Oppland ornitologene

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hjem Om NOF Oppland Ringmerking

Ringmerking

ringmerking_nett

ringmerking_ugle

 

 

RINGMERKINGSRAPPORT FOR 2010 FRA OPPLAND RINGMERKINGSGRUPPE.

Av Even Dehli.

Totaltallet for 2010 ble 4349 merkete fugler noe som er litt mer enn i fjor.

Merkingene i 2010 ble utført av: Even Dehli (A-lisens), Magnar Haugen (A), Trond Øigarden(A), Tom Borgersen (B), Helge Grønlien (B) og Svein Erik Ski (B)

Antallet merkete arter var 63 og de var ingen nye arter. Det totale artsantallet for Oppland RG er dermed fortsatt 148.

Mest merkete arter var låvesvale (885), løvsanger(654) og kjøttmeis(419).

Talla for låvesvale(885) er fortsatt høye. Ved Skirstadtjernet på Hadeland krydde det også av løvsangerne(654) på ettersommeren og også munk(62) og rørsangere(30) ble merka i høge antall. Trond Øigarden i Valdres merka svært mange rødstjerter(93) og Oppland RGs 2. nøttekråke. Tom Borgersen i Ringebu merker unger, bl.a.rekordmange tårnseilere(16). Talla for gråsisiken(46) er svært lave og for fuglekonge(5) har de kanskje aldri vært lavere mens det for kattugle(69), lavskrike(8) og kvinand(9) er nye rekorder. Dette illustrer nok de store svingningene vi ser fra år til år i fuglebestandene.

 

Ringmerkningsoversikt Oppland RG 2011

 

RAPPORT FOR 2011 FRA OPPLAND RINGMERKINGSGRUPPE.

Av Even Dehli.


Totaltallet for 2011 ble 2897 merkete fugler noe som er mindre enn de seinere åra.

Merkingene i 2011 ble utført av: Even Dehli (A-lisens), Magnar Haugen (A), Trond Øigarden(A), Tom Borgersen (B), Helge Grønlien (B) og Svein Erik Ski (B)

Antallet merkete arter var 59 og de var en ny art; ei kornkråke merka i "byparken" på Lena. Det totale artsantallet for Oppland RG er dermed 149.

Mest merkete arter var låvesvale (819), grønnfink(263) og løvsanger(261).

Gledelig er det å se at grønnfinken igjen blir merka i store antall. Magnar Haugen på Brandbu forer ivrig og fanger mange fuglebrettfugler. Han bidro også til at grønnsisiken var tilbake i brukbare tall(161). Talla for låvesvale(819) er fortsatt høye mye pga. fangst på overnattingsplassen ved Skirstadtjernet. Tom Borgersen i Ringebu merka igjen mange unger av tårnseilere(21). For lavskrike(13) ble det igjen ny rekord. Derimot var talla for gråsisiken(7) og fuglekonge(4) fortsatt skremmende lave. Dette illustrer nok de store svingningene vi ser fra år til år i fuglebestandene.

