Oppland ornitologene

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hjem Småstykker Siste nytt perioden 01.06. - 20.10.2017.

Siste nytt perioden 01.06. - 20.10.2017.

SISTE NYTT


Perioden 01.06. - 20.10.2017.


Jon Opheim
Denne gangen omfatter rapporten både sommer- og høstobservasjoner, og da er det mye som skal med. Perioden har bydd på mye spennende - ikke minst på rovfuglfronten. Store smågnagerforekomster i fjellområdene bidro til gode hekkeresultater for disse næringsspesialistene, men ikke bare det. Den gode tilgangen på mat lokket også til seg sjeldne arter. Her siktes spesielt til den invasjonspregede forekomsten av steppehauk. Med observasjoner av både hann og hunnfugl i samme terrenget skal en ikke se helt bort fra hekking dette året.


Det har heller ikke manglet på andre sjeldenheter. Her nevnes først og fremst ei lappugle i Søndre Land i juni, en båndkorsnebb i Øyer tidlig i august, en isfugl i Lågendeltaet på Lillehammer i slutten av september og samtidig en gulbrynsanger i Brandbukampen på Gran.


Knoppsvane

Hekkefunn/observasjoner med unger:

Lom: Åsjo naturreservat: Årets hekkebestand telte 6 par. Den 08.06. og 14,06. ble 10 ad. sett sammen med hhv. 26 og 20 unger. Senere dro flere av parene ut av området og i midten av juli måned var det igjen bare 3 par med unger og den 21.08. oppholdt det seg kun 2 par og 2 unger i området, Sør-Fron: 1 par fikk fram 6 unger på Harpefossdammen. Disse ble observert hele høsten til ut i oktober. I Rykhussumpene ble 1 par med 3 unger sett 20.06. En observasjon av 1 par med 2 unger ved Hovevollan 08.10. kan ha vært samme par, Lillehammer: 1 par med 1 juv. Hunderfossdammen 14.09., Vestre Toten: 1 par med 6 unger Sisselbergbukta på Einafjorden 14.06. og 06.07. Paret ble senest sett med 5 unger 03.09., Gran: 2 par, hvorav 1 rugende ind., på Jarenvannet 03.06. Paret fikk fram 2 unger som ble observert i nordenden av av vannet 26.08. Senere 1 par med 1 juv. 10.10. Videre 1 hekkende par (rugende ind.) Elgtjern 04.06. og 05.06., 1 par med 1 unge i Røykenvika 20.07. og 21.07. og 1 par med 1 unge Grunningen 21.07. og 30.07., Lunner: 1 par med 5 unger Vassjøtjern 18.06. Dette paret hadde med seg bare 1 unge 13.07. Ellers er det rapportert om 2 unger på Kalvsjøtjern 27.07. og 1 par med 3 årsunger samme sted 17.08., 08.09. og 04.10., Jevnaker: 1 par med 3 juv. Bergertjern 04.10. og 1 par med 5 store unger samme sted 19.10., Søndre/Nordre Land: 1 par med 2 unger Dokkadeltaet i perioden 21.07. - 21.08. Herfra ble det senere rapportert om 3 ad. og 1 juv. 19.09. og 22.09., 2 ad. og 1 juv. 25.09. og 4 ad. og 1 unge 01.10.


Sangsvane

Hekkefunn/observasjoner på egnet hekkelokalitet:

Dovre: 1 par Grisungtjern 13.06., Sel: 1 par Meringsdalsvatnet 13.06., Nord-Fron: 1 par Gålåvatnet ved Nysætermyra 03.06. og 05.06., men mislykket hekking, Ringebu: 1 par med 3 unger Imssjøen 29.09., Øyer: 1 par Bjørtjønnet ved Svartsetra 03.06., Lillehammer: 1 par Koltjern 05.06. og 1 par med 3 unger Abbor-Akksjøen 27.07., Gausdal: 1 par på tjern ved Langåsen i Hynna naturreservat 10.07., Gjøvik: 1 hekkende par (rugende ind.) Gåstjern 08.06., hvor paret ble sett med 3 unger 06.07., 1 par Veslevatnet 08.06., 1 par Søndre Onsrudvatnet 08.06. og 1 par Melbytjern 03.08., Østre Toten: 1 par Garsjøen 10.06. og 13.06., Gran: 1 hekkende par (rugende ind.) Tommelsjøen 05.06. Her ble paret sett med 2 unger 08.07., Søndre Land: 1 par Skjeggom på Trevatn 02.06., Nord-Aurdal: 1 par Valtjern ved Valtjernstølan 05.06., 1 par Gaukelitjern 28.06. og 1 par med 6 unger Foldatjern 01.07., Øystre Slidre: 1 hekkende par (rugende ind.) Lykkja 03.06. og 1 par Trøllåstjernet 03.06., Vang: 1 hekkende par Slurpane 03.06.


Sædgås

Vestre Toten: 1 ind. (underarten fabalis) observert på ulike steder (Nesvika, Vik, Bjørnerud og Mastholmen) på Einafjorden i perioden 25.09. - 08.10. Ellers 1 ind. av underarten rossicus ved Vik på Einafjorden 01.10.


Kortnebbgås

Sommerobservasjoner:

Ringebu: 16 rastende ind. Lågen ved Elstadkleiva 23.08., Lillehammer: 2 ind. Lågendeltaet 06.06., Nordre Land: 2 ind. Øyomsbrua 14.06., Sør-Aurdal: 1 ind. Begna ved Bagn 27.07.

Høsttrekket:

Årets høsttrekk ble det svakeste på svært mange år. Ca. 2390 trekkende ind. ble registrert i perioden 19.09. - 10.10. Størst trekkaktivitet ble observert 09.10. med tils. ca. 815 trekkende fugler. I tillegg til disse tallene kommer noen småflokker med rastende ind., hovedsakelig ved Einafjorden på Vestre Toten. Her ble mellom 6 - 40 ind. sett i perioden 23.09. - 20.10. Utover dette er det rapportert om 1 ind. i Hundorp naturreservat i Sør-Fron 19.09. og 4 rastende ind. i utosen av Randsfjorden på Jevnaker 04.10.


Tundragås

Vestre Toten: 1 ad. ind. av underarten flavirostris hadde tilhold ved Vik på Einafjorden i dagene 23.09. - 26.09. Videre ble 1 - 2 ind. av underarten albifrons observert i området Vik/Tune/Bjørnerud følgende dager: 1 ind. 26.09., 2 ind. 28.09., 1 ind. 29.09., 2 ind. 01.10., 1 ind. 04.10., 2 ind. 05.10. og 1 ind. 06.10. og 16.10. - 18.10.


Grågås

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 17.08. og 8 ind. samme sted 26.08., 28.08., 05.09. og 11.09., Nord-Fron: 1 ind. Murulonin naturreservat 16.06., Sør-Fron: 33 trekkende ind. over Brennhaugen 17.08., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 11.06., Vestre Toten: Fast tilhold ved Einafjorden fra 24.09. og ut perioden. Fram til 10.10. varierte antallet mellom 60 - 282 ind. med et snitt pr. observasjonsdag på 193 ind. Etter 10.10. varierte antallet mellom 300 - 580 ind. med et snitt pr. observasjonsdag på 449 ind. I tillegg ble det registrert en trekkende flokk på 75 ind. over Sisselbergbukta 12.10., Østre Toten: Hhv. 1, 1 og 2 ind. Mjøsa på Kapp 14.08., 19.09. og 14.10. og 11 ind. i Totenvika 20.08., Gran: Hhv. 4 og 5 ind. Eidsand i Randsfjorden 01.06. og 03.06., Jevnaker: 15 ind. i sørenden av Randsfjorden 04.10., Sør-Aurdal: 20 trekkende ind. Søbekkdalen 10.10.


Kanadagås

Hekkefunn/observasjoner av årsunger:

Sør-Fron: 1 unge Harpefossdammen 02.07., Lillehammer: 1 par med 5 unger Avskåkån 18.07., Vestre Toten: 6 unger i Sisselbergbukta på Einafjorden 06.07., Gran: 1 hekkende par (rugende ind.) på Kongeøya/Sandøya ved Eidsand 01.06., Søndre/Nordre Land: 1 unge Dokkadeltaet 05.07. og 21.07., Nord-Aurdal: 10 ad. og 4 juv. Gudi 30.06.

Øvrige observasjoner:

Skjåk: 17 ind. Risheimøyi 12.06., Nord-Fron: 2 ind. Murulonin naturreservat 16.06. og 17.06., Sør-Fron: Hhv. 6, 6, 1, 1 og 2 ind. Harpefossdammen 03.06., 18.06., 16.08., 26.08. og 30.09., hhv. 2, 7 og 19 ind. vest for Hundorp bru (Hovevollan) 01.09., 04.09. og 19.09., hhv. 10, 18, 6 og 7 ind. Hundorp natur-reservat 16.09., 02.10., 08.10. og 17.10. og hhv. 14 og 40 ind. Fryasletta 16.09. og 08.10., Ringebu: 1 - 30 ind. i Fåvang naturreservat følgende dager: 7 ind. 25.07., 30 ind. 07.08., 20 ind. 15.08., 5 ind. 16.08. og 1 ind. 16.09. Ellers 1 ind. ved Elstad camping 04.08., Øyer: Hhv. 16 og 17 ind. Gillebofjorden 16.08. og 23.08., Lillehammer: Hhv. 1 ind. og 1 par Landetjern på Nordseter 01.06. og 12.06. Observert jevnlig i Lågendeltaet mellom 01.06 - 12.09. med makstall i juni, juli, august og september på hhv. 6, 6, 15 og 38 ind. Opptil 48 ind. på Hunderfossdammen, hvor følgende er notert: 28 ind. 20.06., 41 ind. 22.06., 30 ind. 26.06., 27 ind. 29.06., 24 ind. 11.07., 11 ind. 01.08., 9 ind. 23.08. og 48 ind. 14.09., Vestre Toten: Rapportert jevnlig på Einafjorden fra midten av august med opptil 150 og 100 ind. 26.09. og 04.10., Østre Toten: 6 ind. Myrsjøen på Totenåsen 06.06. og 5 ind. Totenvika 13.09., Gran: 14 ind. Gjærvika i Rands-fjorden 21.07., hhv. 7, 42, 40, 47 og 40 ind. Jarenvannet 21.07., 19.09., 08.10., 10.10. og 12.10. og 13 ind. Skirstadtjern 01.10., Lunner: Hhv. 5 og 2 ind. Hare-stuvannet 04.10. og 13.10., Jevnaker: 9 ind. sørenden av Randsfjorden 01.09., Søndre/Nordre Land: Fast tilhold i Dokkadeltaet med maks antall i juni, juli, august, september og oktober på hhv. 26, 34, 46, 10 og 12 ind., Nord-Aurdal: 5 ind. Fløafjorden 08.08., Vestre Slidre: 40 ind. Katten i Strondafjorden 30.06.


Hvitkinngås

Lillehammer: 12 ind. Mjøsa ved Trangerud 22.08. og hhv. 10 og 1 ind. Lågendeltaet 24.08. og 27.08., Østre Toten: Opptil 100 ind. Kapp brygge på høsten, hvor dette er registrert: 73 ind. 22.08., 10 ind. 25.08., 75 ind. 03.09., 100 ind. 10.09., 14.09. og 19.09. og 63 ind. 20.09. og 21.09., Gran: Hhv. 2, 3 og 4 ind. Randsfjorden ved Eidsand 01.06, 03.06. og 11.06., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 15.06., 21.07. og 08.08.


Ringgås

Østre Toten: 1 ind. av underarten bernicla Hekshusstranda på Kapp 16.10. og 19.10.


Stripegås

Vestre Toten: 1 ind. med fast tilhold Nesvika på Einafjorden 11.10. - 19.10.


Gravand

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 17.08. og 21.08.


Snadderand

Vestre Toten: 1 hunnfarget ind. med fast tilhold i Sisselbergbukta på Einafjorden i perioden 11.10. - 20.10.


Stjertand

Lom: Hhv. 2 og 5 hunnfargede ind. Åsjo 06.08. og 18.10., Sel: 1 ind. Skott-vatnet naturreservat 04.10., Sør-Fron: 1 hunnfarget ind. Olstadtjern i Hundorp naturreservat 23.09., Gjøvik: 5 hunnfargede ind. Sveastranda 14.10., Vestre Toten: Opptil 5 ind. på Einafjorden i perioden 20.09. - 19.10., hvor følgende antall er rapportert (fra tre ulike steder): 2 ind. 20.09., 24.09. og 25.09., 5 ind. 26.09., 3 ind. 28.09., 1 ind. 01.10., 2 ind. 02.10., 1 ind. 04.10., 07.10., - 09.10., 3 ind. 10.10., 2 ind. 11.10., 3 ind. 12.10. - 15.10., 2 ind. 16.10. og 1 ind. 17.10. - 19.10., Østre Toten: 1 hunnfarget ind. Totenvika 17.08. og 04.09., 1 hunnfarget ind. ved Kapp brygge 09.09. og 7 ind. Garsjøen på Totenåsen 02.10., Søndre Land/Nordre Land: Hhv. 10 og 1 ind. Dokkadeltaet 01.10. og 07.10., Nord-Aurdal: Hhv. 6 og 7 ind. Ølsjøen 10.09. og 13.09.


Knekkand

Gausdal: 1 hann Tossentjern i Hynna naturreservat (1016 moh) 02.06.


Skjeand

Lillehammer: 1 par Lågendeltaet 08.06., Vestre Toten: 1 hunnfarget ind. med fast tilhold i Sisselbergbukta på Einafjorden i perioden 07.10. - 19.10.


Taffeland

Vestre Toten: 1 ad. hunn observert ved Steinodden/Jutulrud på Einafjorden 26.09., 28.09., 29.09. og 01.10.


Bergand

Lesja: 1 par Valåvatnet 18.06., Dovre: 1 hunn Haukskardmyrin 24.07. og 1 ind. Foksturmyra 26.07., Sel: 2 ind. Skottvatnet naturreservat 08.09., Sør-Fron: 2 ind. Harpefossdammen 30.09. og 02.10., Lillehammer: 4 ind. Stortjern og Vesletjern på Jørstadhøgda 15.09. og 2 ind. Svarttjern på Jørstadhøgda 15.09., Vestre Toten: 3 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 17.10., Nord-Aurdal: 2 ind. Binnhovd 04.06., 1 hunn med 8 unger Knattetjern 06.08. og 1 hunn med 6 unger Langelimyrene 08.08., Øystre Slidre: Følgende er observert på Fisketjerna på Valdresflye: 1 par 13.06. og 14.06., 1 hann 24.06., 1 par 01.07., 1 hunn 09.07., 3 hunnfugler 10.08., 3 ad. og 1 hunn med 5 unger 24.08. og 2 ind. 27.08. og 15.09., Vang: 2 ind. ved Grønlistølen 05.06. og 5 ind. Kyrkjeskarstjernet 18.06.

