Oppland ornitologene

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Hjem Småstykker Styremøtereferat Lyngnaseter på Gran 20.03.2017

Styremøtereferat Lyngnaseter på Gran 20.03.2017

Styremøte Lygnaseter på Gran 28.03.2017. Referat.

 

Tilstede: Tom Dalhøy, Geir Høitomt, Bjørn Harald Larsen, Trond Øigarden, Ragnar Ødegård og Jon Opheim.

I tillegg var Even Dehli fra Hadeland lokallag invitert til å orientere om sak 4/17.


Saksliste:

1/17 Referatsaker.

 • Referat fra forrige styremøte, 06.12.2016.

 • Referat fra foreningens årsmøte, 04.03.

 • Vårprogram NOF, Valdres lokallag. Se vår hjemmeside.

 • Referat fra styremøte i FNF Oppland 06.03.

 • Vedtak i NVE om planlagte småkraftverk i Valdres. Har gitt avslag for Sundheimselvi og Gipa, mens Føssaberge, Ala og Rysna er vedtatt utbygd..

 • Melding om vedtak. Massedeponi og parkering ved kanalen på Kroken, Lillehammer.

 • Møte i arbeidsgruppa "Bevar Mesnaelva og Kroken" i Lillehammer 13.03. Jon deltok.

 • Henvendelse fra Mjøsen Skog vedr. hogst ved hønsehauklokalitet på Dovre. Blir befaring der vi blir representert ved Olav Brendjord.

 • Rapporten "Kartlegging av hekkende rødlistearter i rike vannmiljøer Oppland fylke" er ferdig og vil bli overlevert bl.a. Fylkesmannen i Oppland. Rapporten er å finne på foreningens hjemmeside.

 • Tilskudd til friluftsaktiviteter 2017. Vi har fått tilsagn om kr. 15 000,-.


2/17 Innkommen post.

 • Innkalling til årsmøte i FNF på E-6 Kroa på Biri 14.03. Vi var ikke representert.

 • Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Innkalling til årsmøte og fagdag på Honne på Biri 31.03.

 • Frivillig vern av skog. Melding fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om oppstart av verneplanarbeid etter naturmangfoldloven. To av områdene (Styggdalen og Skotjernfjell/Snellingsrøysene) ligger delvis i Lunner kommune.


3/17 Høring om representativt demokrati i NOF sentralt, basert på et tilsendt Notat om fordeler og ulemper ved en slik ordning. En innføring av representativt demokrati vil i praksis bety at delegater og representanter blir de som får stemme på NOFs årsmøte i framtida. Dagens ordning er at alle foreningens medlemmer kan stemme. Vi har støttet forslaget som NOF har kommet med.


4/17 Søknad fra NOF, Hadeland lokallag om økonomisk støtte til fugleplattform i Røyken-vika naturreservat. Av en kostnadsramme på kr. 470 000,- er det søkt om kr. 50 000,-.

Even Dehli orienterte om prosjektet. Bygget blir liggende på kommunens grunn nordøst i Røykenvika. Byggetegninger er godkjent, og det er allerede inngått ei 20 års leieavtale med kommunen med en årlig pris på kr. 500,-. NOF, Hadeland lokallag skal stå som ansvarlig eier. Det er innhentet et grovt kostnadsoverslag fra en entrepenør på kr. 300 000,- for bygg og opparbeiding av parkering. I tillegg er det budsjettert med kr. 170 000,- i innkjøp av teleskop og kikkerter, samt plakater/info. Hadeland Bygg og Eiendom var gitt frist til 29.03. om å komme med et nytt og mer bindende kostnads-overslag. Det foreligger ingen finansieringsplan, annet enn at det er gitt muntlige tilsagn fra flere institusjoner/organisasjoner om betydelig støtte. Søknader er sendt ut, og flere vil følge. Offentlig støtte, dvs. midler fra Miljødirektorartet via Fylkesmannen, vil trolig utgjøre en liten del av totalkostnaden. Fra styret ble det bl.a. stilt spørsmål om framtidig vedlikeholdsansvar, skadeansvar/forsikringer, inngåelse av arbeidsavtaler, ansvarsrett og framdriftsplan. Etter denne spørsmålsrunden forlot Dehli møtet. Styret vil gi ros for stort engasjement i denne saken. En fugleplattform i Røykenvika vil utvilsomt bli et viktig samlingssted for fugleinteresserte, og et sted der en kan drive formidling, bl.a. for skoleklasser. Vi mener likevel at prosjektet må avklares bedre før vi sluttbehandler søknaden, bl.a. forutsetter vi at det legges fram et eksakt kostnadsoverslag og dokumentert finansieringsplan. Styret støtter prosjektet med et foreløpig tilsagn på minimum kr. 25 000,-.


5/17 Sak fra årsmøtet: Valg av én person som representant i Oppland for Fuglevakta.

Styret har kontaktet Stein Roger Nybakke som har sagt seg villig til å ta denne oppgaven. Stein Roger bor i Vestre Toten med adresse: Finrøstevegen 12, 2840 Reinsvoll. Tlf. 901 92 548.