Ark1

ABCDEFGH
1
2 RINGMERKINGSOVERSIKT. 2011 And 2010
3
4 Tidligere Pull Andre(F.g) Til sammen Totalt Mest merket Mest merket
5 Art Ringmerket. 2011 2011 2011 Totalt 2011
6
7 Gråhegre Ardea cinerea 646 5 5 651
8 Knoppsvane Cygnus olor 9 1 1 10
9 Hvitkinngås Branta leucopsis - - 6 6
10 Stokkand Anas platyhynhos 1 1
11 Kvinand Bucephala clangula 39 5 5 44
12 Laksand Mergus merganser 34 34
13 Myrhauk Circus cyaneus 37 37
14 Hønsehauk Accipiter gentilis 264 264
15 Spurvehauk Accipiter nisus 70 2 2 72
16 Musvåk Buteo buteo 4 4
17 Fjellvåk Buteo lagopus 76 1 1 77
18 Kongeørn Aquila chrysaetos 3 3
19 Fiskeørn Pandion haliaetus 11 11
20 Vandrefalk Falco peregrinus 7 7
21 Tårnfalk Falco tinnunculus 63 2 2 65
22 Dvergfalk Falco columbarius 49 49
23 Storfugl Tetrao urogallus 3 3
24 Tjeld Haematopus ostralegus 13 13
25 Dverglo Charadrius dubius 1 1
26 Sandlo C. hiaticula 5 5
27 Boltit C. morinellus 5 5
28 Heilo Pluvialis apricaria 5 5
29 Vipe Vanellus vanellus 63 63
30 Polarsnipe Calidris canutus 1 1
31 Dvergsnipe C. minuta 1 1
32 Temmincksnipe C. Temminckii 2 2
33 Fjæreplytt C. maritima 1 1
34 Myrsnipe C. Alpina 8 8
35 Brushane Philomachus pugnax 1 1
36 Enkeltbekkasin Gallinago gallinago 12 12
37 Dobbeltbekkasin G. Media 4 4
38 Rugde Scolopax rusticola 1 1
39 Storspove Numenius arquata 5 5
40 Rødstilk Tringa totanus 4 4
41 Gluttsnipe T. Nebularia 22 22
42 Grønnstilk T. Glareola 4 4
43 Skogsnipe T. Ochropus 15 15
44 Strandsnipe Actitis hypoleucos 111 111
45 Svømmesnipe Phalaropus lobatus 2 2
46 Hettemåke Larus ridibundus 1064 1064
47 Fiskemåke Larus canus 89 89
48 Gråmåke Larus argentatus 343 343
49 Sildemåke Larus fuscus 25 25
50 Krykkje Rissa tridactyla 4 4
51 Makrellterne Sterna hirundo 80 80
52 Rødnebbterne S. paradisaea 3 3
53 Lomvi Uria aalge 2 2
54 Alke Alca torda 1 1
55 Bydue Columba livia var. domestica 9 9
56 Skogdue Columba oenas 3 3
57 Ringdue Columba palumbus 20 20
58 Tyrkerdue Streptopelia decaocto 1 1
59 Gjøk Cuculus canorus 3 3
60 Haukuge Surnia ulula 45 45
61 Spurveugle Glaucidium passerinum 14 1 1 15
62 Kattugle Strix aluco 236 50 6 56 292
63 Hornugle Asio otus 19 19
64 Jordugle Asio flammeus 1 1
65 Perleugle Aegolius funereus 600 9 7 16 616
66 Tårnseiler Apus apus 157 21 21 178
67 Vendehals Jynx torquilla 44 2 2 46
68 Grønnspett Picus viridis 6 6
69 Gråspett Picus canus 2 2
70 Svartspett Dryocopus martius 1 1
71 Flaggspett Dendrocopos major 88 7 7 95
72 Dvergspett Dendrocopos minor 11 11
73 Tretåspett Picoides tridactylus 2 2
74 Sanglerke Alauda arvensis 7 7
75 Sandsvale Riparia riparia 964 11 11 975
76 Låvesvale Hirundo rustica 7533 141 678 819 8352 3 1
77 Taksvale Delichon urbica 80 80
78 Trepiplerke Anthus trivialis 124 3 3 127
79 Heipiplerke Anthus pratensis 656 15 15 671
80 Lappiplerke A. cervinus 2 2
81 Gulerle Motacilla flava 197 197
82 Vintererle Motacilla cinerea 99 8 1 9 108
83 Linerle Motacilla alba 1346 12 15 27 1373
84 Sidensvans Bombycilla garrulus 459 459
85 Fossekall Cinclus cinclus 537 37 22 59 596
86 Gjerdesmett Troglodytes troglodytes 55 55
87 Jernspurv Prunella modularis 1035 12 12 1047
