Oppland ornitologene

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hjem Småstykker Ny E.-6 Vingrom - Ensby

Ny E.-6 Vingrom - Ensby


NORSK ORNITOLOGISK FORENING

AVDELING OPPLAND

FYLKETS FUGLEVERNFORENING

Postadresse: Postboks 87, 2601 LILLEHAMMER                       Innbetalinger: Bankkontonr.:78740660631S


Øyer 07.09.2017.Statens vegvesen, Region øst

postboks 1010,

2605 LillehammerNy E6 VINGROM - ENSBY


Vi viser til utarbeidet kommunedelplan for E 6 på strekningen Vingrom - Ensby med høringsfrist 15.09.


Hensikten med kommunedelplanen er å få fastlagt prinsippløsningen for ny firefelts E6, som skal legges til grunn for videre reguleringsplanlegging.


Kommunedelplanen omfatter en strekning på 18 km, som er delt inn i tre delstrekninger med hver sine alternative løsninger:

I. Vingrom-Øyresvika: Ett alternativ

II. Øyresvika-Storhove: Ni alternativer

III. Storhove-Ensby: Tre alternativer


Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland avga i 2014 en høringsuttalelse vedr. oppstart av kommunedelplanen. Siden den gang er det gjort store endringer i både trasevalg og forslag til løsninger. Vi hadde forventet at noen av disse endringene skulle føre til en mer skånsom vegframføring i forhold til Lågendeltaet naturreservat, og de nasjonalt store verneverdiene som knytter seg til dette området. I stedet konstaterer vi at flere av de nye alternativene vil påføre naturreservatet uakseptable store inngrep - ikke minst i forhold til fuglelivet.


Vi har tidligere - som en generell innvending - påpekt at dagens vegutbygginger i altfor stor grad legges i strandsoner. Bare i løpet av de seneste årene ser vi en rekke skremmende eksempler på dette, ikke minst langsmed Mjøsa og i Gudbrandsdalen fra Øyer og nordover til Fronsbygdene. Disse gruntvannsområdene er svært viktige i økosystemet og har en biologisk produksjon som overgår de fleste andre naturtyper. Ved å bygge ned disse arealene bidrar vi i høy grad til å svekke det biologiske mangfold. Dette kommer ikke minst til syne i dagens urovekkende raske endringer i fuglefaunaen. Ca. 2/3 av landets hekkefugler er i dag i mer eller mindre tilbakegang og hele 1/3 av artene står på den nasjonale rødlisten. Dette er arter som går mot utryddelse om vi ikke greier å stoppe de negative faktorene som i dag gjør seg gjeldene. Våtmarksfugl utgjør en relativt høy prosentandel av de truete artene, der drenering og utfylling av våtmark anses som en av de største trusselfaktorene. Derfor må denne utviklingen snus, og all vår kunnskap om dette må i langt større grad inn i de beslutninger som skal tas.


Når det gjelder Lågendeltaet spesielt er det påvist hele 224 fuglearter, hvorav 58 på den norske rødlista. Den nasjonale rødlista inneholder 82 fuglearter, dvs. at 70% av disse er registrert eller har tilhold i Lågendeltaet. Dette sier en god del om områdets nasjonale betydning, og de forpliktelser som ligger i vernet av dette området.


Vi hør følgende merknader til de ulike delstrekningene:


Vingrom - Øyresvika

Av grunner som nevnt foran vil vi sterk fraråde å bygge ned hele strandsonen mellom Vingrom til Øyresvika. Planen om en ny/utvidet strandsone med sammenhengende turveg på utsiden av E6 traseen er ikke å anse som noe "avbøtende tiltak" - snarere tvert om. Grove steinmasser, brådypt vatn og manglende kantvegetasjon vil sette den biologiske produksjon ut av spill. I tillegg vil forstyrrelsene i strandsonen bli langt større ved menneskelige ferdsel, med tilhørende løshundproblematikk. Det er en kjent sak at fugl i større grad tilpasser seg biltrafikk enn turgåere. I praksis får vi her ei strandsone på ca. 5 km hvor det ikke blir grunnlag for oppfostring av et eneste kull med vannfugl. Dette bør være et tankekors for en arealplanlegging som vi gjerne ønsker å benevne som "bærekraftig."


NOF, avd. Oppland beklager sterkt at det ikke er lagt fram noen alternativ vegtrase på denne strekningen, for å spare det som er igjen av eksisterende strandlinje.


Øyresvika - Storhove

Det er her lagt fram 9 alternativer. Vi skiller mellom 5 alternativer på østsiden og 4 alternativer på vestsiden av deltaet.


