Oppland ornitologene

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hjem Småstykker Styremøte Vertshuset V- E6 på Biri 27.09.2017. Referat

Styremøte Vertshuset V- E6 på Biri 27.09.2017. Referat

Styremøte Vertshuset V-E6 på Biri 27.09.2017. Referat

Tilstede: Bjørn Harald Larsen, Trond Øigarden, Ragnar Ødegård, Per Bådshaug og Jon Opheim.

Saksliste:

29/17            Referatsaker.

- Referat fra forrige styremøte, 28.03.2017.

- Åpning av fugletårnet i Lågendeltaet. Offisiell åpning 22.04., hvor Helge Grønlien var NOF sin representant. Jon deltok på "åpen dag" 23.04. Stor interesse med over 100 deltakere.

- Familiedag Dokkadeltaet 30.04. sammen med Dokkadeltaet Våtmarkssenter. Ca. 100 frammøtte.

- Fuglevandring på Maihaugen 21.05. 32 deltakere.

- Familietur Rosetgrenda på Raufoss 13.05. 24 deltakere.

- Høstprogram for NOF, Valdres lokallag.

- Referat fra styremøte i FNF Oppland 28.06.

- Forslag til nye rammer for fellesuttalelser i FNF.

- Henv. fra Mjøsen Skog om oppdatering av hønsehauklokalitet i Lillehammer pga hogstplaner. Hekking i 2017 gjorde hogst uaktuelt.

- Henv. fra Mjøsen Skog om hogst og utkjøring av tømmer 180 m fra hønsehaukreir i Vågå på våren, dvs. i hekketida. Vi har anmodet om utsettelse av driften til ut i juni måned.

- Henv. fra Mjøsen Skog om planlagt skogsdrift i en gammel hønsehauklokalitet i Vestre Toten. Lokaliteten fikk status som utgått i 2011. Har bedt om befaring før igangsetting av hogst.

- Stein Roger Nybakke er valgt til foreningens representant for Fuglevakta. Dette er meddelt NOF sentralt. En orientering/presentasjon bør inn i Hujon.

30/17            Innkommen post.

- Underretning om vernevedtak fra Fylkesmannen i Oppland. Gjelder Dørdalen naturreservat i Gausdal og Nørstebøberget naturreservat i Nordre Land og Etnedal.

- Underretning om vernevedtak fra Fylkesmannen i Oppland for Øytjernet naturreservat i Gjøvik og Søndre Land kommuner.

- Detaljregulering for Kopperud bydelssenter. Referat fra oppstartsmøte i plansak.

- Melding om godkjent detaljregulering for Sommerro - Sommerovegen 1 og 1 a.

31/17   Søknad om kr. 5000,- i årsstøtte (2017) NOF Gjøvik og Toten lokallag.

32/17   Søknad om kr. 5000,- i årsstøtte (2017) fra NOF Valdres lokallag.

33/17   E6 Fåvang kirke - Elstad. Kommunedelplan til offentlig ettersyn. I vår uttalelse har vi understreket de store miljøverdiene i området, og i særlig grad flommarksnaturen med nasjonale og internasjonale kvaliteter. Vi har derfor tatt avstand fra vegalternativene som berører strandsonen.

34/17   E-6 Vingrom - Ensby. Planen innebærer store og uakseptable inngrep i Lågendeltaet naturreservat uansett trasevalg. Som en generell innvending har vi påpekt at dagens vegutbygginger i altfor stor grad legges i strandsoner. Våtmarksfugl utgjør en relativt høy prosentandel av landets "rødlistearter", der drenering og utfylling av våtmark anses som en av de største trusselfaktorene. Derfor må denne utviklingen snus, og all vår kunnskap om dette må i langt større grad inn i de beslutninger som skal tas. I uttalelsen har vi konkludert med følgende: Under forutsetning av at østsidealternativ II-A-2-C ikke innebærer inngrep i strandsonen på strekningen Strandtorget - Korgen (dvs. vest for dagens E6) vil vi anbefale at dette alternativet velges. Hvis en slik garanti ikke kan gis vil vi anbefale vestsidealternativ II-C-2-B. Valg av sistnevnte alternativ vil styrkes om de to kraftledningene over Lågen samtidig kan legges i kabel.