88 Rødstrupe Erithacus rubecula 1485 54 54 1539
89 Blåstrupe Luscinia svecica 856 3 3 859
90 Rødstjert Phoenicurus phoenicurus 314 12 3 15 329
91 Buskskvett Saxicola rubetra 135 135
92 Steinskvett Oenanthe oenanthe 60 60
93 Ringtrost Turdus torquatus 1 1
94 Svarttrost Turdus merula 470 12 12 482
95 Gråtrost Turdus pilaris 1474 5 14 19 1493
96 Måltrost Turdus philomelos 159 159
97 Rødvingetrost Turdus iliacus 636 2 1 3 639
98 Duetrost Turdus viscivorus 8 8
99 Gresshoppesanger Locustella naevia 3 3
100 Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus 11 11
101 Myrsanger A. Palustris 8 8
102 Rørsanger A. Scirpaceus 140 12 12 152
103 Gulsanger Hippolais icterina 39 39
104 Møller Sylvia curruca 157 157
105 Tornsanger S. Communis 41 41
106 Hagesanger Sylvia borin 758 3 3 761
107 Munk Sylvia atricapilla 820 32 32 852
108 Bøksanger Phylloscopus sibilatrix 3 3
109 Gransanger Phylloscopus collybita 247 18 18 265
110 Løvsanger Phylloscopus trochilus 8402 261 261 8663 2 3
111 Fuglekonge Regulus regulus 578 4 4 582
112 Gråfluesnapper Muscicapa striata 125 9 9 134
113 Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca 6103 113 16 129 6232 7 7
114 Stjertmeis Aegithalos caudatus 149 149
115 Løvmeis Parus palustris 20 20
116 Granmeis Parus montanus 1034 26 26 1060
117 Toppmeis P. cristatus 9 2 2 11
118 Svartmeis Parus ater 625 8 16 24 649
119 Blåmeis Parus caeruleus 5580 32 101 133 5713 8 6
120 Kjøttmeis Parus major 7909 58 140 198 8107 4 4
121 Spettmeis Sitta europaea 343 4 19 23 366
122 Trekryper Certhia familiaris 120 3 3 123
123 Tornskate Lanius collurio 21 21
124 Varsler L.excubitorr 4 4
125 Nøtteskrike Garrulus glandarius 151 4 4 155
126 Nøttekråke Nucifraga caryocatactes 2 1 1 3
127 Lavskrike Perisoreus infaustus 23 13 13 36
128 Skjære Pica pica 408 5 1 6 414
129 Kaie Corvus monedula 262 38 6 44 306
130 Kornkråke Corvus frugilegus 1 1 1 NY
131 Kråke C. corone 103 103
132 Ravn C. corax 3 3
133 Stær Sturnus vulgaris 1139 68 13 81 1220 8
134 Gråspurv Passer domesticus 582 1 1 583
135 Pilfink Passer montanus 773 11 24 35 808
136 Bokfink Fringilla coelebs 2873 5 60 65 2938 10
137 Bjørkefink Fringilla montifringilla 6602 68 68 6670 6 9
138 Gulirisk Serinus serinus 1 1
139 Grønnfink Carduelis chloris 9908 263 263 10171 1 2
140 Stillits Carduelis carduelis 27 27
141 Grønnsisik Carduelis spinus 7137 161 161 7298 5 5
142 Tornirisk C. Cannabina 9 9
143 Bergirisk C. flavirostris 41 41
144 Gråsisik Carduelis flammea 4031 7 7 4038 10
145 Brunsisik Carduelis cabare 138 138
146 Polarsisik Carduelis hornemanni 81 81
147 Grankorsnebb Loxia leucoptera 7 1 1 8
148 Rosenfink Carpodacus erythrinus 121 121
149 Dompap Pyrrhula pyrrhula 4278 29 29 4307 9
150 Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes 20 20
151 Snøspurv Plectrophenax nivalis 17 17
152 Gulspurv Emberiza citrinella 1552 23 23 1575
153 Hortulan Emberiza hortulana 9 9
154 Sivspurv Emberiza schoeniclus 2068 37 37 2105
155 Lappspurv Calcarius lapponicus 1 1
156
157 Totalt 149 arter ; 59 arter i 2011. 98789 644 2253 2897 101686
158