Havelle

Dovre: 8 ind. (4 par) Hjerkinndammen 05.06., 1 par Tjørnhøtjern 13.06., 1 par tjern ved Snøheim 17.06. og 1 hunn med 7 unger Kroktjern 03.08., Lom: 1 hunn Tesse ved Byrtnes 15.06. og 3 ad. og 1 pull, samt 1 død pull i fiskegarn på Leirungsvatnet, 10.08., Lillehammer: 1 hunn med fast tilhold i Lågendeltaet i dagene 03.06. - 11.06. På høsten ble 4 ind. observert 17.10. og deretter 2 ind. 18.10. - 20.10. Ellers 1 hunnfarget ind. Mjøsa ved Vingrom 18.10., Øystre Slidre: 1 ind. Sandvatnet naturreservat 12.06. og 13.06. og følgende observasjoner på Fisketjerna på Valdresflye: 2 par 14.06., 1 hann 21.06., 4 ind. 24.06., 1 ind. 27.06., 09.07. og 14.07., 1 hann 01.08., 3 ind. 10.08., 9 ind. 11.08., 7 ind. 24.08., 4 ind. 27.08., 2 ind. 13.09. og 1 ind. 15.09., Vang: 2 ind. Kyrkjeskarstjernet 18.06.


Svartand

Lesja: 1 par elveslette langs Grøna 14.06. og 2 par Sandvatnet i Grisungdalen 14.06., Dovre: Hhv. 9, 6, 5 og 3 ind. Hjerkinndammen 05.06., 11.06., 15.06. og 18.10., Skjåk: 1 ind. Breidalen 06.07., Vågå: 1 par Nedre Heimdalsvatn 05.06., Sel: 1 hann Meringsdalsvatnet 22.06., Ringebu: 1 par Åsdalstjønna naturreservat 03.06. og 1 hann samme sted 09.06. Videre 1 hunn med 7 unger Slåsetertjønnet 01.08., Øyer: 8 ind. Lyngsjøen 19.06. og 3 ind. Nedre Åstvatnet 25.08., Lillehammer: Notert følgende dager i Lågendeltaet: 47 ind. (8 hanner og 39 hunner) 04.06., 1 hann 12.06., 1 ind. 16.10., 9 ind. 17.10. og 2 ind. 18.10. - 20.10. Videre 34 ind. (8 hanner og 26 hunner) Reinsvatnet 05.06. og 1 par Mellsjøen 12.06., Østre Toten: Hhv. 3, 46, 4 og 9 ind. Mjøsa ved Kapp 06.10., 13.10., 15.10. og 20.10. og 1 ind. Totenvika 20.10., Søndre/Nordre Land: 1 hunn i Dokkadeltaet 15.06. og 2 hunnfargede ind. 28.09. - 01.10., Nord-Aurdal: 7 ind. Ølsjøen 14.05., 1 hunn Storrtjern ved Valtjernstølen 25.06., 1 ad. og 1 årsunge Rundtjern ved Valtjernstølan 08.08. og 2 ad. og 3 unger Gaukelitjednet 13.08., Øystre Slidre: 1 hann Langetjernet 03.06. og 6 ind. på Vinstravatnet ved Haugseter fjellstue 26.06., Vang: 1 par Kyrkjeskarstjernet 18.06.


Sjøorre

Lesja: 1 par Lomtjønna 06.06. og 1 hunn Sandvatnet i Grisungdalen 14.06., Dovre: 1 par småvatn ved Tjørnhøi 13.06. og 1 par Tjørnhøtjørn 13.06., Vågå: 4 hunner og 9 unger Jettjøynne 20.07. og 2 ind. Lalmsvatnet 09.09., Nord-Fron: 3 ind. Strålvatnet i Murudalen 15.06. og 3 ad. med 17 unger Afstjønna 26.07., Sør-Fron: Hhv. 9 og 2 ind. Gålåvatnet 03.06. og 24.06., 1 ind. Harpefoss-dammen 20.06. og 2 hunner med hhv. 5 og 7 unger Øvre Kantlitjønne 21.07., Ringebu: 2 ind. Gullhaugtjernet 26.07., Øyer: 2 ind. Nedre Moksjøen 13.07., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 16.10., Gran: 1 ind. Røykenvika 29.09., Etnedal: 1 hunn med 6 unger Langtjedn naturreservat 29.07., Nord-Aurdal: 2 ind. Tisleidalen 09.06., 1 ind. Ølsjøen 10.06. og 1 ind. Gaukelitjern 08.09., Vang: 1 hann Helin 11.07. og 3 hunnfargede ind. samme sted 14.07.


Lappfiskand

Ringebu: 1 hann sammen med kvinender på Lågen ved Elstad 22.06., Lillehammer: 1 hunn Lågendeltaet 13.06.


Vaktel

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 09.06., Gausdal: 1 ind. Kråbølsvollan 18.06., Østre Toten: 1 ind. Søndre Båkinnstranda 18.06., 1 ind. Hammerstad 22.06. og 24.06. og 1 ind. Øvre Gaarder 23.06., Gran: 1 ind. Morstadbekken 03.06., 1 ind. Espen 12.06., 1 ind. Stensrud i Vestre Gran 22.06. og 1 ind. Kolkinn 20.07.


Smålom

Øyer: 1 ind. Losnavatnet ved Mageli camping 20.06., Lillehammer: 1 - 6 ind. sett jevnlig i Lågendeltaet til sist i august. Følgende er rapportert: 1 ind. 01.06., 2 ind. 04.06., 06.06. og 07.06., 4 ind. 08.06., 3 ind. 09.06., 1 ind. 11.06., 13.06. og 19.06., 2 ind. 10.07., 1 ind. 11.07. og 26.07., 3 ind. (2 ad. og 1 juv.) 03.08., 6 ind., hvorav 1 juv., 04.08., 4 ind., hvorav 1 juv., 05.08., 5 ind., hvorav 4 juv., 07.08., 5 ind. 10.08., 1 ind. 12.08., 15.08., 19.08. og 21.08., 2 ind. 24.08. og 1 ind. 29.08. Videre 1 overflyvende ind. Mesnaelva ovenfor Øvstdalsfossen 02.06., hhv. 4, 1 og 1 ind. Mjøsa ved Borudodden 09.06., 10.08. og 12.08., 2 ind. Avskåkån 18.07. og 12.08., 1 par på tjern i Gropmarka 27.07. og 1 par Abbor-Akksjøen 27.07., Gausdal: 2 ind. Nisjuvatnet 08.08., Gjøvik: 1 ind. Ringsjøen 08.06. og 2 ind. Skonnolstjern i Snertingdal 30.07., Vestre Toten: 1 - 4 ind. rapportert tilsammen 26 dager på Einafjorden i tidsrommet 02.06. - 04.10., Østre Toten: 1 par Skjeppsjøen 14.06. og 1 ind. Totenvika 26.07., Søndre Land/Nordre Land: 2 ind. Dokkadeltaet 22.08., Nord-Aurdal: 1 par med 1 unge Langlimyrene 08.08., Vestre Slidre: 2 ind. Midtre Syndin 30.07. og 31.07., Vang: 3 ind. Stavtjerni 14.06. og 2 ind. ved Eidsbugarden 12.08.


Dvergdykker

Sør-Fron: 1 ind. Harpefossdammen 09.09., Vestre Toten: 1 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 07.10. og 15.10., Gran: 1 ind. (1 K) Skirstadtjern 10.08. og 1 ind. Bredtjernet på Tingelstad 01.10., Lunner: 1 ind. Kalvsjøtjern 30.08., Jevnaker: 1 ind. Bergertjern 04.10.


Toppdykker

Vestre Toten: 1 ind. Blilisanden på Einafjorden 02.09., Gran: Følgende rapportert fra Skirstadtjernet: 1 hekkende par (rugende ind.), samt 3 ad. ind., 02.06., 1 ind. 03.06., 8 ind. (hekking registrert) 11.06., 1 ad. 09.07., 6 ad. og 3 store unger 21.07., 8 ad. og 4 unger 23.07., 9 ad. og 6 unger 27.07., 4 ind. 02.09., 5 ad. ind. 19.09., 3 ind. 27.09. og 01.10. og 2 ind. 09.10. Videre 5 ad. Storetjern på Tingelstad 02.06., hhv. 3, 4, 2, 4, 8 og 9 ind. Jarenvannet 03.06., 11.06., 12.06., 21.07., 09.10. og 13.10., 2 ind. Grunningen 03.06., hvor 1 par med 1 unge ble observert 21.07. og 1 ad. med 3 unger 30.07., 1 par og 1 varslende ind. Rokotjernet 15.06. Her ble det senere sett 1 ind. 29.06., 4 ad. 30.08. og 3 par 01.09. På Øyskogtjern ble 1 ad. sett sammen med 1 unge 04.07. og senere 1 ad. med 4 unger 30.08., 1 ind. Randsfjorden ved Aschimlandet 21.07. og 04.10., 2 ad. Elgtjern 21.07., 3 ind. Bredtjern på Tingelstad 01.10. og hhv. 2 og 3 ind. Røykenvika 08.10. og 13.10., Lunner: Hhv. 4, 2 og 2 ind. Vassjøtjern 01.06., 18.06. og 13.07. På Kalvsjøtjern ble dette registrert: 4 ad. med hver sin unge, samt 12 ad. ind., 21.07., 14 ad. og 11 unger 27.07., 20 ind. 17.08., 22 ind. 08.09. og 25.09., 5 ind. 04.10. og 6 ind. 06.10., Jevnaker: Hhv. 1, 2 og 1 ind. sørenden av Randsfjorden 22.08., 04.10. og 06.10., 2 ind. Storetjern 25.09. og 2 ind. Randsfjorden ved Nordbytangen 04.10., Søndre Land: 1 ind. Fluberg fuglefredningsområde 22.09., Søndre/Nordre Land: Fast tilhold i Dokkadeltaet i hele perioden, men med dårlig hekkeresultat. Følgende er rapportert: 15 ind. 15.06., 9 ind. 20.06., 1 ind. 05.07., 4 ind. 15.07., 3 ind. 19.07., 1 par med 1 unge, samt 4 ad. ind., 21.07., 5 ad. og 2 unger 26.07., 3 ind. 29.07., 6 ind. 01.08., 7 ad. og 4 unger 08.08., 16 ind. 16.08., 2 ad. og 1 par med 1 juv. 18.08., 16 ind. 21.08., 9 ind. 08.09., 3 ind. 13.09., 5 ind. 19.09., 12 ind. 22.09., 3 ind. 25.09., 5 ind. 26.09., 7 ind. 28.09., 9 ind. 29.09., 3 ind. 01.10., 6 ind. 07.10. og 2 ind. 09.10.


Horndykker

Dovre: 2 ind. Kringluttjern på Fokstumyra 23.06. og senere 1 ind. 28.07., 13.09. og 15.09., Lom: I Åsjo naturreservat ble 1 hekkende par (rugende ind.) registrert 05.06. og 2 hekkende par (rugende ind.) 08.06. Senere ble det bare registrert 1 par 14.06., 28.06., 10.07. og 06.08. og 1 ind. 13.08., noe som tyder på at hekkingene var mislykket. Ellers 1 ind. utosen av Tessevatnet 15.06., Sel: Hhv. 10, 8 og 1 ind. Meringsdalsvatnet 13.06., 22.06. og 29.09., Sør-Fron: 1 par med vellykket hekking på Harpefossdammen, der dette er notert: 1 rugende ind. 03.06., 1 ind. 18.06., 24.06. og 14.07., 2 ad. 18.07., 1 par med 2 unger 22.07., 1 ad. og 1 unge 05.08., 1 ind. 26.08., 2 ind. 10.09. og 1 ind. 23.09. Videre 1 par Åbbortjønna ved Gålå 05.06. og 1 par med 2 unger og 1 ad. med 3 unger samme sted 18.07., 1 ind. Flåtjønna 24.06., hvor 1 ad. med 1 unge ble observert 18.07. og 1 unge 12.08., 1 par med 3 unger Høgtjønna 06.07. og hhv. 2, 1 og 2 ind. (alle 1 K) Olstadtjønn i Hundorp naturreservat 30.08., 01.09. og 02.09. Ringebu: 1 ind. Botnlaustjernet på Gullhaugen 13.07., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 01.06. og på høsten 1 - 4 ind. følgende dager: 1 ind. 20.08., 3 ind. 27.08., 2 ind. 29.08. og 30.08., 3 ind. 01.09., 4 ind. 03.09., 3 ind. 04.09., 1 ind. 06.09., 3 ind. 07.09., 2 ind. 08.09., 4 ind. 09.09. og 1 ind. 12.09., 2 ind. 13.09. og 1 ind. 23.09. og 26.09. Ellers 1 par med 3 unger Igletjern 11.07. og 1 ad. ind. Abbor-Akksjøen 27.07., Gausdal: 1 par med hekkeadferd Moatjønnet i Hynna naturreservat 02.06. og 1 ind. Kittilbutjernet 28.06., Gjøvik: 1 ind. Vangen på Ringsjøen 08.06., 5 hekkende par Skonnolstjernet i Snertingdal, hvor dette er rapportert: 5 ind. 08.06., 4 ind. 17.06., 2 par med hhv. 1 og 3 unger 01.07., 6 ad. og 8 - 9 unger fordelt på 3 - 4 kull 03.07., 8 - 10 ad. med 12 unger (kull på 1, 1, 2, 4 og 4 unger) 04.07., 15 ind. 30.07., 10 ad. og 8 - 10 unger 03.08., 9 ad. og 6 ungfugler 08.08., 4 ind. 18.09. og 5 ind. 22.09. Videre 1 ind. Flatsjøen i Snertingdal 01.07., 1 par Røstadvatnet i Snertingdal 03.07., 2 ind. Melbytjern 04.07., 1 par Haralddammen i Biri 04.07. og 03.08. med tiggelyder fra unger på sistnevnte dato, 1 par med 4 unger, samt 1 ad. på Lauga i Snertingdal 04.07. Samme sted 4 unger 03.08. Vestre Toten: 1 ind. med fast tilhold Blilisanden/ Jutulrud på Einafjorden 23.09. - 01.10., Østre Toten: 1 ind. Mjøsa ved Kapp 15.09., Gran: 1 par Tommelsjøen 05.06., hvor paret ble sett med 1 unge 08.07., 2 par Jorstadtjern 08.06. og senere 1 ind. 15.06. og 22.08., 1 ad. Skirstadtjern 21.07., 27.07. og 07.09., samt 1 ind. (1 K) 18.09. Videre 1 ind. Randsfjorden ved Askjumlandet 04.10. og 13.10., Lunner: 1 ad. med 1 unge Kalvsjøtjern 21.07. og 1 ad. med 2 unger samme sted 27.07., Søndre Land: 2 ind. Skjeggom på Trevatn 01.06. og 1 ind. Rostadvika sør for Dokkadeltaet 28.09., Nordre Land: Hhv. 4 og 5 ind. Granset 25.06. og 26.06. og 1 par med 4 unger på gårdsdam ved Vålhovd 15.07. Her ble 2 ind. senest sett 10.08., Søndre Land/Nordre Land: 1 - 13 ind. rapportert følgende dager i Dokkadeltaet: 2 ind. 21.07., 5 ind. 26.07., 4 ind. 01.08., 9 ind., hvorav 2 juv., 08.08, 2 ind. 16.08., 3 ind. 21.08., 4 ind. 22.08., 2 ind. 06.09., 5 ind. 08.09., 2 ind. 13.09., 13 ind. 19.09., 1 ind. 21.09., 8 ind. 22.09., 9 ind. 26.09., 8 ind. 28.09. og 29.09., 6 ind. 01.10., 2 ind. 07.10. og 2 ind. 09.10., Etnedal: 4 ad. og 3 unger Langtjedn naturreservat 29.07., Nord-Aurdal: 1 ind. Rundtjern ved Valtjernstølan 25.06. og 28.06., 1 årsunge Valtjern 06.08. og 1 ind. samme sted 06.09., 1 ind. Knattetjern ved Valtjernstølan 18.08., hhv. 1, 2, 2, 3, 1 og 1 ind. Ølsjøen 04.09., 08.09., 10.09., 13.09., 16.09. og 24.09., Vestre Slidre: 1 ind. Søre Syndin 15.09. og 1 ind. Geitøyne 06.10., Øystre Slidre: 1 ind. Sanddalen langs Jotunheimvegen 13.09.


