland. Storparten av hekkebestanden i Sør-Norge befinner seg i vårt fylke. Vi har dermed et stort forvaltningsansvar for denne sjeldne arten, som tidligere var rødlistet. Geir ordner søknad innen 15.01.2018.


87/17 Tilskudd til prosjektet "familieturer med veiledning". Geir/Bjørn Harald ordner søknad som tidligere innen 15.01.2018.


88/17 Planlegging av årsmøtet i 2018. For at lokallagene skal få avholdt sine årsmøter i forkant venter vi med årsmøtet til lørdag 03.03. Ragnar forhører seg med Svenkerud og Kråbøl i Hedmark vedr. filmprosjekt på vepsevåk.


89/17 Vinterens vannfugltelling. Det meste er på plass. Stor deltakelse fra det «faste» tellekorpset, pluss noen nye deltakere.


90/17 Økonomisk status fra kasserer. Rune la fram en foreløpig regnskapsoversikt. Vi har hatt et aktivt år og bidratt med støtte til flere gode prosjekter. Vi går mot et underskudd, uten at det ligger noen stor «fare» i det.


91/17 Etter at NOF sentralt på sitt årsmøte i mai vedtok en «delegatbasert» årsmøteordning må også vi gjøre endringer i våre vedtekter. Rune la fram følgene forslag (pkt. 3.2.8) som vil bli lagt fram for årsmøtet: «Styret velger selv sine to delegater til NOF sentralt sitt årsmøte. Fylkesavdelingen kan gi en delegat fullmakt til å avgi begge fylkesavdelingens stemmer. Samme person kan ikke være delegat for flere deler av organisasjonen på samme årsmøte.»

I tillegg velger vi å fremme forslag om å endre vedtektens pkt. 3.1.2. til: «Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars».....Dette for å sikre at lokallagene rekker å få avholdt sine årsmøter i forkant.


92/17 Under eventuelt ble det tatt opp mulighet for å få scannet gamle Hujon og rapporter som PDF-filer og få lagt disse ut på hjemmesiden. Dette er noe vi skal jobbe videre med. Ellers fikk Ragnar grønt lys for å oppgradere hjemmesida vår.


Jon
 

Kommende aktiviteter

Det er fortiden ingen planlagte aktiviteter

Vis kalender