35/17             Henvendelse fra Fylkesmannen i Oppland vedr. søknad om skadefelling av gjess på Svennesvollene i Gjøvik. Vi har levert en kort rapport om observerte antall av kanadagås og hvitkinngås pr. 16.05.

36/17   Brev fra Helge Grønlien vedr. nødvendig totalrenovering av et ca. 50 år gammelt "hubrobur", som blir brukt til rehabilitering av rovfugl. Det er innhentet pristilbu på materialer og beis for tils.kr. 13 200,-. I tillegg kommer beregnet arbeidstid på ca. 8 dv. NOF blir i denne forbindelse spurt om å søke midler til tiltaket (ikke Viltfondsmidler til dette arbeidet). Vi besluttet å dekke materialkostnadene på kr. 13 200,-.

37/17            Fugleplattform i Røykenvika. Vedr. økonomisk bistand fra oss har vi i e-post 29.05. presisert vårt vedtak nærmere: "NOF, avd. Oppland gir tilsagn om kr. 25 000,- når prosjektet realiseres. Når finansieringsplanen er framlagt, nødvendig finanisering er på plass og alle forhold omkring vedlikehold og framtidig eierskap er avklart, vil NOF, avd. Oppland vurdere å gi en ekstra bevilging til prosjektet."

Byggsesøknaden ble godkjent av kommunen i september og byggeprosjektet vil bli realisert i høst innenfor de økonomiske rammer som er gitt. Vårt bidrag på kr. 25 000,-vil nå bli utbetalt.

38/17   Planer om fugletårn ved våtmarksområde i Randsverk, Vågå. Vi har flere aktive ornitologer i Ottadalen, som i tillegg til å ivre for et lokallag i området også har konkrete planer om et fugletårn. Vidar Rugsveen og Atlle Kjærvik har sendt oss fine planskisser, og i slutten av mai deltok Per Bådshaug på ei befaring. Formålet med fugletårnet er å skape innsyn i et spennende naturområde, og øke allmennhetens interesse og kunnskap om fugler og fugleliv. Tårnet kan bli et besøksmål for bl.a. skoleklasser og barnehager. Totalt er prosjektet kostnadsberegnet til kr. 100 000,- pluss dugnadsinnsats tilsvarende samme sum. Videre blir det opplyst at prosjektet kan finansieres, gjennomføres og driftes i regi av Vågå fjellstyre, i samarbeid med NOF, Statskog, Langmorkje allmenning, Randsverksga, Vågå kommune, Fylkesmannen i Oppland, Randsverk Camping, Randsverk Velforening m.fl. Et flott tiltak som vi håper kan realiseres.

39/17            Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidesvassdrag. Jon har deltatt på et orienteringsmøte i Fylkeskommunen v/Heidi Eriksen 15.06., sammen med andre naturvernorganisasjoner. En lang rekke flomdempende tiltak ble gjennomgått og diskutert. Planen er nå sendt på høring. Det mest alvorlige enkelttiltaket er forslag om en "flomvannstunnel" fra utosen av Losnavatnet. Denne vil i stor grad påvirke både Fåvang naturreservat og Tretten fuglefredningsområde. Her kan vi stille spørsmål om hensynet til noen hundre dekar med dyrket mark skal settes foran hensynet til stor nasjonale og internasjonale verneverdier. Prosjektet er kostnadsberegnet til over 100 millioner kroner. Jon følger opp med uttalelse.

40/17   Frivillig vern av skog 2017 - høring av verneplanarbeid for 6 områder i Akershus, Oppland og Hedmark. For Oppland gjelder dette Styggdalen, Skotjernfjellet og Snellingsrøysene, hvor deler ligger i Lunner kommune. Vi støtter verneforslagene, men uttalelse ikke sendt.