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT FOR 2012 FRA OPPLAND RINGMERKINGSGRUPPE.

Av Even Dehli.


Totaltallet for 2012 ble 4100 merkete fugler noe som er en god del mer enn de seinere åra.

Merkingene i 2012 ble utført av: Even Dehli (A-lisens), Magnar Haugen (A), Trond Iver Pettersen(A), Trond Øigarden(A) og Helge Grønlien (B).

Antallet merkete arter var 63 og de var ingen nye arter. Det totale artsantallet for Oppland RG er dermed fortsatt 149.

Mest merkete arter var låvesvale (604), løvsanger(588), grønnfink(430) og grønnsisik(428).

Gledelig er det å se at grønnfinken enda et år blir merka i store antall(430). Grønnsisiken(428) var likevel den største framgangen. Derimot var talla for gråsisiken(8) fortsatt skremmende lave. Endelig har fuglekongens spede sang vært å høre igjen etter mange harde år. Den er av de aller letteste å lokke i nettet med sang og hele 79 ble fanget, hovedsakelig i skogene på Hadeland. Talla for låvesvale(604) er fortsatt høye.


Ringmerkingsoversikt. Oppland RG 2012.


NOEN INTERESSANTE UTENLANDS KONTROLLER OG GJENFUNN:
Lengst av våre ringmerka fugler fløy en svarthvit fluesnapper. Den ble merka av undertegnede ved Løvbrøtte nord for Brandbu som reirunge 24.juni 2012. 95 dager seinere ble den funnet død ved Alvarelhos i Portugal 2498 km unna.
Motsatt veg fløy en annen svarthvit fluesnapper merka som voksen i Saintes-Maries i Frankrike 22.april 2010. 7.mai året etter hekka hun i ei kasse i Kjølvegen ved Brandbu 1931 km lenger nord.
En sivspurv fløy nesten like langt, fra merkeplassen Sassonia, Italia (13.11.2010) til Skirstadtjernet 1619 km lenger nord (21.9.2011).
Sivspurven er en av de artene som gir flest gjenfunn etter merking. Ingen art fra noen annen merkeplass i Oppland har hatt flere gjenfunn eller kontroller enn sivspurv fanget ved Skirstadtjernet de seinere åra. Det gjaldt også en ung sivspurvhunn som ble merka der 22.september 2010. Bare 18 dager seinere ble den fanget av svenske ringmerkere ved Nidingen i Halland i Sverige 35 mil lenger sørøst.
Den vesle grønnsisiken blir også ofte registrert ved ringmerking. Denne arten flakker rundt over store avstander og er lett å fange både med lokkemat og lokkelyd. En voksen hunn ble merka ved Skirstadtjernet 12.september 2009 og kontrollert ved Payerne i Vaud, Sveits 10.oktober året etter 1524 km unna.
Andre vegen dro en annen grønnsisik merka som ung hann 8.mars 2012 i Gelderland i Nederland. 3.august i fjor havna den i Magnar Haugens nett ved Brandbu 940 km unna.
En av de siste gjenfunnene vi har fått melding om var en grønnfink som ble funnet død ved Løkken på Nordjylland i Danmark 2.januar i år. Den befant seg da 340 km unna stedet der den ble merka, 4.september i Moen i Gran.
Flere hundre fossekaller har blitt merka på Hadeland de seinere åra. De voksne fuglene kommer svært ofte tilbake til hekkeplass eller overvintringsplass mens unga forsvinner «over alle hauger». Ekstra artig er det derfor når vi får melding om en av «våre» unger fra utlandet. Oftest er det fra Sverige. En unge ble merka i et naturreir i Vigga nedafor Brandbu 24.mai 2009. 21.januar i 2012 var den ved Lotorp i Sverige 354 km østover.
En unge ble også merka av fossekallforsker Trond Øigarden i Skrukkefylla i Vassfaret 3.juni 2012. Som ung hunn ble hun registrert på overvintring 24.november i Stjärnorp i Östergötland 407 km unna.
Tidligere i Hujon har jeg fortalt om den fargemerka fossekallen som overvintra like ved København sist vinter og som (endelig) ble fanga og nøye kontrollert 4.februar 2012. Et sjeldent syn i Danmark. Den kom imidlertid ikke tilbake til reiret på øståsen i Gran der den hekka i 2011.

Fremdeles tikker det inn avlesninger av måker som Dag Fjeldstad merka i Mjøsa. Sist ble ei hettemåke sett 1.februar 2012 ved Rotherham i South York, England 1085 km unna merkeplassen ved Feiring. Så langt tilbake som 24.juni 1999 fikk den sin fargering på beinet!

Helge Grønliens omsorgsfulle pleie av skadde rovfugler omfatter ikke sjelden skikkelige langveisfarende. 18.april i fjor fikk han melding om en spurvehauk som ble funnet forkommen i Elverum. Den var merka i Bouches-du Rhône i Frankrike 30.november 2011 som ung hunn, 1978 km unna. Dessverre døde den like etter.

Den andre tårnfalken fra Finland på få år ble funnet død på vegen på vestsida av Einavatnet 15.september 2011. Den var merka som reirunge i Vasa i Finland 24. juni 2004. Skoleungene på Moen skole i Gran fant for noen år sida en annen tårn falk som kom fra samme området i Finland.
Går det et tårnfalktrekk fra Finland vestover til Norge?