Storskarv

Lesja: Hhv. 1, 4 og 1 ind. Lesjaleira 17.08., 28.08. og 19.09., Dovre: 1 ind. over Hjerleid 07.08., Lom: 2 ind. Ottaelva ved Viki 07.08., Vågå: 1 ind. Ottaelva ved Sørem 09.09., 3 ind. utosen av Vågåvatnet 09.09., Sel: 1 ind. Skottvatnet 10.08. og 24.09. og 3 ind. Selsvatnet 09.09., Nord-Fron: 2 ind. Hersjøen 25.07., 2 ind. Slangen 19.08. og 32 ind. Kvam - Storsanden 21.09., Sør-Fron: Observert regelmessig på Harpefossdammen fra begynnelsen av juli med store antall på senhøsten. Følgende er notert: 1 ind. 02.07. og 22.07., 2 ind. 26.07., 1 ind. 05.08., 7 ind. 12.08., 16 ind. 26.08. og 04.09., 8 ind. 09.09., 26 ind. 10.09., 6 ind. 23.09., 45 ind. 26.09., 31 ind. 02.10. og 81 ind. 15.10., hhv. 4, 1, 1, 3 og 2 ind. Hundorp naturreservat 12.08., 01.09., 02.09., 16.09. og 23.09., hhv. 9, 1, 1 og 2 ind. Lågen vest for Hundorp bru (Hovevollan) 02.09., 16.09., 23.09. og 02.10., Ringebu: Fast tilhold i Fåvang naturreservat fra midten av juni og ut perioden med maks antall i juni, juli, august, september og oktober på hhv. 18, 15, 65, 77 og 12 ind., hhv. 2, 2 og 5 ind. Lågen ved Tromsnes i Fåvang 14.07., 07.08. og 04.09., 1 ind. Mykjørrtjønnet 06.08., hhv. 3 og 1 ind. ved Elstad camping 07.08. og 27.08. og 1 ind. Ringebuvollene 14.09., Øyer: 2 ind. søre del av Losnavatnet 20.06., hhv. 4, 16, 1 og 5 ind. Gillebofjorden 29.06., 04.08., 07.08. og 16.08., 1 ind. Grotjern 28.07., hhv. 3, 3 og 2 ind. Hornsjøen 29.07., 02.08. og 26.08., 2 ind. Ukstjønnet ved Hundersetra 17.08. og 18.09., 1 ind. Nedre Hunntjønn 26.08., 1 ind. Djupen 26.08. og 1 ind. Trettenstrykene fuglefredningsområde 02.09., Lillehammer: Fast tilhold i Lågendeltaet i hele perioden med maks antall i juni, juli, august, september og oktober på hhv. 4, 7, 12, 50 og 218 ind. Fast tilhold på Hunderfossdammen fra midten av juni. Fram til 01.09. ble opptil 36 ind. observert (01.08.). Senere økte antallet raskt der disse observasjonene nevnes: Ca. 160 ind. 14.09., 200 ind. 22.09., 57 ind. 27.09., 80 ind. 10.10., 250 ind. 13.10. og min. 100 ind. 14.10. Videre 1 - 5 ind. Koltjernet ved Mellsjøen følgende dager: 3 ind. 12.08. og 02.09., 2 ind. 09.09., 4 ind. 15.09., 1 ind. 16.09., 5 ind. 23.09., 3 ind. 03.10., 2 ind. 05.10. og 1 ind. 14.10., 1 ind. på Stortjernet/ Vesletjernet på Jørstadhøgda 15.09., 1 ind. Mjogsjøen 15.09., 1 ind. Melsjøen 15.09., 16.09. og 24.09., 2 ind. Raudtjernet innenfor Nordseter 28.09. og 1 ind. Snultra 03.10., Gausdal: 3 ind. Raudsjøen 05.08., Gjøvik: Fast tilhold på Svennesvollene med maks antall i juli, august, september og oktober på hhv. 60, 41, 60 og 4 ind. Videre 1 ind. Skonnolstjern i Snertingdal 30.07., 1 ind. Lauga i Snertingdal 03.08., 2 ind. Melbytjernet i Biri 05.08., 3 ind. Mjøsa ved Kremmerodden 13.08., 1 ind. Flatsjøen 25.08., 3 ind. Mjøsa ved Hunnselvas utløp 13.09., 1 ind. Mjøsa ved Sveastranda 14.10. og 1 ind. Skulhusodden 20.10., Vestre Toten: Registrert med fast tilhold på Einavatnet fra midten av juli og ut perioden med maks antall i juli, august, september og oktober på hhv. 3, 21, 38 og 23 ind. Østre Toten: 1 - 3 ind. følgende dager i Totenvika: 1 ind. 26.07., 2 ind. 05.08., 3 ind. 04.09. og 10.09., 1 ind. 13.09. og 14.10. og 2 ind. 19.10., 1 - 15 ind. notert følgende dager Mjøsa ved Kapp: 1 ind. 12.08., 3 ind. 26.08., 5 ind. 17.09., 1 ind. 25.09., 26.09. og 30.09., 15 ind. 06.10. og 1 ind. 15.10. Ellers 2 ind. Fauchald Nedre 20.08., Gran: 2 ind. Stortjern på Tingelstad 15.06., 4 ind. Skreitangen i Røykenvika 21.07., hhv. 4, 4 og 1 ind. Randsfjorden ved Eidsand (Kongeøya/Sandøya) 01.06., 21.07. og 29.09., 1 - 14 ind. notert følgende dager på Skirstadtjern; 4 ind. 23.07., 8 ind. 31.07., 5 ind. 11.08., 14 ind. 15.08., 12 ind. 17.08., 1 ind. 02.09., 10 ind. 10.09., 9 ind. 19.09., 3 ind. 01.10. og 6 ind. 09.10., 1 ind. Grunningen 30.07., hhv. 1 og 4 ind. Røykenvika 22.09. og 08.10., 46 ind. Mæna 26.09., hhv. 3 og 2 ind. Bredtjernet på Tingelstad 01.10. og 16.10., 2 ind. Randsfjorden ved Askjumlandet 04.10. og 13.10. og hhv. 2, 18 og 1 ind. Jarenvannet 08.10., 09.10. og 13.10., Lunner: Hhv. 5, 20 og 3 ind. Kalvsjøtjern 17.08., 04.10. og 06.10. og hhv. 1, 2 og 2 ind. Harestuvannet 09.09., 04.10. og 06.10., Jevnaker: 1 ind. utosen av Randsfjorden 13.08. og 06.10. og 2 ind. Randsfjorden ved Nordbytangen 04.10., Søndre Land: 1 ind. Fluberg fuglefredningsområde 29.09., Søndre Land/Nordre Land: Fast tilhold i Dokkadeltaet med maks antall i juni - oktober på hhv. 3, 15, 18, 23 og 24 ind., Nordre Land: 1 ind. Storlondammen 16.08., Sør-Aurdal: 1 ind. Eid 15.10., Nord Aurdal: Hhv. 2, 1, 2 og 4 ind. Fløafjorden 08.08., 03.09., 06.09. og 14.10., 1 ind. Osen i Sæbufjorden 12.08., 7 ind. Sæbufjorden 13.08., 1 ind. Valtjern ved Valtjernstølan 19.08., 1 ind. Ølsjøen 23.08., 08.09. og 10.09., hhv. 28, 17, 39, 70, 7 og 20 ind. Helgasteinen 03.09., 17.09., 24.09., 06.10., 09.10. og 19.10., 3 ind. Kattøyni 03.09., 2 ind. ved Fagernes 03.09., 1 ind. Sundvoll bru 16.09., 6 ind. ved Ulnes bru 09.10., 1 ind. Aurdal 10.10. og 40 ind. Granheimsfjorden 20.10., Vestre Slidre: opptil 80 ind. Jutulhatten på høsten der dette er rapportert: 5 ind. 23.06., 10 ind. 28.07., 45 ind. 15.08., 80 ind. 18.08., 70 ind. 24.08., 29 ind. 10.09., 12 ind. 10.10. og 55 ind. 16.10. Ellers hhv. 1, 1 og 2 ind. Bryggjenøbbe i Røn 05.09., 28.09. og 10.10., 2 ind. Ferisfjorden ved Fossheim 24.09. og 1 ind. Lomen naturreservat 24.09., Øystre Slidre: 2 ind. Sandvatnet naturreservat langs Jotunheimvegen 27.08.


Vepsevåk

Sør-Fron: 1 ind. Fryasletta 30.08., Ringebu: 1 - 2 ind. registrert ved Gildsevollen i perioden 02.07. - 13.08. (14 observasjonsdager) med adferd som tydet på hekking (bl.a. sett med vepsekaker), Lillehammer: 1 ind. over Lågendeltaet 10.07., Gran: 1 ind. Sølvsberget/Skirstadjern 10.09., Nord-Aurdal: 2 ind. over Fløafjorden 23.08. og 30.08. og 1 par Åbjør i Vestringsbygdi 26.08.


Havørn

Lesja: 1 ind. Lesjøen 04.07., hhv. 1, 1, 2, og 1 ind. Lesjaleira 21.08., 28.08., 19.09. og 11.10. og 1 ind. Fetten 16.10., Dovre: 1 ind. over Grautbekken 12.06. og 1 ind. over Fokstumyra 13.09. og 15.10., Skjåk: 2 ad. ind. Tundradalen 08.09. og 1 ind. Skjåk 04.10., Lom: 1 ind. Svartholmyrin 15.06. og 1 ind. Nåvårsetra ved Tesse 15.06., Vågå: 1 ind. Nedre Heimdalen 04.06. og 05.06., Ringebu: 1 ind. langs Lågen ved Ringebu jernbanestasjon 17.06., 1 ind. Flaksjøen 30.07. og 1 ind. nordenden av Losnavatnet i Fåvang naturreservat 04.09., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 06.06., Vestre Toten: 1 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 12.10., Østre Toten: 1 ind. (1 K) over Hensvold 08.09., Søndre Land/Nordre Land: 1 ind. (4 K) Dokkadeltaet 01.10., Vang: 1 ind. ved Bitihorn 05.10.


Sivhauk

Dovre: 1 ind. Fokstumyra 13.09., Lom: 1 ad. hann Åsjo naturreservat 07.06. og 1 hunnfarget ind. samme sted 10.07., Sel: 1 ind. Skottvatnet naturreservat 07.09. og 08.09., Sør-Fron: 1 ind. (1 K) Olstadtjønna i Hundorp naturreservat 30.08. og 01.09. og 1 ind. Fryasletta 09.09., Gjøvik/Søndre Land: 1 ind. Øytjern naturreservat 22.07., Søndre Land/Nordre Land: Følgende 6 observasjoner i Dokkadeltaet: 1 ad. hunn 12.07. og 21.07., 2 ind. (ad. hunn og hunnfarget ungfugl) 21.08., 1 ad. 22.08. og 23.08. og 1 hunnfarget ind. 19.09.