6/17 Sak fra årsmøtet: NOF avd. Oppland tar initiativ til et samarbeid med andre ideelle lag og foreninger samt aktuelle offentlige etater og institusjoner om å gjennomføre en dugnad med søppelrydding (i hovedsak plastikk) i Lågendeltaet naturreservat høsten 2017.

Vi tar kontakt med Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen, med forslag om søppelryddingstiltak både i Lågendeltaet, Dokkadeltaet og Totenvika, og at dette tas inn "bestillingsdialogen" for 2018, dvs. at det settes av midler til tiltakene. Dersom prosjektene settes i gang er det naturlig at de ledes av SNO, med vår deltagelse.


7/17 Sak fra årsmøtet: NOF avd. Oppland setter i gang et prosjekt på hønsehauk med problemstillinger knyttet til i hvilken grad dagens politikk i tilstrekkelig grad ivaretar arten og utrede muligheter for tiltak som kan sikre hønsehauklokalitetene på en bedre måte.

Et svært aktuelt prosjekt i den framtidige forvaltningen av hønsehauk, hvor NOF, avd. Oppland allerede sitter med et stort materiale som vil kunne komme til nytte. Fylkesmannen bør trekkes inn i prosjektet, og det vil bli aktuelt å søke om viltfondsmidler for 2018. Siden dette er et prosjekt med nasjonale målsettinger om en bedre forvaltning av hønsehauk, bør vi i forkant ha en dialog med bl.a. NOF sentralt.


8/17 Hogst av skog i yngle-/hekketida og forholdet til Naturmangfoldloven. Etter en omstridt hogst i Lillehammer i 2016 har det vært stort engasjement fra bl.a. enkelt-personer om hogst i hekke- og yngletida. Vi har fått oversendt en lang brev-korrespondanse med Mjøsen Skog vedr. sommerhogst og forholdet til Naturmangfold-loven, hvor vi blir utfordret til å si vår mening. Det er ikke tvil om at sommerhogster er til stor skade på fugl og annet vilt, og at dette ikke er i samsvar med lovens intensjoner (jf. bl.a. §15). Samtidig vet vi at sommerhogster ikke er ulovlig, og at de vanskelig kan stoppes uten at det foreligger registreringer i området som krever hensyn. Naturmangfoldloven er bygd opp på samme måte som annet norsk lovverk. Den stadfester lovens grunnprinsipper, men åpner for en rekke unntak. Naturvern-forbundet i Oppland v/leder Kjetil Bjørklund har i en kronikk i avisa GD 16.03. belyst problemene på en god måte. Styret slutter seg til denne og vil ta den inn på lederplass i neste nr. av Hujon.


9/17 Forvaltningsplan for Skarseterlia naturreservat i Ringebu. Vi har støttet forslagene i planen, bl.a. fjerning av fremmede treslag (jf. tidligere skogforskning i området).


10/17 Varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram for ny sentrumsadkomst fra Rv. 4 ved Hunton, Gjøvik kommune. Ingen merknader.


11/17 Klima- og Miljødepartementet. Høring av forslag om oppheving av vannscooter-forskriften. Dersom regelverket fjernes blir reglene for vannscooter de samme som for båt. I ei tid med mer enn nok trusler mot naturmiljøet og det biologiske mangfold er det ikke dette vi trenger! Gjennom FNF Oppland har vi tatt sterk avstand fra opphevingen, som helt klart vil få negative konsekvenser for våtmarksfugl.


12/17 Kommunenal planstrategi 2016-2020, Nordre Land kommune. Høringsbrev v/FNF Oppland. Har bl.a. påpekt at framtidige utbygginger må skje ut fra et prinsipp om fortetting, at arbeidet med registrering av biologisk mangfold må styrkes og at kommunen ikke planlegger nedbygging av områder hvor truede arter og naturtyper finnes.


13/17 Kommuneplanens arealdel 2016-2027, Øyer kommune. Høringsbrev v/FNF Oppland. Framtidige utbygginger må skje ut fra et prinsipp om fortetting og verdifulle områder for biologisk mangfold må utredes. Rent konkret anses ny hytteutbygging på Roåker og Musdalssetra som svært uheldig. Her bes det om at to planlagte felt tas ut av planen av hensyn til forekomst av sårbare arter.


14/17 Kommuneplanens arealdel 2016-2027, Vågå kommune. Høringsbrev v/FNF Oppland. Det er bekymringsverdig at kommunen planlegger utbygging i intakte natur- og friluftslisområder. Framtidige utbygginger må skje ut fra et prinsipp om fortetting. Rent konkret tas det klar avstand fra ny hytteutbygging ved Ormeholet i Storviksmorkje, Jetta, samt Sjodalshaugen og Hoskelia i Sjodalen.