Slike spørsmål kan ringmerkinga av og til gi. Ofte får en viktige svar på hvor fugla våre flyr og det var jo det opprinnelige formålet med rinmerking. Men nye spørsmål er kanskje minst like viktig.

 

 

RINGMERKINGSOVERSIKT. 2012 And 2010
Tidligere Pull Andre(F.g) Til sammen Totalt Mest merket Mest merket
Art Ringmerket. 2012 2012 2012 totalt 2012
Gråhegre Ardea cinerea 651 651
Knoppsvane Cygnus olor 10 10
Hvitkinngås Branta leucopsis                                  -            - 6 6
Stokkand Anas platyhynhos 1 1
Kvinand Bucephala clangula 44 1 1 45
Laksand Mergus merganser 34 34
Myrhauk Circus cyaneus 37 37
Hønsehauk Accipiter gentilis 264 3 3 267
Spurvehauk Accipiter nisus 72 2 2 74
Musvåk Buteo buteo 4 4
Fjellvåk Buteo lagopus 77 77
Kongeørn Aquila chrysaetos 3 3
Fiskeørn Pandion haliaetus 11 11
Vandrefalk Falco peregrinus 7 7
Tårnfalk Falco tinnunculus 65 1 1 66
Dvergfalk Falco columbarius 49 49
Storfugl Tetrao urogallus 3 3
Tjeld Haematopus ostralegus 13 13
Dverglo Charadrius dubius 1 1
Sandlo C. hiaticula 5 5
Boltit C. morinellus 5 5
Heilo Pluvialis apricaria 5 5
Vipe Vanellus vanellus 63 1 1 64
Polarsnipe Calidris canutus 1 1
Dvergsnipe C. minuta 1 1
Temmincksnipe C. Temminckii 2 2
Fjæreplytt C. maritima 1 1
Myrsnipe C. Alpina 8 8
Brushane Philomachus pugnax 1 1
Enkeltbekkasin Gallinago gallinago 12 12
Dobbeltbekkasin G. Media 4 4
Rugde Scolopax rusticola 1 1
Storspove Numenius arquata 5 5
Rødstilk Tringa totanus 4 4
Gluttsnipe T. Nebularia 22 22
Grønnstilk T. Glareola 4 4
Skogsnipe T. Ochropus 15 15
Strandsnipe Actitis hypoleucos 111 2 2 113
Svømmesnipe Phalaropus lobatus 2 2
Hettemåke Larus ridibundus 1064 1064
Fiskemåke Larus canus 89 89
Gråmåke Larus argentatus 343 343
Sildemåke Larus fuscus 25 25
Krykkje Rissa tridactyla 4 4
Makrellterne Sterna hirundo 80 80
Rødnebbterne S. paradisaea 3 3
Lomvi Uria aalge 2 2
Alke  Alca torda 1 1
Bydue Columba livia var. domestica 9 9
Skogdue Columba oenas 3 3
Ringdue Columba palumbus 20 20
Tyrkerdue  Streptopelia decaocto 1 1
Gjøk Cuculus canorus 3 3
Haukuge Surnia ulula 45 1 1 46
Spurveugle Glaucidium passerinum 15 1 1 16
Kattugle Strix aluco 292 26 3 29 321
Hornugle Asio otus 19 19
Jordugle Asio flammeus 1 1
Perleugle Aegolius funereus 616 2 2 618
Tårnseiler Apus apus 178 178
Vendehals Jynx torquilla 46 1 1 47
Grønnspett Picus viridis 6 6
Gråspett Picus canus 2 2
Svartspett Dryocopus martius 1 1
Flaggspett Dendrocopos major 95 18 18 113
Dvergspett Dendrocopos minor 11 11
Tretåspett Picoides tridactylus 2 2
Sanglerke Alauda arvensis 7 7
Sandsvale Riparia riparia 975 975
Låvesvale Hirundo rustica 8352 215 389 604 8956 3 1
Taksvale Delichon urbica 80 80
Trepiplerke Anthus trivialis 127 2 2 129
Heipiplerke Anthus pratensis 671 2 2 673
Lappiplerke A. cervinus 2 2
Gulerle Motacilla flava 197 197
Vintererle Motacilla cinerea 108 10 10 118
Linerle Motacilla alba 1373 2 28 30 1403
Sidensvans Bombycilla garrulus 459 459
Fossekall Cinclus cinclus 596 34 21 55 651