Myrhauk

Dovre: Følgende 4 observasjoner fra Fokstumyra naturreservat: 1 ind. 08.08. og 10.08., 1 hann 12.08. og 2 ind. (hann og hunn) 13.09., samt 1 hann Streitbekken i Grimsdalen 08.08., Nord-Fron: 1 hann Murulonin naturreservat 17.06., 1 hann  Svartbekkmyrin 17.06., samt hhv. 5 ind. og 1 hunn samme sted 27.08. og 16.09. Ellers 1 hunn ved Kvam sentrum 15.09., Ringebu: 2 ind. (hann og hunn) øst for Øksendalseter 14.06., samt 1 hann samme sted 20.07., 1 hunn Mikkelsmyrin 15.06., 1 hann Kvannslåmyrin innenfor Øksendalsetra 20.07., 1 ind. Tretterøya i Fåvang naturreservat 17.08. og 1 hann Rollstulen 08.09. og 25.09., Øyer: 1 ind. Bretta/Nysetra 04.06. og hhv. 1 hann og 1 hunn i samme område 27.07. og 26.08., 1 hann Botterudmyra 06.06., 1 hann i Gompaområdet, hvor det senere ble sett 1 hunn 03.08., 1 hann og 2 årsunger 10.08. og 1 hann 03.10., hhv. 1 hann og 1 hunn Austmyra 13.08. og 16.09., 2 ind. (hann og hunn) Hornsjøen 21.08., samme sted 1 ind. 28.08. og 1 ad. hann 10.09. og 03.10., 1 hann Svartåsen 16.08., 2 hunnfargede ind. Skåetjønnmyra 26.08. og 1 hann samme sted 15.09. og 03.10., 1 hunn Pølenkrysset 30.08., 2 ad. hunner Korsbakken 03.09., 2 hanner (ad. og 1 K) Svartsetra 15.09., 1 ad. Gullbringen 16.09. og 2 ind. (hann og hunn) samme sted 03.10. og 1 hann Hita 16.09., Lillehammer: 1 hunn Koltjernet ved Mellsjøen 02.09. og 15.09. og 2 ind. (hann og hunn) samme sted 16.09., Nord-Aurdal: 1 hunn Valåsen ved Valtjernstølan 13.08. og 1 hann i samme område 18.08. og 19.08. Videre 1 ind. (1 K) Brattåsen 08.09. og 1 hann i samme område 15.10., Vestre Slidre: 1 hann Bjørnhøvd 01.10. og 1 hunnfarget ind. Midtre Syndin 05.10., Øystre Slidre: Følgende observasjoner langs Jotunheimvegen: 1 hunn Sanddalstjernet naturreservat 17.06., 02.08., 27.08. og 15.09., 1 hann (2 K) Langeråk 01.08. og hhv. 4 og 1 ind. i samme område 27.08. og 28.08., 2 ind. (hann og hunn) Erekkollen 02.08., 4 ind. langs Jotunheimvegen 24.08., hhv. 2 hunner og 1 hunn Vassklepp 28.08. og 13.09., 1 ad. hunn Lykkjestølane 28.08., 1 hunn Melbysstølen 15.09., 1 hunn Bergastølen 15.09., 1 hunn Haldorsynøyne 16.09. og 1 hann Marsteinøyni 18.09., Vang: 1 hunnfarget ind. Eidsbugarden 11.08., samme sted 1 ungfugl 12.08. og 1 hunn og 2 årsunger 13.08.


Steppehauk

Dovre: 1 hann Fokstumyra 21.08., Ringebu: 1 hann ved Remdalen 15.07. og 21.07. og 1 hann (trolig den samme) Åsdalstjønna naturreservat 25.07., Øyer: 1 hann (2 K+) ved Brettdalsvatnet 03.06., 1 ad. hunn Høgåsen 10.08. og 1 hunn Øvre Moksjøen 12.08., Øystre Slidre: Følgende observasjoner langs Jotunheim-vegen: 1 ad. hann Sandalstjern naturreservat 17.06., hvor det senere ble sett 1 ad. hunn 26.08., 1 hann 28.08. og 1 hunn (2 K) 03.09. og 04.09. Videre 1 hann ved Langeråk rett øst for Sandalstjern naturreservat 06.07., 27.08. og 10.09., 1 hann Melbystølen 08.07., 1 ad. hann og 1 hunnfarget ind. ved Ljøtebekken 17.07., 2 ulike hanner fotografert samtidig langs Jotunheimvegen (den ene ved Ljøte-bekken og den andre ved Liabue) 18.07., 1 hann Melbystølen 20.07. og 28.07., 3 ulike hanner fotografert langs Jotunheimvegen 23.07. - 25.07. (1 ind. øst for Haugastølen 23.07., 1 ind. ved Haugstølen 25.07. og 1 ind. ved Lykkjestølane 25.07.), 1 hann Vassklepp 26.07. - 29.07., 28.08. og 03.09., 1 ad. hann Marstein-øyni 01.08., 1 ad. hann ved Urdatjernet 18.08., 1 ad. hann Haldorsøyne 19.08. og 1 hann Lykkjestølane 24.08., Vang: 1 hunn (2K) over Lykkjeknuten 06.07. Kommentar: Før 2017 var steppehauk kun registrert 2 ganger i fylket.


Steppehauk/myrhauk

Øyer: 1 hann (3 K+) ved Brettdalsvatnet 03.06., Øystre Slidre: 1 hann Titra 11.08. og 1 ind. Urekkollen 11.08.


Musvåk

Lom: 1 ind. Bøvertun 17.07., Nord-Fron: 1 ind. Bekkum i Kvikne 03.09. og 2 ind. Sulseter 30.09., Sør-Fron: 1 ind. Harpefossdammen 10.09. og 1 ind. Fryasletta 16.09., Ringebu: 1 ind. Flaksjølivegen 13.07. og 1 ind. Ringebu 15.09. og 02.10., Øyer: 2 ind. over Ile i Sørbygda 11.07., 8 ind. Hitfjellet 10.08., 1 ind. Gullbringen 10.08. og 16.09., 6 ind. på trekk over Korsbakken i Midtbygda 21.08., 1 ind. Svartsetra 26.08. og 15.09., 1 ind. Nysetra 26.08., hhv. 2 og 1 ind. ved Brettdalsvatnet 27.08. og 30.08., 1 ind. Steinsetra 30.08., 2 ind. Snauskallen ved Sjøsetra 10.09., 1 ind. Musdalen 11.09., 1 ind. Dølåsen i Åstdalen 14.09. og 16.09. og 1 ind. Oppdal 14.09., Lillehammer: 1 ind. Roverud 10.08., 1 ind. Storsvea 13.08., 1 ind. Avskåkån 17.08., 1 ind. Kastrud 30.08., 1 ind. Koltjernet ved Mellsjøen 02.09., 1 ind. i Lågendeltaet 08.09., 09.09., 15.09. og 01.10., samt 4 ind. 03.10., 1 ind. Kringsjå 12.09. og 13.09., 1 ind. mellom Grønnbekkdalen og Melsjøen 18.09., 1 ind. Sygardsetra 15.09., hhv. 2 og 1 ind. Melsjøen 15.09. og 16.09., 1 ind. Mjogsjøen 16.09., 1 ind. Melsjøhøgda 18.09. og 1 ind. Nydøssetra 28.09., Gausdal: 1 ind. Bødalen 20.08., 1 ind. Nedre Fossetslættet 02.09. og 1 ind. Skinnerlia 16.09., Gjøvik: 1 ind. Stangstua 08.06. og 21.09., 2 ind. ved Skumsjøen 21.07., 1 ind. Vardalsåsen 02.08., 08.09., 27.09., 28.09. og 01.10., 2 ind. Haupbergsbakken 03.08., hhv. 1, 2 og 1 ind. N. Frydenlund 04.08., 05.08. og 27.09., 5 ind. over Eriksrud naturreservat 07.08., 3 ind. over Melbytjernet 08.08., 1 ind. Lindstad 01.09., 1 ind. Brubakken i Hunn-dalen 04.09., 1 ind. Mustad 08.09. og 27.09., 1 ind. Svennes gård 10.09., 2 ind., hvorav 1 børringevåk, Eikstadtjernet 16.09. og 2 ind. samme sted 18.09., 1 ind. Mustadkampen 19.09. og 01.10., 1 ind. Tobru i Vardal 28.09. og 1 ind. Berg-stugua 01.10., Vestre Toten: 1 ind. Kyset 17.07., 1 ind. Lønneberget på Raufoss 15.09. og 9 ind. over Nordheimtun ved Bjørnstad 26.09., Østre Toten: 1 ind. Steinsjå 15.07., 1 ind. Krabyskogen 23.07., 1 ind. Smotolykkja 03.08., hhv. 2, 1 og 1 ind. over Evenrudgutua på Kapp 26.08., 13.09. og 07.10., Gran: 1 hekkende par i Brandbu juni/juli, 1 ind. Jølsen 13.07., 2 ad. Malisætra 17.07., 1 ind. Brandbukampen 12.08. og 08.10., 1 - 3 ind. Sølvsberget/Skirstadtjern følgende dager på høsten: 2 ind. 15.08., 1 ind. 17.08., 3 ind. 20.08., 1 ind. 22.08 og 23.08., 2 ind. 28.08., 1 ind. 08.09., 2 ind. 10.09. og 1 ind. 23.09. og 27.09., 1 ind. Smedsrud Søndre 16.08. og 1 ind. Melbostad på Granavollen 23.09., Lunner: 2 ind. Holoa 19.07., 1 ind. Dæl ved Vassjø 02.08. og 1 ind. Åsli 18.08., Jevnaker: 1 ind. Elnesvika-Halvorsbøle 01.09. og 1 ind. Nedre Vang 23.09. og 04.10., Søndre Land: 1 ind. Granumsletta 19.07. og 1 ind. Hasvalsætra 19.09., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 12.09. og 2 ind. Lia 01.10., Nordre Land: 2 ind. Matsstugu 01.07. og 1 ind. Tranlia 12.09., Etnedal: 1 ind. Bruflat 10.09. og 1 ind. Onsrud 21.09., Nord-Aurdal: 1 ind. Valtjern ved Valtjernstølan 19.08., 3 ind. Åbjør i Vestringsbygdi 26.08. og 1 ind. Vestringsbygda 15.09., Vestre Slidre: 1 ind. Flyin 08.09., Øystre Slidre: 1 ind. Vassklepp langs Jotunheimvegen 27.08. og 28.08. og 1 ind. Haldorsynøyne 16.09.

Kommentar: Varianten børringevåk (Eikstadtjernet i Gjøvik) er bare registrert en gang tidligere i fylket.


Fiskeørn

Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 22.07., 26.07. og 05.08., 1 ind. over Lillehammer 29.07., 1 ind. Vingrom 12.08., 1 ind. Avskåkån 17.08. og 1 ind. Landetjern på Nordseter 24.09., Gjøvik: 1 ind. Gåstjern 06.07., Vestre Toten: 1 ind. Evjua på Einavoll 20.06., Østre Toten: 1 ind. Totenvika 15.06. og 1 ind. Kapp 13.08., 22.08. og 03.09., Gran: 1 ind. Skirstadtjern 23.07. og 17.08., Etnedal: 2 ind. Juvkamsøyangen 22.08., Nord-Aurdal: 1 ind. Sæbufjorden 22.06., 1 ind. Leirin 26.08., 1 ind. Ølsjøen 01.09., 1 ind. Øvstevatnet 17.09. og 1 ind. Grandadn 21.09., Vestre Slidre: 1 ind. Katten i Strondafjorden 30.06. og 30.07., Øystre Slidre: 1 ind. Marsteinøyni 11.08.
Lerkefalk

Lillehammer: Følgende observasjoner fra Korgenområdet inntil Lågendeltaet: 1 par 07.07., 1 hann 07.07., 1 ind. 13.07., 2 ind. 14.07. og 1 ind. 04.08., 1 ind. Avskåkån 12.08. og 1 ind. Lågendeltaet 06.09., Gjøvik: Hhv. 2 og 1 ind. Eikstadtjernet 22.06. og 18.06., 1 ind. Gåstjern 06.07., 1 ind. nord for Svennes gard 13.07., 1 ind. Biristrand 08.09. og 1 ind. Svennesvollene 25.09., Vestre Toten: 1 ind. Trosterud 04.07. og 13.08., 1 ind. Blilisanden 12.08., 1 ind. Sisselbergbukta ved Einafjorden 13.08. og 1 ind. (1 K) Nesvika på Einafjorden  26.09., Østre Toten: 1 ind. Kapp 26.07., 1 ind. Slåttsveen på Billitt 31.07., hhv. 1, 1, 2 og 2 ind. Hekshus på Kapp 02.08., 10.08., 27.08. og 28.08. og 1 ind. Norheimtun ved Bjørnstad 26.09., Gran: 2 ind. Grinder 02.06., 1 ind. Espen 23.06., 1 ind. Sølvsberget/Skirstadtjernet 26.07., 06.08., 08.08., 15.08., 16.08., 19.08., 23.08., 25.08., 28.08., 07.09. og 10.09., 1 ind. Mjør 18.08., 1 ind. Jarenvannet 29.08. og 1 ind. Smedsrud Søndre 12.09., Søndre/Nordre Land: Hhv. 1, 1, 2, 1 og 1 ind. Dokkadeltaet 21.08., 23.08., 06.09., 13.09. og 19.09.


Jaktfalk

Skjåk: 1 hekkende par på kjent lokalitet. 3 store unger i reiret 18.06., som var flydd ut ved besøk 28.06.


Vandrefalk

Lesja: Hhv. 1 og 2 ind. Lesjaleira 11.09. og 19.09., Skjåk: 1 ind. Ramstadstrondi 10.08. og 04.10., Nord-Fron: 1 ind. Massdøla i Kvikne 02.09., Sør-Fron: 3 ind. over Brennhaugen 05.08., 4 ind. (trolig kull) Harpefossdammen 12.08. og 1 ind. samme sted 02.10., 1 ind. Hesteskobakken 16.08., 1 ind. Grafferdammen i Hundorp naturreservat 02.09. og 1 ind. Fryasletta 04.10., Ringebu: 1 hekkende par i Fåvang, hvor paret ble sett med 2 utfløyne unger 18.07., 1 - 2 ind. ved Gildesvollen følgende dager: 1 ind. 26.06. og 02.07., 2 ind. 17.07. og 19.07. (bytteoverlevering) og 1 ind. 31.07. og 01.08., 1 ind. ved Skjeggestad 26.06., 1 ind. Vekkom 21.07., 2 ind. Ringebuvollene 07.08. og 1 ind. ved Mjogdalen 09.09., Øyer: 1 ind. Skjønsbergaksla 31.07., 1 ind. Nedre Moksjøen 02.08. og 2 årsunger i Rolldallen 21.08., Lillehammer: 1 ind. Roverud 10.08. og hhv. 1 og 2 ind. Lågendeltaet 03.09. og 09.09., Gjøvik: 1 ind. ved Melbytjern i Biri 08.08., Vestre Toten: 1 ind. Lønneberget på Raufoss 15.09. og 1 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 03.10., Østre Toten: 1 ind. Nordheimtun ved Bjørnstad 26.09., Gran: 1 ind. Sølvsberget/Skirstadtjern 10.08., 10.09. og 27.09., Søndre/Nordre Land: Hhv. 1 og 2 ind. Dokkadeltaet 21.08. og 23.08., Nord-Aurdal: 1 ind. Langelimyrene 06.08. og 1 ind. (1 K) Åbjør i Vestringsbygdi 26.08., Vestre Slidre: 1 ind. Lomen naturreservat 24.09., Øystre Slidre: 1 ind. Moen i Heggenes 14.07., 1 ind. Lykkjestølane 15.07. og 1 ind. Vindin 06.08.
Vannrikse

Gran: 1 ind. hørt Jorstadtjern 01.06., 05.06., 08.06., 15.06. og 17.06., Nordre Land: 1 ind. observert dam ved Øvre Vålhovd 18.08.