41/17            Verneplan for skog - høring av forslag om vern av 10 områder i Oppland. Gjelder: Høvringslia i Sel (1346 da), utvidelse av Solbrålia naturreservat i Nord-Fron (425 da), Bjønnhaugen i Gjøvik og Nordre Land (1847 da), Kalvberget i Østre Toten (762 da), Paradiskollen i Lunner (3840 da), Breie i Etnedal og Nord-Aurdal kommuner (2880 da), utvidelse av Dokka naturreservat i Nordre Land (890 da), Budeiberget i Nordre Land (890 da), Øystre Slidreåne i Vestre og Øystre Slidre (870 da) og Gjøvika i Gran (180 da). Verneforslagene støttes, men uttalelse ikke sendt. I brev av 31.08. har Fylkesmannen sendt sin tilråding om vern over til Miljødirektoratet.

42/17   Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt. Fylkesmannens tilråding etter høring. FNF har uttrykt stor skuffelse over tilrådingen som i stor grad har tatt hensyn til ønsker fra kommunene, beitenæringen og andre lokale instanser. Et foreslått biotopvernområde er bla. tatt ut og erstattet med landskapsvern og omstridte vegstrekninger skal bestå. FNF vil nå jobbe opp mot Miljødirketoratet og KLD i håp om endringer.

43/17            Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2029, Vestre Slidre kommune. Høringsbrev v/FNF Oppland. Påpeker bl.a. at framtidige utbygginger må skje ut fra et prinsipp om fortetting og at ytterligere nedbygging av natur- og friluftsområder må unngås. Videre å styrke kartlegging av biologisk mangfold og utarbeidelse av handlingsplaner for enkeltarter og deres leveområder i samsvar med naturmangfoldlovens målsetninger.

44/17            Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, Søndre Land kommune. Høringsbrev v/FNF Oppland. Legger bl.a. vekt på et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv og sikring av allmennhetens tilgang til utmarksarealer.

45/17            Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 2018 - 2029, Nord-Aurdal kommune. Varsel om oppstart. Høringsbrev v/FNF Oppland. Påpeker bl.a. at folkehelse og arealpolitikk må henge nøye sammen med sikring av tilstrekkelige naturområder. Ivaretagelse av det biologiske mangfold må stå sentralt i all planlegging og utbygging.

46/17   Forslag til detaljregulering for Sagstugrenda boligområde, Gjøvik. Offentlig ettersyn. Ingen merknader.

47/17            Oppstart av reguleringsplanarbeid for Biri Omsorgsenter. Ingen merknader.

48/17            Detaljregulering for Fjellhaug massetak, Østre Toten. Ingen merknader.

49/17            Detaljregulering for Sytterlia massetak, Østre Toten. Ingen merknader.

50/17            Detaljregulering for Vinterhugu hytteområde, Gjøvik. Ingen merknader.

51/17   Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, oppføring av telemast i LNF-område i Lillehammer. Senere har vi mottatt melding om godkjent dispensasjon med klagefrist 22.09. Ingen merknader.

52/17            Detaljregulering flomsikring Frya elv i Sør-Fron og Ringebu. Varsel om oppstart og høring. Uttalelse ikke sendt.

53/17            Planprogram og oppstart av revisjon av kommuneplanens arealdel 2018 - 2028, Etnedal kommune. Uttalelse ikke sendt.

54/17            Søppelrydding i Lågendeltaet. Viser til årsmøtesak. Jon har snakket med Kolbjørn Hoff hos FM og Arne Johs. Mortensen i SNO. De vil få dette med på "bestillingsdialogen" for tiltak våren 2018. SNO kommer til å organisere ryddingen og sørge for transport/levering. Ryddingen vil også omfatte Jørstadmovollene hvor det ligger mye landbruksplast. Naturvernforbundet i Lillehammer har pr. e-post meldt interesse for å delta.