Gjerdesmett Troglodytes troglodytes 55 1 1 56
Jernspurv Prunella modularis 1047 13 13 1060
Rødstrupe Erithacus rubecula 1539 53 53 1592
Blåstrupe Luscinia svecica 859 859
Rødstjert Phoenicurus phoenicurus 329 54 3 57 386
Buskskvett Saxicola rubetra 135 135
Steinskvett Oenanthe oenanthe 60 60
Ringtrost Turdus torquatus 1 1
Svarttrost Turdus merula 482 65 65 547
Gråtrost Turdus pilaris 1493 17 7 24 1517
Måltrost Turdus philomelos 159 1 1 160
Rødvingetrost Turdus iliacus 639 2 2 641
Duetrost Turdus viscivorus 8 8
Gresshoppesanger Locustella naevia 3 3
Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus 11 11
Myrsanger A. Palustris 8 3 3 11
Rørsanger A. Scirpaceus 152 5 5 157
Gulsanger Hippolais icterina 39 1 1 40
Møller Sylvia curruca 157 5 5 162
Tornsanger S. Communis 41 41
Hagesanger Sylvia borin 761 15 15 776
Munk Sylvia atricapilla 852 23 23 875
Bøksanger Phylloscopus sibilatrix 3 1 1 4
Gransanger Phylloscopus collybita 265 12 12 277
Løvsanger Phylloscopus trochilus 8663 588 588 9251 2 2
Fuglekonge Regulus regulus 582 79 79 661 10
Gråfluesnapper Muscicapa striata 134 1 1 135
Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca 6232 165 10 175 6407 7 7
Stjertmeis Aegithalos caudatus 149 149
Løvmeis Parus palustris 20 20
Granmeis Parus montanus 1060 46 46 1106
Toppmeis P. cristatus 11 3 3 14
Svartmeis Parus ater 649 9 13 22 671
Blåmeis Parus caeruleus 5713 213 132 345 6058 8 5
Kjøttmeis Parus major 8107 102 183 285 8392 4 6
Spettmeis Sitta europaea 366 21 21 387
Trekryper Certhia familiaris 123 6 6 129
Tornskate Lanius collurio 21 21
Varsler L.excubitorr 4 4
Nøtteskrike Garrulus glandarius 155 6 6 161
Nøttekråke Nucifraga caryocatactes 3 1 1 4
Lavskrike Perisoreus infaustus 36 4 4 40
Skjære Pica pica 414 2 2 416
Kaie Corvus monedula 306 29 9 38 344
Kornkråke Corvus frugilegus 1 1
Kråke C. corone 103 103
Ravn C. corax 3 3
Stær Sturnus vulgaris 1220 34 6 40 1260
Gråspurv  Passer domesticus 583 1 1 584
Pilfink Passer montanus 808 3 27 30 838
Bokfink Fringilla coelebs 2938 136 136 3074 9
Bjørkefink Fringilla montifringilla 6670 145 145 6815 6 8
Gulirisk Serinus serinus 1 1
Grønnfink Carduelis chloris 10171 430 430 10601 1 3
Stillits Carduelis carduelis 27 27
Grønnsisik Carduelis spinus 7298 10 418 428 7726 5 4
Tornirisk C. Cannabina 9 9
Bergirisk C. flavirostris 41 41
Gråsisik Carduelis flammea 4038 8 8 4046 10
Brunsisik Carduelis cabare 138 6 6 144
Polarsisik Carduelis hornemanni 81 81
Grankorsnebb Loxia leucoptera 8 8
Rosenfink Carpodacus erythrinus 121 121
Dompap Pyrrhula pyrrhula 4307 149 149 4456 9
Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes 20 5 5 25
Snøspurv Plectrophenax nivalis 17 17
Gulspurv Emberiza citrinella 1575 24 24 1599
Hortulan Emberiza hortulana 9 9
Sivspurv Emberiza schoeniclus 2105 30 30 2135
Lappspurv Calcarius lapponicus 1 1
Totalt 149 arter ; 63 arter i 2012. 101686 923 3177 4100 105786

 

 

 

 

 

 

 

Kommende aktiviteter

Det er fortiden ingen planlagte aktiviteter

Vis kalender