Åkerrikse

Lesja: 1 ind. ved Hattrem gard 29.06., Lillehammer: 1 ind. ved Børkje gard 08.06. - 16.06., Gausdal: 1 ind. i Skei hyttegrend 28.06. - 01.07., Vestre Toten: 1 ind. Prestseterjordene 16.06. og 17.06., Østre Toten: 1 ind. ved krysset Kolbulinna/Møllerhagenveien 23.06., Gran: 1 ind. på Hennung 18.06. og 21.06. og 1 ind. Søndre Ålsvegen/Flågån fra juni og fram til 14.07., Lunner: 1 ind. hørt Heier på Grindvoll 01.07. - 20.07., Søndre Land: 1 ind. Skøien 10.06., 13.06. og 25.06. og 1 ind. Odnes Store 15.06. og 16.06., Nordre Land: 1 ind. Furuflata ved Dokkadeltaet 07.06. - 13.06., 1 ind. Øylo langs Etna 13.06. og 1 ind. Fagertun 27.06.


Sivhøne

Vestre Toten: 1 ind. (2 K) med fast tilhold i Sisselbergbukta på Einafjorden 24.09. - 20.10., Gran: 1 ind. Storetjern på Tingelstad 02.06., 1 varslende ind. Røysumtjern 03.06. og 04.06., hvor 1 par ble sett med 2 unger 29.07., samt 1 ad. 10.09. Videre 1 ind. hørt Vesletjern Nordre på Tingelstad 06.06., 1 ind. hørt Stastadputten 06.06., 1 ind. Jorstadtjern 08.06., 15.06. (varslende) og 22.08. og 1 par Melbostadtjern 17.08., Lunner: 1 ad. Kalvsjøtjern 17.08.


Sothøne

Lom: Minimum 3 - 5 hekkende par i Åsjo naturreservat, hvor dette er rapportert: 8 ind., hvorav 3 rugende, 05.06., 15 ind. 07.06., 8 ind., hvorav 2 rugende og 5 unger, 08.06., 4 ad., hvorav 2 rugende, samt 7 pull, 14.06., 1 par med 2 unger, 1 ad. med 1 unge og 1 enslig ad. 28.06., 4 ind. 10.07. og 15.07., 11 ad. og 13 årsunger 20.07., 10 ind. 06.08., 6 ind. 13.08., 8 ind. 01.10. og 5 ind. 18.10., Sør-Fron: Hhv. 1, 5, 6 og 1 ind. Olstadtjønna i Hundorp naturreservat 31.08., 01.09., 02.09. og 23.09., Gran: 1 varslende ind. Hovstjern 03.06., 1 par Skirstadtjern 11.06., hvor det senere ble observert 1 ind. 21.07., 1 par med 1 unge 23.07. og 2 unger 27.07., hhv. 1, 1, 1 og 2 ind. Røykenvika 29.09., 01.10., 04.10. og 13.10. og 2 ind. Jarenvannet 10.10. og 13.10., Lunner: Fra Kalvsjøtjernet, som er fylkets viktigste hekkeplass for sothøne, er følgende rapportert: 22 ad. og 29 unger 21.07., 38 ad. og 44 unger 27.07., ca. 130 ind. 17.08., 33 ind. 08.09., 31 ind. 25.09., 19 ind. 04.10. og 7 ind. 06.10. Ellers 2 ind. Vassjøtjern 13.07. og 2 ind. Hallomtjern 24.09., Jevnaker: 6 ind. Storetjern 25.09. og hhv. 5 og 1 ind. Vesletjern 25.09. og 04.10.


Trane

Årets tranetelling 16. og 17.09. resulterte i 859 ind. Vi må tilbake til 2007 for å finne et lavere antall. Av uforklarlige grunner uteble de store antallene på Østre Toten - bare 111 ind. mot 665 - 845 de seneste årene. For øvrig vises til egen publikasjon i Hujon. Vi tar likevel med noen store antall: Sør-Fron: 617 ind. vollene ved Hundorp og Frya 16.09. og ca. 600 ind. samme sted 01.10., Lillehammer: 520 ind. på sørlig trekk over Vårsetergrenda 05.10.


Tjeld

Vågå: 1 ind. Øvre Sjodalsvatn 12.08., Ringebu: 1 ind. ved Nedre Løsnes i Fåvang 08.06., Lillehammer: 1 - 2 hekkende par i Lågendeltaet, hvor dette er notert: 2 par 05.06., 1 varslende ind. 06.06., 1 par, samt 1 ad. (2 lokaliteter), 07.06., 2 ind. (enkeltind. på hver sin lokalitet) 11.06., 3 ind. (1 par og enkeltind.) på to lokaliteter 13.06., 1 ind. 01.07., 06.07., 13.07., 16.07. og 17.07., 2 ind. 30.07. og 1 ind. 08.08., Gjøvik: 7 ind. Biri travbane 04.08. og 2 ind. Svennes-vollene 08.07., Vestre Toten: 1 ind. Eina stasjon/Sisselbergbukta 06.07. og 3 ind. samme sted 12.08. - 14.08., hhv. 1, 3 og 3 ind. Blilisanden 03.08., 04.08. og 05.08., Østre Toten: 1 ind. Båkinnstranda 05.06., 1 - 3 ind. følgende dager Kapp brygge: 3 ind. 08.06., 1 ind. 10.06., 2 ind. 14.06., 1 ind. 29.06. og 2 ind. 06.07. og 09.07. Ellers 2 ind. Sulustad 29.06., Gran: 1 ind. ringmerket Eidsand 01.06.


Dverglo

Lesja: 2 ind. Lesjaleira 21.08., Ringebu: 2 ind. Ringebuvollene 02.06., Gjøvik: 1 ind. Biri Planteskole 19.06., 1 ind. Haralddammen på Biri 04.07. og 1 ind. Svennesvollene 21.08., Østre Toten: 1 ind. Sulustad 15.07.


Sandlo

Observasjoner i hekkeområder:

Dovre: 3 ind. Nedre Stridåtjern 26.07., Lom: 2 ind. Veslefjellet ved Krossbu 20.07., Ringebu: 1 ind. Langrumpa 11.07., Øystre Slidre: Fast hekkebestand ved Fisketjerna på Valdresflye, hvor dette er rapportert: 2 ind. 03.06., 3 par 14.06., 1 ind. 19.06., 3 ind. 21.06., 12 ind. 09.07., 2 ind. 13.07., 1 ind. 14.07., 3 ind. 16.07., 6 varslende ind. 19.07., 3 varslende ind. 20.07., 1 ind. 29.07. og 1 ad. og 1 juv. 11.08., Vang: 1 ind. ved Grønlistølen 05.06.


Boltit

Lesja: 1 ad. øst for Aursjøen på Dalsida 29.06., Dovre: 1 ind. Tjørnhøtjørn 13.06. og 3 ad. med min. 3 unger Brattehøe 28.06., Vågå: 3 ind. Rundhøe 15.06., hvor det ble sett 1 ad. og 2 årsunger 13.08., Øystre Slidre: Fast hekkebestand på Valdresflye, hvor dette er rapportert: 4 ind. 03.06., 1 ind. 13.06., 10 ind. 14.06., 1 ind. 18.06. - 21.06., 8 ind. 26.06., 7 ind., hvorav 2 unger, 27.07., 4 hanner med kull på hhv. 1, 1, 1 og 2 unger 28.06., 5 ad. og 3 unger 01.07., 8 ind. (5 ad., 1 hann med 1 unge og 1 hann på reir med 3 egg) 09.07., 2 ind. 15.07., 2 ad. og 2 unger 29.07., 1 ad og 2 pull 15.08., 19 ind. 27.08. Ellers 2 ad. og 4 juv. Store Nuten 14.08.


Tundralo

Vestre Toten: 1 ind. Nesvika på Einafjorden 11.10.


Dvergsnipe

Ringebu: 1 ind. Risøya 16.09.


Temmincksnipe

Skjåk: 1 ind. Utletjønne 10.08., Øystre Slidre: Fast hekkebestand på Valdresflye, hvor dette er innrapportert: 3 ind. 03.06., 1 ind. 13.06., 4 ind. 14.06., 2 ind. 21.06., 4 ind. 09.07., 2 varslende ind. 16.07., 1 varslende ind. 19.07., 2 varslende ind. 20.07. og 1 ind. 29.07.


Fjæreplytt

Øystre Slidre: Valdresflye: 4 ind., herav 1 unge, 09.07., 1 varslende ind. 16.07., 2 varslende ind. 20.07. og 1 ind. 29.07.


Myrsnipe

Observasjoner i hekkeområder:

Lesja: 1 ind. Sandvatnet i Grisungdalen 14.06. og 1 ind. Valåvatnet 18.06., Dovre: 2 ind. ved småvatn ved Tjørnhøi 13.06. og 1 ind. ved Tjørhhøtjørn 13.06., Nord-Fron: 2 ind. Austhøflågan 13.06., Ringebu: 3 ind. Åsdalstjønna naturreservat 26.07., Øyer: 1 ind. ved Lyngsjøen 19.06. og 02.07., Øystre Slidre: Fast hekkebestand på Valdresflye, hvor følgende er rapportert: 1 ind. 03.06., 3 ind. 14.06., flokk på ca. 40 ind. 17.06., 1 ind. med hekkeadferd 21.06., 6 ind., hvorav 1 unge, 01.07. og 3 ind. 11.08. Ellers 2 ind. Sanddalen 02.08.


Fjellmyrløper

Øyer: 1 ind. med hekkeadferd på kjent hekkeplass 18.07.


Brushane

Gjøvik: 9 ind. Svennesvollene 10.09., Østre Toten: Hhv. 31 og 33 ind. Fauchald Nedre 14.09. og 15.09., Nord-Aurdal: Hhv. 1, 6 og 30 ind. Ølsjøen 08.09., 10.09. og 13.09.


Kvartbekkasin

Nord-Fron: 1 ind. Kutjønna 31.08., Ringebu: 1 ind. Risøya 23.09., Østre Toten: 1 ind. Totenvika 04.09., Etnedal: 1 ind. Langtjedn naturreservat 17.10.


Dobbeltbekkasin

Dovre: 1 ind. i spill Løken/Furuhaugli 09.06., Nord-Fron: 1 ind. Skåbu 27.06. og 1 ind. Svartbekkmyrin 14.07., Ringebu: 2 ind. Risøya 16.09., Øyer: 15 ind. på spillplass i Gompa 03.06., 1 ind. i spill ved Svartsetra 03.06. og 1 ind. Skjelbua 25.08., Gausdal: 11 ind. på spillplass Stormyra i Hynna naturreservat 02.06., Øystre Slidre: 3 ind. i spill på Beitostølen 02.06.


Lappspove

Nord-Aurdal: 1 ind. Ølsjøen 10.09.


Småspove

Hekkefunn eller observasjoner i egnet hekkeområde:

Dovre: 1 ind. i spill Rasken ved Furuhaugli 08.06., 1 par Grisungdalen 14.06. og følgende rapporteringer fra Fokstumyra: 1 ind. 16.06., 22.06., 07.07. og 17.07. og 5 ind. (Langmyra) 12.08., Nord-Fron: 1 ind. i spill Storhøliseter 12.06., 1 ind. i spill langs Jotunheimvegen 14.06., 2 ind. ved Strålvatnet i Murudalen 15.06. og 1 ind. Dolpa langs Jotunheimvegen 27.06., Ringebu: 2 varslende ind. Langrumpa 11.07., 1 ind. Veslefjellet 14.07. og 1 ind. ved Venabu 26.07., Øyer: 1 ind. Lyngkampen 17.06. og 2 varslende par ved Lyngsjøen 19.06., Lillehammer: 1 ind. Koltjern ved Mellsjøen 02.06. og 1 varslende ind. Raudtjern innenfor Nordseter, hvor 1 ind. senere ble sett 22.06., Nord-Aurdal: 4 ind. Tisleidalen 09.06. og 2 ind. i spill Langestølen 13.06.


Storspove

Hekkefunn eller observasjoner i egnet hekkeområde:

Lesja: 2 ind. Lesjaleira 09.06., Dovre: 1 ind. i spill på Fokstumyra 22.06. og 2 ind. i samme område 07.07., Lom: 1 ind. Tverlandet ved Tessevatnet 15.06., Vågå: 3 varslende ind. Fuglesætermyrin 15.06., Nord-Fron: 2 ind. Murulonin naturreservat 16.06. og 2 ind. i spill Nysætermyra/Vollsdammen ved Gålåvatnet 05.06., Sør-Fron: Hhv. 2 og 1 ind. Triltåsfeltet 03.06. og 24.06., Øyer: 1 ind. Moksjømyrene/Steinmyrhaugen 04.06., 1 ind. Svartåsen 06.06., 1 varslende ind. Gompaområdet 13.06. og 1 varslende ind. Storåsbekken/Høgåsen 24.06., Lillehammer: 1 ind. Koltjernet ved Mellsjøen 02.06. og 1 ind. Fløyta på Vingromsåsen 12.06., Gausdal: 2 varslende ind. (på to lokaliteter) Forsetsetra 16.06. og 1 ind. Kittilbutjern 06.07., Gjøvik: 2 varslende par Gråsteinmyra 12.06., Vestre Toten: 3 årsunger Blilisanden på Einafjorden 05.08. og 1 ind. i spill Sisselbergbukta ved Einafjorden 04.06., Gran: 1 ind. i spill ved Tommelsjøen 05.06., hvor det senere ble sett 2 ind. 25.06. og 1 varslende ind. 08.07., Nord-Aurdal: 2 ind. Tisleidalen 09.06. og 1 par Hermanstølen 13.06.


Fjelljo:

Gausdal: 1 ind. Nordbukampen 07.10., Øystre Slidre: 1 hekkende par (trolig mislykket) på Valdresflye, hvor dette er rapportert: 1 ind. 03.06., 2 ind. 19.06. og 21.06., 1 par, hvorav den ene ruget, 22.06. og 1 ind. 24.06., 26.06. og 28.06.
Dvergmåke:

Lillehammer: 2 ind. Lågendeltaet 06.06. og 07.06., Østre Toten: 6 ind. på trekk Totenvika 15.09.


Hettemåke:

Observasjoner på hekkeplasser:

Sel: 30 ind. Meringsdalsvatnet 22.06., Øyer: Følgende observasjoner i Helgetjern fuglefredningsområde: 3 par, hvorav min. 1 ind. på reir, 06.06., 3 par med hekkeadferd 24.06., 3 ad. ind. 18.07. og 1 årsunge 03.08., Gjøvik: 8 ind. Nedre Onsrudvatnet 08.06. og 3 ad. og 4 unger Haralddammen i Biri 04.07., Gran: Følgende observasjoner på Tommelsjøen: 4 ind. (hekking uvisst) 05.06., 6 hekkende par 25.06., bare 1 ad. ind. 08.07.