15/17 Kommunenal planstrategi 2016-2020, Øystre Slidre kommune. Høringsbrev v/FNF Oppland, der det bl.a. understrekes at framtidige utbygginger må skje ut fra et prinsipp om fortetting, at arbeidet med registrering av biologisk mangfold må styrkes og at kommunen ikke planlegger nedbygging av områder hvor truede arter og naturtyper finnes. Rent konkret blir kommunen bedt om å revurdere kraftutbyggingsplanene for Vinda.


16/17 Kommunedelplan for Synnfjell øst i Nordre Land. Høringsbrev v/FNF. Planen legger opp til bygging av et stort antall nye hytter. Flere byggeområder er i konflikt med nasjonale målsettinger om bevaring av områder uten større tekniske inngrep, og må tas ut av planen før sluttføring. Framtidige utbygginger må kun skje ut fra et prinsipp om fortetting. Rent konkret tas det avstand fra ny hytteutbygging nord for Spåtind. Videre vil flere andre tiltak ha negativ innvirkning på myr- og strandsoneområder (Synna og Synnfjorden), samt Skardberga naturreservat. Disse må tas ut av planen.


17/17 Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag. Referat fra møte 31.01. Flere meget skumle forslag til tiltak, bl.a. senking av vannstanden i Losna med 2,3 m. Dette vil i så fall få katastrofale konsekvenser for Fåvang naturreservat og Trettenstrykene fuglefredningsområde. Vi må så snart som råd få mer klarhet i disse planene og vil bl.a. ta kontakt med miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen.


18/17 Søknad om endring av manøvreringsreglementet for Tesse i Lom og Vågå kommuner. Vanskelig å vite hvordan dette vil slå ut på fuglelivet i området. Vi har ikke uttalt oss.


19/17 Kraftutbyggingsplanene for Vinda i Øystre Slidre. Stort lokalt engasjement mot utbyggingen, bl.a. leserinnlegg, fakkeltog og underskriftskampanje (1200 under-skrifter). Etter en tilleggsrapport fra Miljøfaglig Utredning v/Geir Gaarder - med funn av en rekke rødlistearter, bl.a. i kategorien kritisk truet - har FNF/Oppland vært i kontakt både med NVE og OED. Representanter fra "Vern Vinda" vil møte Stortingsrepresentanter fra flere partier i Oslo 04.04. Senere blir det et fellesmøte mellom OED og foreninger/organisasjoner, hvor vi (Valdres lokallag) trolig blir representert ved Trond Øigarden.


20/17 Kjønnås Kraft AS - søknad om Kjønnås minikraftverk i Ringebu kommune. Ingen merknader.


21/17 Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt. Høring av ny verneforskrift for Dovrefjell-Sundalsfjella nasjonalpark. FNF/Oppland har kommet med et høringsinnspill, der det bl.a. bes om at vernealternativ 1 med en utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella, nytt Hjerkinn landskapsvernområde og en utvidelse av Fokstugu landskapsvernområde blir det endelige vernevedtaket. Hensynet til villreinen - som norsk ansvarsart - må ha sterk prioritet.


22/17 Revisjonsvilkår for Aurdalsfjorden. Høringsbrev både fra Valdres lokallag og FNF/Oppland. Et vassdrag med store miljøkvaliteter. Av de positive tiltakene som støttes er innføring av minstevannføring på strekninge Aurdalsfjorddammen - Bagn, samt minstevannføring ved utløpet av Bagn kraftverk.


23/17 Norges luftsportsforbund har bedt Vågå kommune om å utrede kortbaneflyplass (2 km) ved Grov nord for Lemonsjøen. Et svært kontroversielt prosjekt, som vi ber om at lokale medlemmer (og kanskje et nytt lokallag i regionen?) følger med på.


24/17 Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Lillehammer om endring av reguleringsplan for Storhove Sør og Storhovearmen. Vi har bidratt med opplysninger om fuglelivet i området. Videre utbygging vil bl.a. ødelegge den siste faste hekkeplassen for vipe som vi kjenner til i lavlandet i kommunen. Vipa står som "sterkt truet" på den nasjonale rødlista og er nå også oppført som globalt truet. Saken har fått stor omtale i avisa GD.


25/17 Reguleringsplan for Ringebu vannverk - varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram. Ingen merknader.


26/17 Syljulibakken massetak, Østre Toten. Planprogram. Ingen merknader.


27/17 Detaljreguleringsplan for Niels A. Nielsens veg i Gjøvik kommune. Varsel om oppstart av planarbeid. Ingen merknader.


28/18 Brev fra Helge Grønlien vedr. nødvendig totalrenovering av et ca. 50 år gammelt "hubrobur", som blir brukt til rehabilitering av rovfugl. Det er innhentet pristilbu på materialer og beis for tils.kr. 13 200,-. I tillegg kommer beregnet arbeidstid på ca. 8 dv. NOF blir i denne forbindelse spurt om å søke midler til tiltaket (ikke Viltfondsmidler til dette arbeidet). Styret vil følge opp dette, og Tom vil bl.a. ta ny kontakt med Helge om saken.

Jon


 

Kommende aktiviteter


Vis kalender