Av østsidealternativene er det 3 alternativer som absolutt ikke må velges. Dette gjelder II-A-1 som følger dagens vegtrase mellom Øyresvika og Vingnes. En utvidelse av denne veglinjen vil føre til svært store ødeleggelser i strandlinjen, dvs. i kantsonen og ut i naturreservatet. Av alle de forslåtte alternativene er likevel II-A-2-B og II-A-2-D de verst tenkelige. Disse to alternativene har en linjeføring som på vestsida kommer helt i sørkant av de meget viktige mudderbankene i Leirvika, dvs. kjerneområdene for rastende vannfugl i trekktida vår og høst. En framføring av E-6 i dette området vil påføre verneverdiene ubotelig skade.

Blant østsidealternativene mener vi at II-A-2-C er den mest akseptable. Denne innebærer lang tunnel med start sør for Øyresvika og en kryssing av deltaet parallelt med dagens bru. Alternativ II-A-2-A har mye av den samme linjeføringen, men innebærer kortere tunnel og dermed større ødeleggelser av strandsonen i Øyresvika.


Når det gjelder østsidealternativet knytter det seg stor usikkerhet til hvorvidt strandsonen mellom Strandtorget og Korgen vil bli berørt. Vi er kjent med at eksisterende tunnel på Mosodden skal erstattes med en ny, og at eksisterende E6 planlegges utvidet innover (mot øst). Likevel har vi ikke sett noen garantier for at strandsonen vest for dagens E-6 skal gå fri for inngrep. Vi tenker her spesielt på anleggsfasen og faren for midlertidig omlegging av E-6, anleggsveger m.m. Dette vil i så fall kunne berøre ei ca. 1 km lang strandsone. For å ha et best mulig beslutningsgrunnlag burde dette vært avklart i kommunedelplanen, og ikke komme i etterkant i form av ei reguleringsplan. Denne usikkerheten kompliserer vårt valg av trase. Vi mener at kommunedelplanen må ta inn bestemmelser om at vestsiden av dagens E6 på denne strekningen skal holdes fri for inngrep. Av erfaring tar vi avstand fra garantier om oppynting i etterkant av eventuelle inngrep, da disse arbeidene i liten grad fører naturen tilbake til sitt opprinnelige.


Når det gjelder vestsidealternativene er det bare ett alternativ for kryssing av Lågen. Ei 35 - 40 m høy bru er her planlagt over nordspissen på Veslevollen/Våløya. Vi ser det som svært uheldig med ei ruvende bru tvers gjennom de sentrale delene av deltaet. Dette vil i så fall bli den 5. brua gjennom reservatet innenfor en strekning på ca. 8 km, og dermed en oppsplitting av deltaet som er svært beklagelig. Hvis det først skal legges fram en løsning om ny bru knyttet til vestalternativet er nok likevel denne plasseringen den minst skadelig fra et ornitologisk synspunkt. Deltaet er her på sitt smaleste, samtidig som storparten av Veslevollen/Våløye er oppdyrket. I tillegg er området nokså sterkt berørt av to store overføringsledninger over Lågen - med kollisjonsfare for vannfugl. Rett nord for den foreslåtte traseen ligger den skogkledde Storvollen, som er ei av de mest verdifulle øyene i Lågendeltaet. Det er viktig at vegtraseen ikke justeres mot nord, slik at denne øya blir berørt.


Av de 4 framlagte alternativene anser vi II-C-2-B (med lang tunnel som starter sør for Øyresvika) som den mest aktuelle. Både alternativ II-C-2-C og II-C-2D innebærer utfylling av ei fin mudderholdig vik i nordkant av bebyggelsen på Vingnes, hvor det spesielt i trekktida oppholder seg en god del våtmarksfugl.


Konklusjon:

Under forutsetning av at østsidealternativ II-A-2-C ikke innebærer inngrep i strandsonen på strekningen Strandtorget - Korgen (dvs. vest for dagens E6) vil vi anbefale at dette alternativet velges. Hvis en slik garanti ikke kan gis vil vi anbefale vestsidealternaiv II-C-2-B. Valg av sistnevnte alternativ vil styrkes om de to kraftledningene over Lågen samtidig kan legges i kabel.


Storhove - Ensby

Av hensyn til fuglelivet har vi ingen spesielle innvendinger til planlagt veglinje mellom Storhove og Ensby, men vil anbefale at lang tunnel (alternativ III-B) velges.For Norsk Ornitologisk Forening, avd. OpplandJon Opheim 

Kommende aktiviteter


Vis kalender