Sildemåke:

Ringebu: 1 ind. Fåvang naturreservat 01.08. og 31.08., Øyer: 1 ind. Lyngsjøen 19.06. og 02.07., Lillehammer: 1 ind. Avskåkån 01.06. og 18.07., 2 ind. Lågendeltaet 03.07. og 04.08. og senere 1 ind. 07.08., 19.08., 24.08. og 13.09., hhv. 1, 1 og 2 ind. Hunderfossdammen 22.06., 29.06. og 01.08., 1 ind. Koltjern ved Mellsjøen 12.08. og 2 ind. over Lillehammer sentrum 14.08., Gjøvik: 2 ind. Mjøsa ved Hunnselvas utløp 15.06., 1 ind. Mjøsbruket i Biri 26.06., hvor 1 ind. varslet 08.07., 4 ind. med hekkeadferd Fluren på Svennesvollene 08.07. og senere 1 ind. 31.07. Videre 2 ind. Gjøvik sentrum 26.08., Østre Toten: Hhv. 3, 1, 1, 1, og 2 ind. Kapp 13.07., 25.07., 22.08., 26.08. og 17.09. og 2 ind. Totenvika 26.07., Gran: 4 ind. på sannsynlig hekkeplass på noen øyer i Randsfjorden ved Eidsand 01.06. Herfra er det senere rapportert om 1 ind. 23.06. og 2 par med hhv. 2 og 3 unger, samt 1 rugende ind. og 1 ad. ind., 21.07. Videre 1 ind. Jarenvannet 21.07. og 1 ind. Brandbu 30.07., Lunner: 1 ind. Kjevlingen 06.07., Jevnaker: 4 ind. utosen av Randsfjorden 17.06., Søndre Land: 2 ind. Fluberg fuglefredningsområde 29.09., Søndre/Nordre Land: 3 ind. Dokkadeltaet 15.06.


Gråmåke:

Hekkefunn eller observasjoner på sannsynlige hekkeplasser:

Gjøvik: Fast koloni på øya Fluren på Svennesvollene uten at antall reir ble registrert. Herfra er det rapportert om 14 varslende ind. 08.07. og 6 unger 31.07. Gran: Fra den faste hekkeplassen på øyene utenfor Eidsand er observasjoner ikke innmeldt.


Svartbak

Sør-Fron: 2 ind. Frya miljøstasjon 15.06., Ringebu: 5 ind. Fåvang naturreservat 16.06. og 1 ind. Olstadøya 27.08., Lillehammer: Fast tilhold i Lågendeltaet i hele perioden, men med mindre antall enn tidligere år. Maks antall på hhv. 2, 1, 3, 1 og 6 ind. i månedene juni - oktober. Ellers 1 ind. Roverudmyra 19.07. og 1 ind. Mjøsa ved Vingrom 18.10., Gjøvik: 1 ind. Hunnselvas utløp 12.10., Vestre Toten: 1 ind. Sisselbergbukta ved Einafjorden 15.08., Østre Toten: 1 ind. Mjøsa ved Kapp 09.09., Søndre Land: 2 ind. Fluberg fuglefredningsområde 22.09., Søndre/Nordre Land: 2 ind. Dokkadeltaet 15.07., Nord-Aurdal: 1 ind. Helgasteinen 03.09., 06.10. og 19.10., 1 ind. Grandadn 08.09. og 1 ind. Granheimsfjorden 24.09.


Makrellterne

Hekkefunn eller observasjoner i antatt hekkeområde:

Vestre Toten: 1 ad. Sisselbergbukta på Einafjorden 22.06., hvor det senere ble registrert 1 par med mat til unger 28.06. og 2 ind. 06.07. og 09.07. Videre 1 par med mat til unger Blilisanden på Einavatnet 21.06., Gran: 1 ind. Eidsand i Randsfjorden 30.06.


Skogdue

Vestre Toten: 4 ind. Husby 26.08., Østre Toten: 1 ind. Båkinndelen 14.07., Gran: 1 ind. Lysen naturreservat 09.06.


Tyrkerdue

Sør-Fron: 1 ind. Hundorp sentrum 15.06., 05.07., 02.08., 02.09. og 23.09., samt 3 ind. 17.10., Lillehammer: 2 ind. Martin Seipsvei 14.10., Gjøvik: 1 ind. Gjøvik stasjon 04.07., 3 ind. Gjøvik Gård 04.07. og 2 ind. Gjøvik sentrum 04.08., Østre Toten: Hhv. 2 og 3 ind. Lillo 13.06. og 14.06., 8 ind. Fauchald på Kapp 03.09., hhv. 2, 2, 1, 2 og 2 ind. Lena sentrum 22.06., 23.06., 14.07., 26.08. og 25.09. og 1 ind. Kapp 22.09., Gran: 1 ind. Brandbu sentrum 21.06., Lunner: 1 ind. Grua 14.06., Søndre Land: 1 ind. Hov 03.06. og 26.09.


Haukugle

Dovre: 1 ind. ved Hjerkinndammen 05.06., hvor 1 par ble sett med 4 halvstore unger 11.06. Her ble også 2 ind. sett 18.10. Videre 1 ind. Hjerkinn 14.09. og 17.09. og 1 ind. Hagesetra 15.10., Nord-Fron: 1 ind. Hauksteinen langs Jotunheimvegen 13.06., 14.06. og 18.06., 1 ind. Murulonin naturreservat 16.06. og 17.06., 1 ind. Kluftin langs Jotunheimvegen 15.07. og 16.07., 1 ind. Rauskaret langs Jotunheimvegen 21.07., 2 ind. Vålåsjøen 16.09., 1 ind. Rauskardet 18.09., 1 ind. Skjelle i Skåbu 22.09. og 1 ind. ved Øyvassosen 29.09., Sør-Fron: 1 ind. Frydalen 15.06., 1 varslende ind. ved Jensås seter i Frydalen 15.06., 1 ad. med 1 unge Baukholstulen 18.07., 1 ind. Furusætra 18.09. og 1 ind. Botnkjørkja 29.09., Ringebu: 1 ad. ind. Gudbrandshaugen 26.06., 3 ind. Flaksjølivegen 13.07. og 1 ind. Venabu 26.07., Øyer: 1 ind. Reina 02.06. og 02.10., 1 hekkende par i tårnfalk-kasse på Sjøsetra 18.06., 2 utfløyne unger Nyskolla 19.06., 1 ind. Grava 03.08., hhv. 1 og 5 ind. Lienden 10.08. og 16.08., 1 ind. Reinsfjellia 12.08., 1 ind. Hita 12.08. og 16.09., 1 ind. Midtbekken ved Hornsjø 12.08., 1 ind. ved Øvre Moksjøen 13.08., 16.08., 21.08., 02.09., 10.09. og 03.10. og 2 ind. samme sted 07.10., 1 ind. Steinmyrhaugen 13.08., hhv. 1 og 2 ind. Gullbringen 16.08. og 03.10., hhv. 1, 2 og 1 ind. Dølåsen i Åstdalen 16.08., 16.09. og 06.10., 1 ind. Digeråsen 25.08., 1 ind. Grunnsetra 25.08. og 14.09., hhv. 1, 3 og 2 ind. Skåetjønnmyra 26.08., 15.09. og 03.10., 1 ind. Brettdalen 26.08., 30.08. og 15.09., 1 ind. Åsdalsetra 26.08. og 15.09., hhv. 2, 1, 5 og 3 ind. ved Hornsjøen 26.08., 02.09., 16.09. og 03.10., 1 ind. Veslehaugen 30.08., 1 ind. Blekasetra i Åstdalen 01.09., 1 ind. Knidalen 02.09. og 10.09., 1 ind. Lyngåbrua 14.09., 1 ind. Hitfjellet 14.09., 1 ind. Veslesetra 14.09. og 16.09., 4 ind. Gammelskolla 14.09., 1 ind. Keiken 15.09., 6 ind. Svartsetra 15.09., 2 ind. Nysetra 15.09., 1 ind. Nerlisetra 16.09., 1 ind. Lunnhuslykkja 16.09., 1 ind. Roåker seter 17.09., 1 ind. Nedre Moksjøen 21.09., 1 ind. Djupslia- Grunnsetra 01.10., 2 ind. Gompa 03.10., hhv. 2 og 1 ind. Steinsetra 03.10. og 20.10., 1 ind. Steinmyrhaugen 07.10., 1 ind. Austmyra 06.10. og 1 ind. Djupen 20.10., Lillehammer: 1 varslende par Huerhaugen 03.06., 1 ind. Avskåkån 20.06., 12.09. og 20.10., 1 par med 2 unger Nordseterv. 19.07. og 2 ind. Nordseter 14.08., 1 ind. Koltjern ved Melsjøen 12.08., 15.09., 16.09., 23.09., samt 2 ind. samme sted 05.10., 1 ind. Melsjøhøgda 31.08. og 18.09., hhv. 2 og 1 ind. ved Reinsvatnet 09.09. og 05.10., 5 ind. mellom Grønnbekkdalen og Melsjøen 18.09. og 2 ind. i Grønnbekkdalen 28.09., 1 ind. Mjogsjøen 15.09., 16.09. og 05.10., hhv. 2, 3, 1, 1, 1, 1 og 1 ind. Melsjøen 15.09., 16.09., 18.09., 19.09., 22.09., 05.10. og 07.10., 1 ind. Elgåsen 16.09., 1 ind. Prestkjerringa i Fåberg vestfjell 16.09., 1 ind. Vesle Kvanndalen 22.09., 1 ind. Nyseterhøgda 22.09., 28.09., 07.10. og 14.10., 1 ind. Nysetra 23.09., 1 ind. Agntjernet 23.09. og 05.10., 1 ind. Nordseter 26.09., 1 ind. ved Raudtjernet 28.09. og 07.10., 1 ind. Nevleåsen 30.09., 1 ind. Kruggerud seter 03.10. og 1 ind. ved Nevelvatnet 07.10., Gausdal: 1 ind. Fossetslættet 02.09., 16.09. og 22.09., 1 ind. Roasetra 12.09., 1 ind. ved Tverrlitjernet i Espedalen 14.09., 1 ind. Vetafjellet 03.10. og 1 ind. Sildviksætran 07.10., Vestre Toten: 1 ind. Gamenga 28.09., Gran: 5 ind. ringmerket Lysingmyra på Åstjern 03.06., Etnedal: 1 ind. Åslettlie 03.09., Nord-Aurdal: 1 ind. Hermanstølen 05.06. og 08.09., 1 ind. Tisleidalen 09.06. og 14.08., 1 årsunge Øisjøbakkadn 22.07., 1 ind. Langelimyrene 08.08. og 1 ind. Dugurdssletta 08.10., Sør-Aurdal: 1 ind. Søbekklia 12.09., Vestre Slidre: 1 ind. ved utosen av Vasetvatnet 07.09., 1 ind. Dalastølen 10.10., 1 ind. Nøsen 10.10. og 1 ind. Panoramavegen ved Veslevatnet 10.10., Øystre Slidre: 2 ind. Urdatjern 27.06., der det senere ble sett 1 ad. med 2 unger 15.07. og 1 ind. 27.08.


Kattugle

Ringebu: 1 ind. Ringebuvollene 15.06. og 1 ind. Gildesvollen 03.10., Øyer: 1 ind. ved Ensby 19.07., 01.08., 22.09., 27.09. og 19.10. og 1 ind. ved Ile i Sørbygda 26.08., Lillehammer: 1 ind. Mellembergvegen på Vingnes 14.10. og 1 ind. ved Bakke gård 17.10., Vestre Toten: 1 ind. Raufoss industripark 11.07., 1 ind. Trosterud 24.07. og 05.09., 1 ind. Kjelsrud på Reinsvoll 14.10. og 1 ind. Sisselbergbukta på Eina 18.10. og 19.10., Gran: 1 ind. Skirstadtjern 05.06., 31.07. og 10.08., samt hhv. 2 og 1 ind. samme sted 25.08. og 02.09., 1 hann ved Stortjern på Tingelstad 15.06., 1 ind. ved Langtjern på Tingelstad 02.09. og 1 ungfugl ringmerket Sandgrava på Jaren 18.10., Jevnaker: 1 ind. Kistefoss 11.06., Nordre Land: Tiggelyd fra min. 1 unge Tomlevoll 20.06., samme sted en tiggende unge 28.06. og 1 dødt ind. (ad.) i vegen like ved, Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 21.08.


Lappugle

Søndre Land: 1 ind. Odnes 13.06. Funn nr. 9 i fylket.

Kommentar: Funn nr. 9 i fylket.


Hornugle

Dovre: 2 ind. Øiasetra 09.06., Lom: 1 ind. Tverlandet ved Tessevatnet 15.06., Sel: 1 ind. Lusæter hyttefelt 19.08., Nord-Fron: 1 ad med 2 unger ved Skåbu kirke 20.06. og 1 ad. med 2 unger Hølmyra ved Olstappen 21.06., 14.07. og 21.07., samt 2 ad. og unger hørt 24.07., Sør-Fron: 1 unge hørt ved Brennhaugen 04.08., Vestre Toten: 1 unge hørt Trosterud 28.07., Østre Toten: Min. 1 unge hørt Tømmerholshøgda 22.06., Gran: Min. 2 unger hørt Vesletjern Nordre på Tingelstad 06.06., hvor 1 ad. og 2 unger ble registrert 15.06. og tiggelyder fra min. 2 unger 10.07. Ellers tiggelyder hørt fra 1 unge på Lygna 01.08., Søndre Land/Nordre Land: Følgende observasjoner fra Dokkadeltaet: 1 ad og 3 unger 15.06., 3 unger 19.06. og 1 par med 3 unger 20.06., Nordre Land: 1 unge hørt Øyom ved Etna 21.06., Vang: 1 ad. og 2 unger ved Otrøvatnet 17.07.


Isfugl

Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 25.09. (Arnt Orskaug). Funn nr. 12 i fylket. Kommentar: Funn nr. 12 i fylket.


Vendehals

Vågå: 1 ind. Rypa 15.06. og 1 ind. Vangsberget 07.08., Nord-Fron: 1 ind. Sorperoa på Vinstra 03.06. og 10.06., Gjøvik: 1 ind. ved Gåstjern 06.07., Østre Toten: 1 ind. Karidalen 09.07.