 

55/17            Sandsvalekoloni ved Stor-Hove i Lillehammer. Foreningen mottok i juni en henvendelse om anleggsvirksomhet ved en sandsvalekoloni med ca. 70 reirhull. Vi ble bedt om å engasjere oss og tok denne saken opp med Fylkesmannen (sandsvala er en rødlisteart). Saken ble fulgt opp mot kommunen som tok direkte kontakt med grunneier. Det ble gitt lovnader om at uttak ikke skulle skje, men kolonien ble ikke spart lenger enn til ca. 20. juli. Da ble ca. halvparten fjernet med gravemaskin. I noen av reirhullene som ble spart satt det fortsatt store unger i hullåpningen. Å fjerne deler av en sandsvalekoloni i hekketida er et åpenbart brudd på Viltloven og Naturmangfoldloven. Saken vil bli oversendt NOF sentralt med henblikk på en mulig anmeldelse. Rune følger opp saken.

56/17            Reguleringsplan for Storhove sør - Storhovearmen, Lillehammer. Vi ble tidlig i planprosessen kontaktet av planfirmaet Areal+ vedr. hekkeplass for vipe (rødlisteart) innenfor reguleringsområdet. Et stort engasjement fra Naturvernforbundet i Lillehammer førte til førstesides oppslag i avisa GD. NINA ble deretter engasjert til å utarbeide en konsekvensrapport og for å se på mulige løsninger for å ta vare på hekkelokaliteten.

57/17   Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - strømforskyning til 3 etablerte hytteområder ved Nordseter: Snauskallen, Nevelåsen og Mellsjøen - Eidsiva Nett AS. Ingen merknader.

58/17   Varsel om oppstart av detaljregulering for del av Høgfjellet vest, Lillehammer. Ingen merknader.

59/17   Varsel om oppstart av planarbeid for mindre endring av Hovemoen masseuttak, Lillehammer. Ingen merknader.

60/17   Forslag til detaljregulering av Røverdalen, Gjøvik. Offentlig ettersyn. Ingen merknader.

61/17            Områderegulering for Mustad og Kallerud, Gjøvik. Offentlig ettersyn. Ingen merknader.

62/17   Jon har vært foreningens representant i arbeidsgruppa "Bevar Mesnaelva og Kroken" og har bl.a. deltatt i møte 03.05. med Fylkesmannen v/Hegge, en representant fra kommunen og Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver v/Stuen. Arbeidsgruppa har levert høringsbrev til planlagt ombygging av dam ved Kroken i Mesnavassdraget, hvor det blir påpekt en rekke kritikkverdige forhold.

63/17            Pressemelding fra NOF sentralt om skarvejakt i Mjøsa, skuddpremier m.m. Saken fikk god mediadekning.

64/17   Årets registreringsprosjekter; storspovekartlegging, tranetelling, vannfugltelling m.m. Disse prosjektene har gått som planlagt og vinterens vannfugltelling starter helga 16. -17.12.

65/17            Regnskap. Rune la fram foreløpig oversikt som tyder på et visst underskudd. Tilskuddsmidler til storspoveprosjektet ble etterlyst. Bjørn Harald følger opp dette.

66/17   På årsmøtet i NOF sentralt i mai, hvor Trond deltok, ble det bl.a. gjort vedtak om en "delegatbasert" årsmøteordning fra og med 2018. Ordningen innebærer at to delegater fra hver fylkesavdeling og en delegat fra hvert lokallag har stemmerett på årsmøtet. Vi må ta dette inn i våre vedtekter, med bl.a. bestemmelser om hvordan disse personene velges. Rune forbereder saken til årsmøtet.

67/17   Under eventuelt tok Trond opp en sak angående en hettemåkekoloni i Biri hvor det var ca. 90 ind. tilstede i begynnelsen av mai, men som ble funnet nesten tom for fugl i første uka av juli. Noe hadde åpenbart skjedd. Er det naturlige forklaringer, eller har noen tatt seg til rette? Tjernet er en del brukt til fritidsaktiviteter og vi har møtt personer med noe ulike oppfatninger om måker.

Jon

 

 


 

Kommende aktiviteter


Vis kalender