Gråspett

Øyer: 1 ind. Kartberget i Rolldalen 21.08., Gausdal: 1 hann Ulve ved Aulestad 11.06., Vestre Toten: 1 ind. Sisselbergbukta på Eina 03.10., Østre Toten: 1 ind. Taralrud 05.06., Søndre Land: 1 ind. Sagvika 05.06., Etnedal: 1 ind. Granlund på Bruflat 09.06. og 10.09., Nord-Aurdal: 1 ind. Bjørkestølen camping 24.09.


Dvergspett

Ringebu: 1 ind. Fryas utløp 29.08., Øyer: 1 ind. Sagdalen i Rolldalen 21.08. og 1 hann Snultra 14.09., Gausdal: 1 ind. ved Tverrlitjernet 01.09., Gjøvik: 1 ind. Svennesvollene 21.08., Vestre Toten: 1 ind. Trosterud 02.08., Østre Toten: 1 ind. Evenrudgutua på Kapp 21.08., Gran: 1 hann Febuknappen 13.07., 1 ind. Hovstjern 21.07. og 1 ind. ved Skirstadtjernet 23.09., Nord-Aurdal: 2 ind. Langelimyrene 08.08. og 1 hunn Ørmshamarvegen 29.08.


Fjellerke

Dovre:  ind. Blåhøi 18.06. og 1 ind. Hornsjøkollen 21.08., Ringebu: 1ind. Ringebu Østfjell statsallmenning 25.06., Øystre Slidre: Fast hekkebestand på Valdresflye og særlig Fisketjernnuten. Herfra er følgende rapportert: 4 hanner 03.06., 2 ind. 13.06., 4 ind. 14.06., 2 ind. 17.06., 4 ind. 19.06., 1 ind. 21.06. og 22.06., 2 ind. 24.06., 6 ind. 26.06., 8 ind. 27.06., 12 ind. 28.06., 5 ind. 01.07., 9 ind. 06.07., 4 ind. 09.07., 9 ind. 15.07., 2 ind. 29.07., 2 ad. og 2 årsunger 10.08. og 7 ind. 11.08. Ellers 1 ind. ved Rasletjern 16.08.


Sandsvale

Hekkefunn:

Vågå: 3 ind. som matet unger på Hindsæter (torvtak) 23.06., ca. 10 ind. med reir i torvtak på hytter på Smedsmo camping 15.07. og 8 ind. med reir i torvtak på Lunde gård 16.07., Sel: 90 reirhull i bruk ved Skottvatnet 05.07. og 22 reirhull i bruk ved Sandbu 05.07., Øyer: Ca. 65 aktive reirhull Strøm, Øyer vestside, 11.06., Lillehammer: Koloni på over 100 par nedenfor Stor-Hove, men 2/3 av kolonien ble ødelagt av uttak ca. 20.07., selv om grunneier og maskinentrepenør var varslet om kolonien. Gausdal: 12 ind. ved koloni i Auggedal 06.07., Gran: 40 ind. ved koloni i Kolkinngrustaket 11.07., hvor 44 ind. ble ringmerket 20.07.


Vintererle

Sør-Fron: 1 ind. Hundorp naturreservat 30.08. og 23.09., 2 ind. Harpefoss-dammen 10.09., 1 ind. Lågen vest for Hundorp bru 16.09., 2 ind. Forålykkja på Frya 16.09. og 1 ind. Rykhussumpene 08.10., Ringebu: 2 ind. Fåvang naturreservat 05.07., 2 ind. ved Fåvang kirke 15.07., 1 ind. ved Elstad Camping 27.08., hhv. 1 og 4 ind. Fryas utløp 29.08. og 30.08., 1 ind. Våla i Ringebu sentrum 02.09. og 2 ind. Risøya 16.09., Øyer: 1 ind. Fossøygarden 14.07. og 1 ind. Ile i Sørbygda 25.07., Lillehammer: 1 - 2 ind. i Lågendeltaet følgende dager: 1 ind. 01.06., enkeltind. på 2 ulike steder 04.06., 1 ind. 07.06., 09.06., 04.08. og 10.08., 2 ind. 29.08. og 30.08. og 1 ind. 11.09., 13.09., 14.09. og 27.09. Videre 1 ind. Mesnaelva ovenfor Øvstdalsfossen 02.06., hhv. 4, 4, 1, 1 og 4 ind. Badedammen i Mesnaelva 04.06., 07.07., 11.08., 22.09. og 30.09., 1 ind. Øyresbekken 05.06., 1 ind. Kokslidammen 05.06., 1 ind. Maihaugen 16.06., 2 ind. Maihaugbekken ved Nansenskolen 20.06., 1 ind. Årettadalen 19.07., 2 ind. Mesnaelva ved Kvitmansberget 20.07., 2 ind. Vingrom 12.08. og 18.08., 1 ind. Bakke gård 17.08. og 1 ind. ved Hov i Vingrom 24.08., Gjøvik: 1 ind. Hunns-elvas utløp 13.09. og 3 ind. Svennesvollene 25.09., Vestre Toten: Hhv. 1, 1 og 3 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 09.07., 04.08. og 03.09., hhv. 3 og 2 ind. Trosterud 24.07. og 12.09., 1 ind. Nesvika på Einafjorden 04.10. og hhv. 1, 2 og 1 ind. Blilisanden på Einavatnet 09.10., 10.10. og 11.10., Østre Toten: Hhv. 1, 3, 1, 1, 1 og 1 ind. på Kapp 02.07., 11.08., 12.08., 20.08., 09.09. og 16.10., hhv. 2, 1 og 1 ind. Totenvika 26.07., 05.08. og 16.09., 1 ind. Dyrud 31.07., 1 ind. Dalavegen på Skreia 03.09. og 2 ind. Hekshus på Kapp 08.09. og 04.10., Gran: 6 unger ringmerket Elvestua 01.06., 1 ind. Sinnerudbrua, Ajer, 01.06., 1 ad. med mat til unger Vigga i Røykenvika 01.06., 1 rugende hunn på 6 egg i Helgedalen 02.06. og 07.06., på en annen lokalitet i Helgedalen 1 rugende hann på 6 egg 02.06. og rugende hunn 07.06., 1 rugende hunn på 6 egg ved Fellessetra i Helge-dalen 07.06., 1 ind. Vigga ved Dvergstenbrua 20.09., 1 ind. Jarenvannet 09.10. og 1 ind. Grautbrua ved Jarenvannet 10.10., Lunner: 1 varslende ind. Store Skillingen 09.06., 1 hann Rundelen 17.06., 2 ind. Sverigetjern 06.07. og 1 ind. Katnosa 14.07., Jevnaker: 1 par med 1 unge i Svenådalen 06.07. og 1 ind. samme sted 03.08., hhv. 2 og 1 ind. Kistefoss 24.07. og 08.10. og 1 ind. Grasbergtjern 13.08., Søndre/Nordre Land: 3 ind. Dokkadeltaet 19.09., Nordre Land: 1 ind. Grønvoll 14.06., 1 ind. Støytfossbrua 25.07. og 1 ind. Storlon-dammen 24.08., Etnedal: 1 ind. Bruflat 19.07., Sør-Aurdal: 1 ind. Bagn 13.08., Nord-Aurdal: 1 ind. Fasle 08.08., 1 ind. Aurdal prestegard 25.08., 2 ind. Fløafjorden 30.08. og 3 ind. Ølsjøen 01.09., Vestre Slidre: 5 ind. Ferisfjorden 02.04., Vang: Hhv. 1 og 2 ind. langs Begna ved Øylo 16.07. og 18.08. og 3 ind. Lomen naturreservat 15.10.


Sivsanger

Sel: 1 syngende ind. Meringsdalsvatnet 22.06., Vestre Toten: 1 ind. Blilisanden på Einafjorden 04.08., Gran: 1 syngende ind. Elgtjern på Tingelstad 04.06., 05.06. og 28.06. og 1 ind. (1 K) ringmerket Skirstadtjernet 20.08. (egenkontroll 22.08.) og 28.08.


Rørsanger

Gran: Skirstadtjern: 1 syngende ind. 02.06. og 05.06., 3 ind. (2 ungfugler og 1 ad.) ringmerket 26.07., 1 varslende ind. 27.07., 1 ungfugl ringmerket 29.07. og 31.07., 4 ind. (1 ad. og 3 ungfugler) ringmerket 07.08., 1 ungfugl ringmerket 08.08., 2 ungfugler (hvorav 1 tidligere ringmerket) 10.08. og 11.08., 3 ind. (1 K) ringmerket 17.08., egenkontroll av 1 ind. 20.08., 2 ind. (1 K) ringmerket 23.08., 2 ind. ringmerket 19.09. og 1 ind. ringmerket 23.09. Videre 1 syngende ind. Grunningen 02.06., 03.06. og 05.06., hvor 1 ad. ble sett med mat til unger 30.07., 2 syngende ind. Storetjern på Tingelstad 02.06. og 1 syngende ind. Glorudtjernet 03.06. og 15.06.


Myrsanger

Gjøvik: 1 syngende ind. ved Nykirke i Snertingdal 25.06., Østre Toten: 1 syngende ind. Kloppen 04.06. og 21.06., 1 syngende ind. Hallingstad 07.06. og 23.06., 1 syngende ind. Buruld 23.06., 1 syngende ind. Rogneby 23.06., 1 syngende ind. Kraby stasjon 23.06. og 1 syngende ind. Krabysanden 23.06., Gran: 1 syngende ind. Grinakerdammen på Tingelstad 01.06. og 02.06., 1 syngende ind. Stortjern på Tingelstad 02.06. og 06.06., 1 syngende ind. Morstadbekken 03.06., 05.06., 15.06. og 17.06. og 1 ind. (1K) ringmerket Skirstadtjern 17.08.


Tornsanger

Sør-Fron: 1 ind. Hesteskobakken 12.08., Østre Toten: 1 syngende ind. Evenrudgutua på Kapp 02.06. - 16.06., 1 syngende ind. Sørli på Kraby 03.06., 1 syngende ind. Kloppen 04.06., 1 syngende ind. Båkinnskogen 05.06. og 28.06. og 2 ind. Lena sentrum 26.08., Gran: 1 syngende ind. Hilden på Tingelstad 01.06., 1 syngende ind. Bjørklund 01.06., 1 syngende ind. Jorstadtjern 08.06., 1 syngende ind. Egge Nedre i Brandbu 28.06., 1 syngende ind. ved Elgtjern 28.06. og 1 syngende ind. ved Øyskogtjern 04.07.


Gulbrynsanger

Gran: 1 ind. (1 K) ringmerket i Brandbukampen 25.09. Even Dehli).

Kommentar: Funn nr. 11 i fylket.


Bøksanger

Nord-Fron: 3 syngende ind. Liadalen naturreservat 03.06., Sør-Fron: 1 syngende ind. Hesteskobakken 19.06., Lillehammer: 1 syngende ind. Maihaugen 04.06., 15.06. og 16.06., 1 syngende ind. Nordlia 07.06., 1 syngende ind. nord for Leirvika på Vingnes 09.06., 11.06. og 13.06. og 1 syngende ind. ved Myggbukta på Fåberg 19.06., Vestre Toten: 1 ind. ved Korta skole 12.06. og 1 ind. Raufoss industripark 06.07., Østre Toten: 2 ind. Tallodden på Kapp 22.06., Gran: 1 syngende ind. Brandbukampen 01.06. og 2 ind. samme sted 05.06., 1 varslende ind. Jøvika 02.06. og hhv. 2 og 1 ind. Svevnerud/Elvestua 11.06. og 17.06., Lunner: 1 varslende ind. Kjekstad 14.06. og 1 ind. Åsli 18.08., Jevnaker: 1 syngende ind. Igelsrud naturreservat 09.06., Nord-Aurdal: 1 syngende ind. Leira 27.06.


Tornskate

Dovre: Følgende observasjoner på Fokstua/Fokstumyra: 1 hann 07.07., 2 ind. 15.07., 1 hann 08.08. og 4 ind. 13.08., Vågå: 1 ind. Kalvbakken 22.06., Sør-Fron: 1 ind. Triltåsen 24.06. og 1 ind. Olstadtjønna i Hundorp naturreservat 01.09., Øyer: 1 hann ved Rognhaugen seter 24.06., 1 hann ved Hita 18.07. og 2 ind. Gullbringen 22.07., Lillehammer: 2 ind. ved Kastrud 01.07., 1 hann Nordseter 01.08. og 1 par samme sted 10.08., 1 ad. med mat til unge ved Bakke gård 10.08. og 1 ind. (1 K) Lågendeltaet 14.08., Gjøvik: 2 årsunger Lia i Snertingdal 08.08., Vestre Toten: 1 ind. Nedre Hegernes 21.06., 1 par med 4 unger Gotterud 11.07. og 1 par Sønstebygrenda 30.07., Østre Toten: 1 hann Nygårdseter 05.07., 1 hann med mat til unger Melien 06.07., hvor det senere ble sett 1 hann med 2 unger 26.07., 1 ind. Karidalen 09.07., 3 ind. Båkinnskogen 05.08., 5 ind. Melien 05.08. og 2 ind. (1 K) Evenrudgutua på Kapp 23.08., Gran: 1 hann Flisbanen 02.06. og 1 par med 2 unger Lygna 01.08., Lunner: Hhv. 1 og 2 ind. Dæl øst for Vassjøtjern 01.06. og 18.06., Nord-Aurdal: 1 ind. Valdres golfbane 05.08., Øystre Slidre: 1 ind. Bergstølen 15.07.


Varsler

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 11.10., Dovre: 1 ind. Streitbekken i Grimsdalen 10.08., Nord-Fron: 1 ind. Murulonin naturreservat 16.06. og 17.06. og 1 ind. Finnbølsbrenna 13.09., Ringebu: 1 ind. Saubua 17.06., Øyer: 1 ind. Brennlia 22.07., hhv. 1, 3, 1, 1 og 2 ind. Gullbringen 22.07., 03.08., 10.08., 14.09. og 03.10., 1 ind. Augsetra 26.07. og 10.09., 1 ind. Lienden 16.08., 1 ind. Svartsetra 26.08., 1 ind. Skåetjønnmyra 26.08. og 15.09., 1 ind. Hita 16.09., 1 ind. ved Nedre Moksjøen 03.10., 2 ind. Hornsjø seter 03.10. og 1 ind. ved Brettdalsvatnet 03.10., Lillehammer: 1 ind. Bakke gård 25.07., 1 ind. ved Koltjernet 02.08. og 23.09. og 1 ind. Lågendeltaet 10.10., Gausdal: 1 hekkende par i Hynna naturreservat, Vestre Toten: 1 ind. Einafjorden 07.10., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 01.10., Nord-Aurdal: 1 ind. Tisleidalen 10.06. og 1 ind. Brattåsen 24.09., Vestre Slidre: 1 ind. Midtre Syndin 02.08., Øystre Slidre: 1 ind. Bergstølen 15.07.


Nøttekråke

Nord-Fron: 1 ind. Bryn/Ruste 07.08. og 1 ind. Vinstra 19.10., Ringebu: Fast tilhold rundt Mjogdalen i Fåvang hele sommeren og høsten, hvor et kull på 4 unger ble registrert i slutten av juli, Øyer: 1 ind. Ile i Sørbygda 25.07., Lillehammer: 2 ind. Vårsetergrenda 11.06. Fast tilhold ved Kringsjå fra slutten av juni og ut perioden, hvor 1 par med 2 unger ble sett 03.07. og 04.07. Ellers har antallet variert mellom 1 - 4 ind. Videre 1 ind. Martin Seipsv. 30.06. og 06.08., 1 ind. ved Kastrud 01.07., 1 ind. Maihaugen 02.07., 10.07., 17.07., 19.07. og 05.08., 1 ind. Ringsvea i Vårsetergrenda 10.07., hhv. 2, 2 og 6 ind. ved Lillehammer kirke 13.07., 18.07. og 04.08., 1 ind. Fåberg kirkegard 14.07., 2 ind. Roverudmyra 19.07., 1 ind. Kvitmansberget 20.07., 1 ind. Skårset 01.08., 2 ind. Korpeberget på Vingnes 07.08., 1 ind. Lillehammer Turiststasjon 14.08., hhv. 2 og 1 ind. Lillehammer sentrum 25.08. og 14.09., 1 ind. Bjørstad 01.09., 1 ind. Lysgårdbakkene 30.09. og flere ind. sett regelmessig i Weidemannsgate hele høsten, Gjøvik: 5 ind. Gjøvik Gård 04.07., 1 ind. Mjøsbruket i Biri 31.07., 1 ind. Biri sentrum 06.08. og 2 ind. Gjøvik sentrum 04.08., hvor det senere ble sett 1 ind. 15.08., 22.08., 23.08., 28.08. og 29.08., Vestre Toten: 1 ind. Lønneberget på Raufoss 20.07., 09.08., 11.08., 14.08. og 15.08., hhv. 3, 2 og 1 ind. Sisselbergbukta ved Einafjorden 12.08. - 14.08., 1 ind. Rambekkmoen på Raufoss 15.08. og 1 ind. Midtskogen 17.08., Østre Toten: Hhv. 2, 3 og 1 ind. Billitt 02.06., 14.07. og 26.08., hhv. 1, 2, 2, 5 og 5 ind. Høgseth/Ruud 03.07., 06.07., 07.07., 12.07. og 17.07., 1 - 3 ind. følgende dager på Kapp: 1 ind. 04.07., 15.07. og 02.08., 2 ind. 12.08., 1 ind. 26.08., 2 ind. 27.08. og 03.09., 3 ind. 13.09. og 1 ind. 25.09., 06.10., 07.10. og 18.10. Videre 1 ind. Totenvika 26.07., 1 ind. Sulustad 26.07. og 1 ind. Gihlehagen 04.09. og 19.09., Gran: Hhv. 1 par og 1 ind. Brandbukampen 05.06. og 03.09., 1 ind. Orstadgutua 10.06., 1 ind. Bildenstutjernet 12.06., 1 varslende ind. Espen 19.06. og 18.08., 1 ind. Dehlimarka 28.06., 1 ind. Mjør 07.07. og 31.08., 1 ind. ved Moen skole 23.07. og 30.07., 1 ind. ved Skirstadtjern 23.07. og 07.08., hvor det senere ble sett 4 ind. (ad. og juv.) 11.08. og 1 ind. 28.08. Ellers 1 ind. Grantreskogen i Brandbu 28.07., 1 ind. Rudsødegården 03.08., hhv. 1, 2 og 2 ind. ved Eggetjernet 12.08., 20.08. og 02.09., 1 ind. Rokotjernet 01.09., 1 ind. Sølvsberget 03.10. og 1 ind. ved Jarenvannet 09.10., Lunner: 1 varslende ind. Kjekstad 14.06., 1 ind. Dæl ved Vassjø 02.08., 2 ind. Åsli 18.08. og 1 ind. Kraggerud Øvre 20.10., Jevnaker: 3 ind. Bekkestua 07.07., 1 ind. Presthagen 20.07. og 1 ind. Haugerenga i Toso 30.07., Søndre Land: 2 ind. Kråkvika i Hov 29.06., 1 ind. Hov 17.07. og 1 ind. Enger 21.07., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 21.08. og 22.09., Nordre Land: 1 ind. Skøe i Dokkadeltaet 01.08. og 1 ind. Dokka sentrum 04.08., Nord-Aurdal: 1 ind. Aurdal prestgard 06.08., 18.08. og 10.09. og 1 ind. Fagernes 09.08. og 13.08.


Kornkråke

Lillehammer: 1 ind. i Korgenområdet/Lågendeltaet 11.08., Østre Toten: Kolonien på Kapp telte opp mot ca. 45 ind. på våren, men ble ikke opptelt senere i  hekketida. På sensommeren og høsten er følgende notert: 1 ind. 14.07., 2 ind. 20.07., 1 ind. 03.09., 6 ind. 14.09., 4 ind. 15.09. og 1 ind. 25.09., 30.09. og 15.10. Ellers 1 ind. Totenvika 05.08. og 04.09., 1 ind. Nordheimtun ved Bjørnstad 26.09. og 2 ind. Bakkehågån på Kapp 08.10.

Stillits

Dovre: 2 ind. Furumo 11.10., Nord-Fron: 1 ind. Stordalsberget 14.07., Sør-Fron: Hhv. 5 og 4 ind. Brennhaugen 14.10. og 20.10., Øyer: 1 ind. Ile i Sørbygda 26.06., Lillehammer: 1 ind. ved Fåberg kirke 04.06., 1 ind. Bakke gård 16.08. og 1 ind. Lågendeltaet 03.09. og 24.09., Gausdal: 1 ind. Holshagen i Follebu 05.06., Gjøvik: 2 ind. Gjøvik sentrum 28.08. og 01.09., 1 ind. Sveastranda 14.10. og 2 ind. Gjøvik sentrum 19.10., Vestre Toten: 5 ind. Kjelsrud på Reinsvoll 01.07., hhv. 2 og 1 ind. Sisselbergbukta ved Eina 06.07. og 22.07., Østre Toten: Hhv. 4, 2 og 3 ind. Gihlengutua 01.06., 14.07. og 15.07., 1 - 7 ind. følgende dager Evenrudgutua på Kapp: 1 ind. 05.06., 05.07., 09.07., 10.07. og 14.07., 7 ind. 15.07., 1 ind. 25.07. og 26.07., 3 ind. 13.09. og 1 ind. 17.10., 1 ind. Høydebassenget på Kapp 05.06., 2 ind. Båkinnskogen 28.06. og 3 ind. Totenvika 26.08., Gran: 1 ind. Eidsalm 01.06., 1 ind. Røykenvika 30.06., 2 ind. Aschimlandet 21.07., 2 ind. ved Moen skole 19.07. og 11.09., hhv. 6 og 1 ind. ved Skirstadtjernet 23.07. og 08.08., 6 ind. Langtjern på Tingelstad 10.08. og 4 ind. Brandbukampen 08.10., Lunner: 6 ind., hvorav flere unger, Roa stasjon 11.07., Jevnaker: 1 ind. Elnesvika-Halvorsbøle 18.06. og 2 ind. Kistefoss 31.07., Søndre Land: 1 ind. Sagvika 24.06., Nord-Aurdal: 1 ind. Valdres folkemuseum på Fagernes 10.06.


Tornirisk

Vågå: Min. 1 ind. sørvest for Helle i Nordherad 16.07., Nord-Fron: 2 ind. Sorperoa 03.06., Ringebu: 1 ind. Fryas utløp 30.08., Øyer: 1 ind. Ile i Sørbygda 05.07., Vestre Toten: 1 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 30.07. og 2 ind. Trosterud 01.08., Østre Toten: 1 ind. Faukalstranda 05.06., 1 hann Gihlengutua 17.06., 1 ind. Evenrudgutua på Kapp 27.06., 2 ind. Sulustad 26.07., 3 ind. Hensvold 05.08. og 1 ind. Vedervang i Lensbygda 14.09., Gran: 1 ind. Eidsalm 01.06., 1 ind. ved Moen skole 24.06., 100 ind. Holebrua på Tingelstad 18.08., 2 ind. Haug i Vasslia 18.08. og 10 ind. ved Rokotjern 01.09.


Bergirisk

Øyer: 2 ind. Svartsetra 03.08., 20 ind. Åsdalsetra 03.08. og 2 ind. Augsetra 03.08., Lillehammer: 2 ind. Mellsjøen 15.07. og 12 ind. på trekk ved Svartevja i Lågendeltaet 17.09., Vestre Toten: 1 ind. Gotterud på Reinsvoll 14.10., Nord-Aurdal: 5 ind. ved Valtjernstølan 20.10., Vestre Slidre: 10 ind. Midtre Syndin 11.07., Øystre Slidre: 1 ind. Vassklepp langs Jotunheimvegen 20.06., Vang: 10 ind. Vennistøldalen 25.09.


Brunsisik

Sør-Fron: 1 ind. Brennhaugen i Ruste 27.08. og 2 ind. Olstadtjern i Hundorp naturreservat 23.09., Ringebu: 1 ind. Spidsbergseter 10.07. og 11.07., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 24.08., Østre Toten: 1 ind. Evenrudgutua på Kapp 12.09., Gran: Skirstadtjern (alle ringmerket): 2 ind. 15.08., 1 ind. 20.08., 22.08. og 23.08., 26 ind. 28.08., 7 ind. 08.09., 2 ind. 10.09., 4 ind. 19.09., 1 ind. 23.09. og 14 ind. 09.10. Ellers 1 ind. ringmerket Brandbukampen 29.09.


Båndkorsnebb

Øyer: 1 hann Svartsetra 03.08.


Furukorsnebb

Nord-Fron: Hhv. 1 og 2 ind. Murulonin naturreservat 16.06. og 17.06., Østre Toten: 1 ind. Evenrudgutua på Kapp 04.10.


Rosenfink

Sør-Fron: 1 syngende hann Triltåsfeltet 03.06., Ringebu: 1 syngende hann Skjeggestadvollene 01.06., Øyer: 1 syngende hann Ile i Sørbygda 16.06., Lillehammer: Hhv. 1, 2 og 1 syngende hann Lågendeltaet 01.06., 06.06. og 09.06., 1 syngende hann ved Børkje gard 03.06., 05.06., 09.06., 14.06. og 25.06., 1 syngende hann Pynten 03.06. og 08.06., 1 syngende hann Kokslidammen 05.06., 1 syngende hann Jonsstuen ved Svartevja 07.06., 2 ind. Strømnes 07.06., 1 syngende hann Bakke gård 07.06., 1 syngende hann Vingrom 08.06., 1 syngende hann Åa nord for Fåberg 11.06. og 2 syngende hanner ved Kastrud 01.07., Gausdal: 1 syngende hann Holthaugen 03.06. og 11.06., 1 syngende hann Aulestad 04.06. og 1 syngende hann Bøslia 04.06., Vestre Toten: 1 ind. Kjelsrud på Reinsvoll 04.07. og 1 ind. Sisselbergbukta ved Einafjorden 22.07., Østre Toten: 1 syngende hann Gihlengutua 02.06., 06.06. og 17.06., 1 syngende hann Kloppen 04.06. og 21.06., 1 syngende hann Båkinnskogen 05.06. og 28.06., 1 syngende hann Båkinnstranda 05.06., 1 syngende hann Bjertnes 05.06., 1 syngende hann Gile på Kraby 28.06., 1 ind. Evenrudgutua på Kapp 23.07. og 1 hann Gihlengutua 19.09., Gran: 1 syngende hann Brandbukampen 01.06., 1 syngende hann Mjør 14.06., 1 syngende hann Espen 19.06. og 1 ind. Nyset 20.07., Lunner: 1 syngende hann Damstua øst for Vassjøtjern 01.06. og 18.06. og 2 ind. (1 K) ringmerket Dæl ved Vassjø 02.08., Nordre Land: 1 syngende hann Kinn 14.06. og 1 syngende hann Haugner 19.06.


Konglebit

Øyer: 1 par som matet unger i Reinslia 03.06. og 1 par i samme område 13.07., 1 par Rognhaugen 26.07. og min. 1 ind. Hornsjø 21.08., Lillehammer: 1 ind. ved Raudtjernet 19.07., 2 ind. Melsjøen 22.07. og 16.09., 1 hann ved Svartevja i Lågendeltaet 14.09., 4 ind. ved Agntjernet 23.09., 4 ind. Nyseterhøgda 28.09., 2 ind. ved Nevelvatnet 28.09. og 3 ind. Grønnbekkdalen 07.10.


Kjernebiter

Sel: 1 ind. Hjellum på Otta 03.07., Nord-Fron: 1 ind. Kongslihamninga 24.06., Sør-Fron: Hhv. 2, 1, 1 og 2 ind. Brennhaugen i Ruste 10.06., 08.07., 11.07. og 17.09., Ringebu: 1 par Gildesvollen, hvor det senere ble sett 1 ind. 26.06. og 02.07. og 1 ad. som foret 1 unge 19.07., Lillehammer: 1 ind. Bakke gård 07.06., 1 ind. Maihaugen 02.07., 1 ind. Roverudmyra 19.07., 1 ind. ved Kringsjå 10.09. og 5 ind. Martin Seipsveg 17.10., Gausdal: 1 par ved Håmårberget i Vestre Gausdal 11.06. og 1 unge på foringsplass samme sted 24.07., Gjøvik: 4 ind. Breiskallen 03.06., Vestre Toten: 1 ind. Trosterud 22.09., Østre Toten: Hhv. 2 og 3 ind. Bilitt 02.06. og 14.07., hhv. 2, 2, 3 og 2 ind. Evenrudgutua på Kapp 06.06., 10.07., 20.07. og 26.07. Ellers 1 ind. Dalavegen på Skreia 24.06., Gran: 1 ind. Rokotjernet 01.09. og 1 hann ringmerket ved Eggetjernet 02.09., Nordre Land: 1 ind. Synnseter/Spåtind 27.06., Etnedal: 1 ind. Elvesætri 23.07., Nord-Aurdal: 1 ind. Aurdal prestegard 08.10., Vang: 5 ind., hvorav 2 årsunger, Hensgardene 16.07. 

Kommende aktiviteter


Vis kalender